EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIK

Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

  English  |  Esileht       

 

April 2012 Sinodi Koosolekul ette loetud kirjavahetus Praost Thomas Vaga 
ja Praost Mart Salumäe vahel:


On 04/26/12, Mart Salumäe<mart.salumae@eelk.ee> wrote:

Austatud koguduste õpetajad ja juhatuste esimehed!

EELK Välis-Eesti piiskop Andres Tauli palvel pöördun Teie poole alljärgneva kirjaga.

Nimelt on piiskop Taul saanud informatsiooni selle kohta, et praost Thomas Vaga on kokku kutsunud osa EELK USA I praostkonna kogudustest 28.aprillil toimuvale koosolekule, mida nimetatakse meile teada olevalt sinodiks. Samuti on piiskopile teatatud, et selle koosoleku üheks päevakorra punktiks on E.E.L.K. koguduste liidu moodustamine ning sellest ei soovitatud osa võtta neil kogudustel, kes olid EELK ja E.E.L.K. ühinemise poolt.

Juhime Teie tähelepanu järgnevatele asjaoludele:

1. Praostina saab õp. Thomas Vaga kokku kutsuda vaid EELK Põhimääruste kohaselt toimuvat sinodikoosolekut, millest on takistamatu osavõtt kõigile praostkonna koguduste esindajatele. Kuna me oleme saanud informatsiooni selle kohta, et osadele kogudustele on teatatud, et nende esindajate osalemine kokku kutsutud koosolekul pole soovitatav ega vajalik, on tegemist praosti omavoliga.

2. Kui kõnealuse koosoleku päevakorras on punkt, mille eesmärgiks on kogudusi oma emakirikust lahus tegutsemiseks koondamine, on see samuti EELK Põhimäärusete jäme rikkumine, mis toob paratamatult endaga kaasa reaktsioonid nii EELK Konsistooriumi kui ka Luterliku Maailmaliidu osadusse kuuluvate või iseseisvate kohalike kirikute ja sinodite poolt, kuna see on käsitletav uue sekti asutamisena.

3. Samuti on iseseisva, teistest luterlikest kirikutest ja sinoditest lahus seisva koguduste liidu moodustamine ilmses vastuolus Teie endi koguduste põhikirjadega, kuna ka neis on ju sätestatud Teie koguduste õpetuslikud alused ja vahekord kohalike sinoditega. Taoline samm võib neil kogudustel, kes kuuluvad mõnda kohalikku luterlikku kirikusse või sinodisse, tekitada tõsiseid juriidilisi ja teoloogilisi probleeme kohaliku asukohamaa luterliku kirikuga või sinodiga.

4. Kui võtate endale vastutuse sidumaks oma koguduse mingi emakirikust lahus seisva liiduga, võtate endale ka vastutuse oma koguduste liikmete Eesti Kiriku osadusest välja arvamise eest. See tähendab, et kaotate ühise sakramendiosaduse ja vaimuliku ameti osaduse.

Torontos, 26. aprillil 2012
Mart Salumäe
Peasekretär


________________________________________________________

From: thomasvaga@verizon.net
Sent: Thursday, April 26, 2012 11:25 PM
To: mart.salumae@eelk.ee;
Subject: Vastus peasekretäri kirjale

V.a. peasekretär Mart Salumäe!

Sain teate teie kirjast hr. Heino Nurmbergilt Californiast (mis on kolm tundi taga siinsest idaranniku ajast). Olin oma interneti postkasti juba kinni pannud, et magama minna. Vastan Teile kiiresti:

1. Teie väited põhjenevad puudulikule, kui mitte otse valele informatsioonile: Ma pole kellelgi, ei kogudusel ega üksikisikul keelanud Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku (E.E.L.K.) USA Esimese praostkonna sinodile tulemist või osavõtmist. Palun küsige piiskop Taulilt kuidas möödunud aasta (mais 2011) kahe E.E.L.K. Ameerika proastkonna sinodil sai peapiiskop Põder ja tema saatjaskonna liikmed ja Fre Ise vabalt kasutada sõna õigust, vaidlustada kirikute ühendamise poolest nii palju kui nad iganes soovisid. Kui olete harjunud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku juhid ja Põhiseaduse palju rangemate ja praostide, piiskoppide, peapiiskoppide meelevalla õigustega, siis ma kahjuks ei saa teile hakata praegu selgitama, missugune on ka kirikus valitsev indiviidi vabadus Ameerikas.

2. Näib, et olete ajanud segamine Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Põhimääruseda ja Eesti Evangeelsei Luterliku Kiriku Põhiseadused. Teie kasutate mõistet "EELK Põhimäärused" Minu teade on Eesti Evangeelsel Luterlikul Kiriku Põhiseadused.

