EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIK

Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

  English  |  Esileht       

 

EELKst arvati välja 8 kogudust

Eesti Kirikus ilmunud 16.10.2013

 

Vastavalt Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi otsusele kustutati EELK nimekirjast järgmised kogudused: Bergen County, Lakewoodi Pühavaimu, Los Angelese, New Yorgi Pauluse, Toronto Vana-Andrease, Chicago Esimene, Connecticuti ja Buffalo kogudus. Samuti likvideeriti EELK USA Esimene praostkond ja EELK USA Chicago praostkond ning loodi nende asemele EELK USA praostkond.

Meie kirikus kehtivatest õigusnormidest tulenevalt ei saa nimetatud kogudused kutsuda oma teenistusse EELK vaimulikke ega saa ka meie vaimulikud tavapärases korras nende koguduste teenistusse astuda, kirjutab peapiiskop Andres Põder vaimulikele adresseeritud elektroonilises kirjas.

Peapiiskop nimetab, et EELKst välja arvatud kogudustega puudub EELK-l lepinguline suhe, seega ka kantsli- ja armulauaosadus.
Eesti Kirik

 

 

Üks küsimus

Eesti Kirikus ilmunud 06.11.2013   Andres Põder | Rubriik: Uudised 


Seoses Välis-Eesti piiskopkonna otsusega kustutada EELK nimekirjast kaheksa kogudust, puudub EELK-l nüüdsest nendega lepinguline suhe, seega ka kantsli- ja armulauaosadus.  Eesti Kirik küsib, mida tähendab armulauaosaduse punkt.


Andres Põder, EELK peapiiskop:

Armulauaosaduse küsimus kuulub meie usu juurde. EELK üheks alusdokumendiks olev Augsburgi usutunnistus mõistab kirikut kui "kõigi usklike kogu, kus evangeeliumi puhtalt kuulutatakse ja pühi sakramente evangeeliumikohaselt toimetatakse". Evangeeliumi puhtuse ja sakramentide õige toimetamise eest vastutab kogu kirik oma institutsioonide ja ametitega – üksikkristlasel on õigus seda eeldada ja nõuda.

Kuna puudub ühtne ülemaailmne kiriklik organisatsioon ja kristlaskond on jagunenud erinevateks konfessioonideks ning ka erinevateks luterlikeks kirikuteks, kus arusaamad võivad olla vägagi erinevad, muutub paratamatuks vastastikuse tunnustamise teema. Tunnustamiseni jõutakse tavaliselt teoloogilise uurimistöö ja ühislepingute kaudu, millega sätestatakse nii kirikuliikmete vastastikune teenimine kui ka antakse oma liikmetele tagatis ja luba teise kiriku talitustest osasaamiseks.

Sellisteks lepingulisteks kirikuosaduskondadeks, kuhu meie kirik kuulub, on Luterlik Maailmaliit, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas ja Porvoo Osadus. Lisaks luterlastele ühendavad need ka mitmeid reformeeritud, anglikaani ja metodisti kirikuid. Samas leidub luterlikke või ennast luterlikuks nimetavaid kirikuid või kogudusi, kes sellisesse võrgustikku ei kuulu ja kellega meil ka armulauaosadus puudub.

Kui EELK liige läheb Los Angelese eesti kogudusse, kas ta siis ei tohi armulauale minna, kuigi siiani on arvanud, et on teretulnud kõigisse luterlikesse kirikutesse? Ja vastupidi, kui Los Angelese koguduse inimene tuleb Eestisse, kas ta ei ole siin armulauale teretulnud?

On kurvastav, et Los Angelese ja mõne teise koguduse juhtkond on pannud osa meie kiriku liikmeid keerukasse olukorda. Oma otsustest tulenevalt ei kuulu need kogudused enam EELKsse ja teadaolevalt ka ühessegi eelnimetatud kirikuosadusse, seega pole EELK-l praegu õigust volitada oma liikmeid seal armulaual käima. Nende koguduste liikmetel tuleks langetada valik kirikliku kuuluvuse osas. Nii ristimise kui konfirmatsiooni kaudu on nad võetud mitte kohaliku koguduse, vaid EELK liikmeteks.

