EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIK

Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

  English  |  Esileht       

 

Ühel meelel kristlikus osaduses

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu koguduste Põhja-Ameerikas koosolek Red Bank, NJ.

USA I praostkonna korraldusel toimus Eesti Evangeeliumi Luteri Usu koguduste ühine koosolek  26-28. aprillini 2013 USA idarannikul, Red Bank, New Jerseys.  Koosolekule oli kogunenud osavõtjaid kümnest I praostkonna kogudusest ning neljast Chicago praostkonna kogudusest koos praost Uudo Tari ja abikaasa Tiiuga. 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri usu koguduste ühine koosolek 26-28 aprillini 2013.

Esimeses reas vasakult:  Agu Ets, Baltimore; praost Uudo Tari; praost Thomas Vaga; õpetaja Markus Vaga; diakon-õpetaja Gilda Karu; abipraost Jüri Pallo.

Taga  vasakult:  Maie Nurmberg, Los Angeles; Riina Klaas, Toronto; Airi Vaga, Lakewood; Valter Must, Lakewood; Heli Kopti, Toronto, Jüri Silmberg, Toronto; Heino Nurmberg, Los Angeles; Tiiu Tari, Connecticut; (taga) Kuno Lill, Los Angeles; Loit Maripuu, Michigan; Eve Rebassoo, Schenectady; Carmen Taht, Washington DC; Mervi Pallo, Los Angeles; Silvi Valge, Washington DC; Eda Treumuth, Lakewood; Eha McDonnel, New York; Malle Väärsi, Bergen County.

Fotolt puuduvad:  Matti Jaanimägi, Chicago; pildistaja Tiiu Roiser abikaasaga, Torontost; ja pildistaja uno Taps, Lakewoodist.

 

Peale aruannete USA I praostkonna koguduste poolt ja sõnavõttude neljalt Chicago praostkonna koguduselt ning Toronto Vana Andrese koguduselt, kes oli esindatud viie osavõtjaga, arutati Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikule ustavaks jäänud koguduste edasise toimimise jätkamist ning neile neid koondava juhtkonna moodustamist.

Los Angelese koguduse esimehe Heino Nurmbergi ettekanne Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste ajaloolisest taustast ja praegusest olukorrast ning kiriku töö jätkumisest oli alustavaks sõnavõtuks sellele järgnenud elavale diskussioonile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Väliseesti piiskopkonnaga mitte ühinenud koguduste edasisest toimimise võimalustest ja nende koguduste tulevikust.  Ettekande ja sõnavõttude põhjal selgus vajadus valida Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku kogudustele juhtiv isik.  Otsustati valida juhiks piiskopi kohuse täitja.  Soovitati ka kiriku juhile presidendi tiitlit, nagu seda kasutatakse Ühendriikide luteriusu kirikute sinodite juhtide kohta.

USA I praostkonna abipraost Jüri Pallo põhjendusel langeb juhtiva vaimuliku vastutus õpetajaks ordineerimise päevast vanima teeniva vaimulikule, kelleks Ühendriikides on Connecticuti koguduse õpetaja, abipraost em. Valdeko Kangro, kes aga tervislikel põhjustel ei soovi seda vastutust enda peale võtta. Tema järel langes vastutus praost Thomas Vaga õlgadele, sest tema õpetajaks ordineerimisest on möödunud peatselt juba 40 aastat.  Otsustati panna vastutuse kandjale piiskopi kohusetäitja tiitel ning hääletamise tulemusena anti uuele piiskopi kohusetäitjale koguduste esindajate volitus organiseerida koguduste edaspidist tööd. Toetava komitee liikmeteks nõustusid vabatahtlikult Lakewoodi Pühavaimu koguduse esimees Valter Must, diakon-õpetaja Gilda Karu,  Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, praostkonna sekretär Agu Ets ning Kanadast Jüri Silmberg ja Riina Klaas. 

 

Los Angelese koguduse esimehe Heino Nurmbergi ettekanne.

Los Angelese koguduse esimehe Heino Nurmbergi ettekanne Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste 
ajaloolisest taustast ja praegusest olukorrast ning kiriku töö jätkumisest.

 

USA I praostkonna abipraost Jüri Pallo sõnavõtt.

USA I praostkonna abipraost Jüri Pallo sõnavõtt.

 

Koosoleku osavõtjad.

 

Huvitava ettekandena oli Vana-Andrese koguduse abiesimehe Jüri Silmbergi referaat teemal: "Iseseisev Läti Luteriusu Kiriku põhikord ja tegevus Ühendriikides".  Nende põhikord (inglise keeles): "Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad, By-Laws" on saadaval Jüri käest arvuti teel silmberg@ryerson.ca

Koguduste ühine sinod/koosolek lõppes laulu ja palvega ning õhtusöögiga ligidal asuva restorani kabinetis.