Aga see pole nii tähtis. Tee püüate mind hirmutada "EELK Põhimääruste" rikkumise pärast "uue sekti asutamise" kuriteoga.

Kas te ähvardate mind "ketseriks" kuulutada? Palun lugege Ameerika Ühendriikide luterluse ja luteri kirikuta tekkimise ajalugu, et paremini mõista kudas siin Ameerikas on kirik, kogudused, luterlus usupuhastuse vabaduse õigustega. Teiseks, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põhimäärused/ Põhiseadused pole minule ja minu koguduste üle olnud kunagi maksvad. Seepärast, palun ärge mind süüistage selle seaduste rikkumisest!

3. Tänavune sinod on kutsutud kokku, nagu kümneid sinodeid, Eesti Evangeeliumu Luteriusu Kiriku Põhimääruste kohaselt. Kõigile praostkonna kogudustele saadeti kutse ja avati võimalus ka Chicago praostkonna kogudustel sellest osa võtta.

4. Meie koguduste põhikirjad on kirjutatud inglise keeles ja on registreeritud osariigi valituste juures. Neis pole sätestatud kuuluvus ühegisse sinodisse ega ka kirikusse. Ähvardus asukohamaa kirikute ja sinodite karistuse ohust tähendab vist, et piiskop Taul ja Teie plaanitsete minu peale kaebekirju saatma hakata. See oleks inetu tegu, aga ma olen palju hullemate vastastega pidanud vastuolus olema kui kristlike vendadega.

5. Kas siis Eesti Evangeelene Luterlik Kirik ja selle Välis-Eesti Piiskopkond keelab minul ja minu koguduse liikmeil olla altari ja sakramendi osaduses EELK-ga?

Aga Jumala rahu, mis ülem on kui kõik mõisuts, hoidku ja kinnitagu meie südameid ja meeli Issandas Jeesuses Kristuses.

Thomas Vaga, praost
Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku USA Eseimene praostkond

_______________________________________________________________

On 04/27/12, Mart Salumäe<mart.salumae@eelk.ee> wrote:

V.a. praost Thomas Vaga!

Niisugust asja, nagu EELK Põhiseadus, pole olemas. Kodumaal kehtib EELK Põhikiri. Vastavalt EELK ja E.E.L.K. vahel 13.11.2010 Tallinnas ja 28.11.2010 Torontos sõlmitud nähtava ühtsuse leppele sai senine Välis-Eesti kirik E.E.L.K.-st EELK piiskopkond, kus jäid kehtima EELK Põhimäärused (EELK Konsistooriumi väljaanne, Stokholm 1978. Kordustrükk Toronto 2003) Ma võin teile sellest ühe eksemplari saata, kui Teil endal ei juhtu olema.

Jumala armu Teile soovides:

Mart Salumäe

___________________________________________________________

From: thomasvaga@verizon.net
Date: Apr 27, 2012 7:19:14 AM
Subject: Re: RE: Vastus peasekretäri kirjale
To: mart.salumae@eelk.ee, thomasvaga@verizon.net

Praost v.a. pesekretär Salumäe!

Suur tänu kiire vastuse ja paranduse eest. Mul polnud aega oma kaustikutesse minna, et järele vaadata, mis praeguse Eestis oleva "luterliku" kiriku põhiseaduse nimetus on. Teadsin aga, et see pole sama kui Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku (ajalooline) Põhimäärus. Võtan lahkelt vastu teie paranduse, aga see ei muuda seda, et Teie kirjutate mingist "EELK Põhimäärustest", siis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põhimärustest, vt. punkt 1! Kummast põhikirjast räägite? Mida, palun, mõtlete "EELK Põhimääruste" all? "EELK" lühend tähendas aastal 2010, ja juba mitu aastat enne seda, Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut, E.E.L.K. aga Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirikut. See vahe tehti juba peapiiskop Petersoo ajal! Palun olge täpsem lühendite kasutamisel. Te pakute mulle koopiat "EELK Põimäärustest". Kas on see uus formaat, siis neljas põhiseaduse sõnastus antud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku poolt välja.

Tänan teie lahke pakkumse eest, aga mul on mitu koopiat Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Põhimäärustest, kaasa arvatud "Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Kirikuõiguse Käsiraamat" (EELK Konsistooriumi väljaanne, 1981): "Sinodi kutsub kokku praost vähemalt üks kord aastas, teatades sellest vähemalt kaks nädalat, enne sinodi kokkusaamist koguduste juhatustele ühes sinodi aja, koha ja päevakorra äratähendamisega." Pm 23.147.

Mina ja meie kogudused pole "emakirikust" välja astunud. Kirik, mis on moodustatud pagulusse põgenenud Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku rahvast, kogudustest, uue põhiseaduse (aka Põhikir) all toimiva kiriku keskvalitsuse alla pole meie "emakirik" Minu luteriusu emakirik on Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik mille õpetajaks mind ordineeriti ja mille õpetaja ja praost ma olen edasi, mitte Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku. Ma pole lahkunud kirikust, kiriku peapiiskop ja konsistoorium ja mitmed kogudused, eriti Euroopas, on lahkunud Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirikust.