Välis-Eesti piiskopkonnas jätkuvalt kehtivate E.E.L.K. põhimääruste kohaselt on nad seda ka praegu, kui nad isikliku avalduse alusel pole EELKst välja astunud. Seega on nad teretulnud armulauale kõigis EELK kogudustes. Seda enam, et armulaud on ka osaduse ja kiriku tunnustamise väljendus. Nüüd, kus nende senine kogudus EELKd ei esinda, tuleks neil leida lähikonnas või kodumaal mõni meie kogudus, kuhu edaspidi kuuluda. Tõsi, hingehoidlikel või oikumeenilistel kaalutlustel tuleb vahel ette ka interkommuniooni kirikuosadust mitteomavate kristlaste vahel. See on siiski erand, mitte reegel, ega kuulu tavapärasesse usulisse praktikasse. Eelkõige on selleks osadus oma kirikuga. Selgust iseenda usulises kuuluvuses ei saa aga lahutada Jeesuse antud ülesandest, et oleks üks kari ja üks karjane. Töötagem ja palvetagem kõik selle nimel.

    

 

Thomas Vaga vastus ja selgitus - 
Kes on luterlane ja mis on Luteri Usu Kogudus

16. novembril, 2013   

 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Põderi seletused on imetlema panevad. Esiteks, tema õigustab altari, s.o. armulaua, osadust reformeeritud kirikutega, mis kuuluvad Evangeelsete Kirikute Osadusse Euroopas, ja metodisti kirikuga, aga keelab avatud osadust Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku (E.E.L.K.) kogudustele ja selle liikmeile. Teiseks, peapiiskop Põder unustab või tahab kustutada meie ajaloolise, esimese eesti vaba rahvakiriku, Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku, olemasolu sellega, et ta soovib tühistada eesti luteri usu koguduste ning nende liikmete vahel valitsenud  vennaliku/sõsarliku vahekorra, kuigi see vahekord on valitsenud paguluses ja kodumaal olevate kirikute ja koguduste ning nende liikmete vahel üle kahekümne aasta.  

Kurb on lugeda luteri kiriku liikmena ja õpetajana sellist lauset, mis väljendab põlgust kaas- luterlaste vastu üldiselt ja eesti luterlaste vastu, kes ei kuulu rahvusvaheliste lepingute alusel loodud eri kirikutest koosnevasse “võrgustikku”: Peapiiskop Põderile on rahvusvahelised liidud ja nendesse kuulumine armulaua osaduse määritlemisel tähtsamad kui  luterlaste omavaheline osadus. Peapiiskop kirjutab: “Lisaks luterlastele ühendavad need (s.o. rahvusvahelised liidud) ka mitmeid reformeerituid, anglikaani ja metodisti kirikuid. Samas leidub luterlikke või ennast luterlikuks nimetavaid kirikuid või kogudusi, kes sellisesse võrgustikku ei kuulu ja kellega meil ka armulauaosadus puudub.”  

Teine kurbust tekitav väide on järgmises lauses: “Nii ristimise kui konfirmatsioni kaudu on nad (s.o. koguduse liikmed) võetud mitte kohaliku koguduse, vaid EELK (s.o. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku) liikmeteks.” See on vastuolus Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Põhimäärustes antud ristimise tähendusele, mis ütleb: “Juba algristikoguduse päevist peale on olnud ristimine selleks pühaks talituseks, mille kaudu uusi liikmeid ristikogudusse on vastu võetud.” (Pm.3:1.2.,7) Selles paragraafis on öeldud ka, et  ristimise läbi saab inimene jüngriks: (Mt. 28:19), ja ristikoguduse liikmeks, ja kästakse lapsed tuua Jeesuse juure: Mk. 10:14. Lapse nimi kantakse koguduse ristimisraamatusse, mitte üldkiriku nimekirja. Põhimääruste esimene paragraaf seab koguduse liikmeks olemise üldkiriku liikmeks kuulumise tingimuseks: “Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on vaba rahvakirik. Temasse kuuluvad kõik Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku olemasolevate koguduste liikmed.”  Sellist kogudusse kuuluvust kiriku liikmeks olemisele ei tunnista Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põhiseadus sõnaliselt. See on seletuseks, miks EELK peapiiskop näeb, et keskvalitsus on kiriku ainuvalitsus ja on üle koguduste ja selle liikmete iseseisvuse.   

Konfirmatsioon on “vastuvõtmine õiguslikuks koguduse  liikmeks” (Pm.3:1.3.,13) mitte kiriku ehk EELK liikmeks, nagu peapiiskop  väidab. EELK Põhiseaduses on ristimise ja konfirmatsiooni tähenduse kirjeldus palju napisõnalisem ja üldisem kui E.E.L.K. Põhimäärustes.  

See on kiriklik e. eklesioloogiline ja inimlik jõumäng, mis meie vastu on käima pandud.   