Pühapäeval toimus praostkonna sinodi jumalateenistus Lakewoodi Pühavaimu kirikus, kus teenisid praost Thomas Vaga, diakon-õpetaja Gilda Karu ja Agu Ets liturgias ja abipraost Jüri Pallo jutlusega, mis avaldatakse ka Vaba Eesti Sõnas ja koguduste koduleheküljel  www.eelkl.cwahi.net

“Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nendega,” kinnitas Kiriku Issand Jeesus Kristus juba siin maa peal viibides. Nii sinodipäeval kui ka jumalateenistusel oli tunda Issanda õnnistavat ligiolekut. Üksmeelest, armastusest ja heast kordaminekust kuulub suurim tänu Jeesusele Kristusele, kelle tööpõllul on palju tööd ja vaid vähe töötegijaid.

Airi Vaga
1. mail 2013

____________________________________________________________

 

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduste Põhja-Ameerikas sinodi Jumalateenistus
Lakewoodi Pühavaimu kirikus
pühapäeval, 28. aprillil 2013

Jumalateenistusel.

Jumalateenistusel teenisid vasakult:  
diakon-õpetaja Gilda Karu, praost Thomas Vaga, abipraost Jüri Pallo ja diakon-õpetaja Agu Ets.
Orelili Maria Star Zumpano

 

Diakon-õpetaja Gilda Karu

Praost Thomas Vaga

 

Praost Thomas Vaga loeb Patutunnistust ja Armukuulutust.

Diakon-õpetaja Gilda Karu loeb Pühakirja ja Usutunnistust.

Lakewood Pühavaimu kirikus jumalateenistus.

 

Näoga Jeesuse poole

Abipraost Jüri Pallo jutlus Lakewoodi Pühavaimu kirikus Eesti Evangeeliumi
Luteri Usu Kiriku Põhja-Ameerika koguduste Sinodi jumalateenistusel
29. aprillil 2013.a. 
 

Abipraost Jüri Pallo"Kui ta nüüd oli väljunud, ütles Jeesus :  Nüüd on Inimese Poeg austatud ja Jumal on austatud temas!  On Jumal temas austatud, siis  austab teda ka Jumal eneses ja austab teda varsti! Lapsukesed, ma olen veel üürikese aja teie juures; te hakkate mind otsima. Ja nagu ma juutidele ütlesin:  Kuhu mina lähen, sinna teie ei või tulla!  Nõnda ma ütlen nüüd ka teile. Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu teiegi üksteist armastaksite!  Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis!"  Jh. 13: 31- 34

"Kui te mind armastate, siis pidage mu käsusõnu!  Ja mina palun Isa ja Tema annab teile teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti, tõe Vaimu , keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast et ta teda ei näe ega tunne aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees."  Jh. 14: 15-17

 

Tunnistan Sulle, armas kogudus, et ma seisan täna, siin kantslis, ajaloolisel hetkel.  Mõned kõnemehed tarvitsevad kasutada sellistel puhkudel sõnu: "pöördeline", "murranguline", "uus algus" jne.  Oraatoritel on kalduvus siis langeda paatoslikesse terminitesse , ülemäärastesse emotsioonidesse.

Armas kuulaja! Eelpool öelduga ma mõtlesin  meie koguduste ees seisvat uut elukorraldust, väljavaadet, enesemääratlust ja sihti.

Etteruttavalt ütlen kohe ära, et meie kirikus "pöördeid" ei toimunud sellel sinodil, kõik jäi samaks. Traditsioonid jäid ja jäävad ausse. Jumala neljanda käsu kohaselt me austame oma vanemaid . Me jääme austama jätkuvalt  neid usulis-rahvuslikke põhiväärtusi, mis nad on meile eluks kaasa andnud.  Esivanematelt saadud õpetust ja kasvatust me hoiame ja peame kalliks.

Seetõttu ütlen kohe ette, et tänane jutlus tuleb täiesti tavaline igapühapäevane Eesti Kiriku jutlus:  seletav, arutlev ja näoga JEESUSE poole pööratud.  Jeesuse silmadesse vaatav.

Miks ma nii ütlen: "Jeesuse silmadesse vaatav."?    Selgitan hiljem.  Nüüd alustagem.

Johannes, meie tänaste kirjakohtade autor, on Jeesust isiklikult näinud ja kuulnud.  Enese kohta kõneleb teksti autor järgmist:  "jünger, keda Jeesus armastas" 13:23, "näinud Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõtt". 1:14

Pärit oli Johannes Betsaidast Geneetsareti järve äärest ja oli tõenäoliselt algselt Ristija Johannese õpilane.  Hiljem liitus koos Andreasega Jeesuse ja tema jüngritega.  Johannes koos oma venna Jakoobusega kuulus Jeesuse lähemate jüngrite hulka, kes viibisid Jeesusega koos Kirgastamise mäel ja Ketsemane aias. 19:25  Teatel on Jeesus ristil teinud talle ülesandeks hoolitseda oma ema Maarja eest.  Jeruusalemmas tegutsenud algristikoguduses oli Johannes üks juhtidest.  Varajane kirikuajalugu räägib, et Johannesest sai Efesose piiskop, tegutsenud kuni Rooma Keiser Trajanuse ajani, vähemalt aastani 98.  See fakt  jutustab meile , et Johannes elas väga kõrge eani, ligemale 100 aastat vanaks.