Suur tänu teie süüdistuste ja ähvarduste eest (Kas piiskop Andres Taul on teiega sama meelt?). Need aitavad mind paremini mõista Martin Lutheri ja teiste protestantide meelsust, olukorda ja otsuste tegamise raskusi ja keerulisusi.

Tänane Loosung ütleb Pühakirjast: "Kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, pjarandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud." 1 Petruse 5:10

Soovidega Issandas,
Thomas Vaga, praost
Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku
USA Esimene praostkond


 

Külastage meie Facebooki lehekülge:


Teated

Thomas Vaga valiti ühel häälel E.E.L.K. piiskopiks  2015 mai sinodil. 

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd ametlikult registreeritud New Jersey osariigis, USA valitsuse juures
- 2014 juuni

 

E.E.L.K. kogudused/
ELCES Members

  E.E.L.K. Bergen County Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

  E.E.L.K. Chicago Esimene Kogudus/Estonian First Evangelical Lutheran Church in Chicago, Illinois.

  E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

  E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

  E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

  E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

  E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus

 

Artiklid

2019

 

 

2018

Suurpõgenemise aastapäeva kiri

Põgenik kui laps Jutlus-sept. 2018

Thomas Vaga kaastunde avaldus Dr. Andres Tauli matusetalitusel-mail, 2018.

2018 Sinod, Ocean Grove New Jerseys

 

2017

Usupuhastuse 500 aasta juubel ja Martin Lutheri tähtsus  

E.E.L.K. Sinod 2017 New Jersey

 

2016

Agendaga tutvumise kursus kristlikus Keswick keskuses.

Abipraost emeeritus Valdeko Kangro 100-aasta sünnipäev !

E.E.L.K. Sinod 2016 Torontos

 

2015

E.E.L.K. Sinod 2015 Chicagos.

 

2014

E.E.L.K. Sinod 2014 Los Angeleses. Airi Vaga

 

2013

Ajalooline koosolek 23. novembril 2013 Lakewood, New Jerseys - E.E.L.K. registreeriti.  Airi Vaga

EELKst arvati välja 8 kogudust + Thomas Vaga  vastus ja selgitus - Kes on luterlane ja mis on Luteri Usu Kogudus 
oktoobril & novembril, 2013   

Ühel meelel - EELKL koosolek 26-28 aprill + Jüri Pallo jutlus.

 

2012

Jeesus Kristus on Meiega Kogu Aasta - 2012 Jõulu Sõnum  
Õpetaja Thomas Vaga

Miks Ameerikas on nii mitu iseseisvat luteri kirikut, mis on tundmatu Euroopas.  
Praost Thomas Vaga - 28. aprill 2012

Rahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil 
Airi Vaga - aprillil 2012

Praost Thomas Vaga ja Praost Mart Salumäe kirjavahetus aprill 2012

 

2011

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liidu moodustamise põhjused ja ajaloolised alused.  Õpetaja Thomas Vaga - 25. augustil 2011

Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis. - Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011

Vastus ariklile "Kas meie pagulasajastu peab lõppema lõhenemisega?" - Praost Thomas Vaga - Ilmunud 6. juunil 2011

Nii on nagu mina seda näen...
Raul Pettai - 3. juunil 2011

Veel tõketest kirikute ühinemisel
Jüri Linnask - 29. mail 2011

USA Eesti Evangeeliumi Luteri usu praostkondade sinodil arutati ühinemise hääletamistulemuste läbivaatamise vajadust. 
Airi Vaga - 17. mail 2011

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kirikus peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel.  
Õp. Markus Vaga - 15. mail 2011

E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põja Ameerika mandril.
Praost Thomas Vaga - 14. mail 2011

 


 

This page was last modified on Wednesday, 02 May 2018 04:16 PM


EESTI KEELES

Eesti Keeles - Esileht

Tutvustus - Kes me oleme

Teated ja Uudised

Kirjutised

Kodukord

Koguduste Nimekiri

Koguduste Vaimulikud

Pildigalerii

Viited

Kontakt


IN ENGLISH

English - Home Page

About the Church

What's New

Sermons, Prayers, Articles

Constitution

Member Congregations

Ministers

Photo Gallery of ELCES events

Links

Contact Us 

 


ABOUT US

Editor:  Thomas Vaga

Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

Privacy Policy - Terms & Conditions

 

© 2011 - 2019 E.E.L.K.  Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Kolme Risti Pildi on lahkelt annetanud:  abcdz2000.
Tagapõhi/background image:  www.subtlepatterns.com


The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.