Me aga ei karda, nagu meie usuisa Martin Luther ei kartnud. Me jääme kokku ja jätkame Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku kogudustest moodustatud kirikuna, kes kuulutab ja tegutseb luteri kiriku tunnustuskirjade juhtimisel, Agendas antud jumalateenistuse korra järgi, Laulu- ja Palveraamatu koraalide ja puhta, eksimatu Piiblisse kirja pandud Jumala Sõna juhtimisel Jeesuses Kristuses.

 

____________________________________________________

Külastage meie Facebooki lehekülge:


Teated

Thomas Vaga valiti ühel häälel E.E.L.K. piiskopiks  2015 mai sinodil. 

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd ametlikult registreeritud New Jersey osariigis, USA valitsuse juures
- 2014 juuni

 

E.E.L.K. kogudused/
ELCES Members

  E.E.L.K. Bergen County Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

  E.E.L.K. Chicago Esimene Kogudus/Estonian First Evangelical Lutheran Church in Chicago, Illinois.

  E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

  E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

  E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

  E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

  E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus

 

Artiklid

2019

 

 

2018

Suurpõgenemise aastapäeva kiri

Põgenik kui laps Jutlus-sept. 2018

Thomas Vaga kaastunde avaldus Dr. Andres Tauli matusetalitusel-mail, 2018.

2018 Sinod, Ocean Grove New Jerseys

 

2017

Usupuhastuse 500 aasta juubel ja Martin Lutheri tähtsus  

E.E.L.K. Sinod 2017 New Jersey

 

2016

Agendaga tutvumise kursus kristlikus Keswick keskuses.

Abipraost emeeritus Valdeko Kangro 100-aasta sünnipäev !

E.E.L.K. Sinod 2016 Torontos

 

2015

E.E.L.K. Sinod 2015 Chicagos.

 

2014

E.E.L.K. Sinod 2014 Los Angeleses. Airi Vaga

 

2013

Ajalooline koosolek 23. novembril 2013 Lakewood, New Jerseys - E.E.L.K. registreeriti.  Airi Vaga

EELKst arvati välja 8 kogudust + Thomas Vaga  vastus ja selgitus - Kes on luterlane ja mis on Luteri Usu Kogudus 
oktoobril & novembril, 2013   

Ühel meelel - EELKL koosolek 26-28 aprill + Jüri Pallo jutlus.

 

2012

Jeesus Kristus on Meiega Kogu Aasta - 2012 Jõulu Sõnum  
Õpetaja Thomas Vaga

Miks Ameerikas on nii mitu iseseisvat luteri kirikut, mis on tundmatu Euroopas.  
Praost Thomas Vaga - 28. aprill 2012

Rahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil 
Airi Vaga - aprillil 2012

Praost Thomas Vaga ja Praost Mart Salumäe kirjavahetus aprill 2012

 

2011

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liidu moodustamise põhjused ja ajaloolised alused.  Õpetaja Thomas Vaga - 25. augustil 2011

Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis. - Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011

Vastus ariklile "Kas meie pagulasajastu peab lõppema lõhenemisega?" - Praost Thomas Vaga - Ilmunud 6. juunil 2011

Nii on nagu mina seda näen...
Raul Pettai - 3. juunil 2011

Veel tõketest kirikute ühinemisel
Jüri Linnask - 29. mail 2011

USA Eesti Evangeeliumi Luteri usu praostkondade sinodil arutati ühinemise hääletamistulemuste läbivaatamise vajadust. 
Airi Vaga - 17. mail 2011

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kirikus peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel.  
Õp. Markus Vaga - 15. mail 2011

E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põja Ameerika mandril.
Praost Thomas Vaga - 14. mail 2011

 


 

This page was last modified on Wednesday, 02 May 2018 04:27 PM


EESTI KEELES

Eesti Keeles - Esileht

Tutvustus - Kes me oleme

Teated ja Uudised

Kirjutised

Kodukord

Koguduste Nimekiri

Koguduste Vaimulikud

Pildigalerii

Viited

Kontakt


IN ENGLISH

English - Home Page

About the Church

What's New

Sermons, Prayers, Articles

Constitution

Member Congregations

Ministers

Photo Gallery of ELCES events

Links

Contact Us 

 


ABOUT US

Editor:  Thomas Vaga

Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

Privacy Policy - Terms & Conditions

 

© 2011 - 2019 E.E.L.K.  Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Kolme Risti Pildi on lahkelt annetanud:  abcdz2000.
Tagapõhi/background image:  www.subtlepatterns.com


The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.