Praost Thomas VagaSiinkohal tahan kõrvalepõikena pöörduda Sinu poole armas ametivend Thomas Vaga, kes Sa said Sinodi poolt volituse juhtida meie kogudusi Piiskopina.  Soovin ja palume kõik Jumalat Sinu eest, et Issand annaks Sulle palju jõudu, tervist ja oma õnnistust sellel tähtsal,  väärikal ning vastutusrikkal ametipostil.  Samuti, pidades silmas Johannese eluiga, soovime Sullegi, armas Thomas, palju aastaid!

Evangelist Johannes väldib oma tekstides peaaegu täielikult raskeid teoloogilisi oskussõnu.  Evangeeliumi kogu sügavus ja avarus on valatud sõnadesse, mida suudab mõista iga laps.  See lihtne keelekasutus aga valmistab peavalu usuteadlastele, kes küsivad ja kahtlevad, et kas tõesti on võimalik nii primitiivsete sõnadega edasi anda Jumala suurt tarkust ja väge?

Johannese kuulutus, tema poolt kirjutatud jutlus on meile kõigile teada-tuntud.  See on lühim jutlus.  Ühelauseline.  Sina oled seda jutlust kuulnud, armas kirikuline.  Sellest jutlusest täiesti piisabki igal jumalateenistusel.  Sinodil oli kuulda, et kurdeti ühe õpetaja pikkade jutluste üle.  Dr. Martin Luther jutlustas tunde kantslis.  Kaks, kolm tundi.

Kuula siis armas kirikuline seda Johannese jutlust:´ "Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu !" Jh 3: 16

Nüüd võiksin öelda rahuliku südamega "Aamen", kuid ma ei saa, sest ma pole oma aega veel täis jutlustanud.

Tänase jutluse kirjakohtade armastusekäsu lahtiseletamise lühikokkuvõte on järgmine:

Jumala armastus seisneb selles, et JUMAL on MEID armastanud.  Jumala armastus saab nähtavaks oma Poja Jeesuse läkitamisega maailma.  Jumala armastus seisneb ka Poja ohverdamises ohvritallena MEIE pattude eest.

Jeesus ja Jumal Isa on üks.  Kes on näinud Jeesust, on näinud Isa.  Jeesuses Kristuses annab Jumal oma armastuse tõttu inimestele kõik, mis inimesed vajavad igavese elu saavutamiseks.

"te hakkate mind otsima", ütleb Jeesus tänases tekstis.

Siin kirikus me olemegi selleks, et me otsime Jeesust.  Jeesus, kus Sa oled?

Ütlesin, ma jutlustan näoga Jeesuse poole.  Saksa teoloog Karl Barth on öelnud:  "Jeesus Kristus  on kogudus".  Kogudus.  Sina. Vaatan Sinu silmadesse.   "Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu  jüngrid, kui teil on armastus isekeskis." Jh 13:35

Kõik.  Mitte ainult teised kristlased ei tunne, vaid ka meie vaenlased.  Kõik meie vaenlased..

Meie ülesanne on armastada . Raske ülesanne.  Selle edukaks täitmiseks peamegi koos käima KOGUDUSENA.

Kirik, kogudus on seal, kus Jumala Sõna tões ja vaimus kuulutatakse ning vastu võetakse, kus Jumala Pühi Sakramente jagatakse.

Jeesus Kristus on keset meie seas!  Kus kaks või kolm on Tema nimel koos.  Ma vaatan Sinu silmadesse, armas Jeesus, Sa näed, kuidas ma pingutan, et Sulle jutlustada.  Sulle, kes Sa ise tead kõike ja kõigist paremini.  Teen seda sellepärast, et ma olen Sinu poolt kutsutud ja seatud Sinu sulane.

Aamen.

õp. Jüri Pallo 
Lakewood, New Jersey
28. aprillil 2013

 

Jumalateenistusel.

Kandelaabrid olid süüdatud igavikku lahkunud Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku 
peapiiskoppide, praostide ja õpetajate mälestuseks.

 

Jumalateenistusele järgnes lõunasöök.

Jumalateenistusele järgnes lõunasöök mida oli valmistanud Helgi Tarmo.  
Koogid olid küpsetanud Irene Verder ja Maie Currie.

 

Koguduste esindajad.

Koguduste esindajad.

Vaata veel pilte E.E.L.K. Põhja-Ameerikas koosolekust.

Fotod - Tiiu Roiser

 

Külastage meie Facebooki lehekülge:


Teated

Thomas Vaga valiti ühel häälel E.E.L.K. piiskopiks  2015 mai sinodil. 

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd ametlikult registreeritud New Jersey osariigis, USA valitsuse juures
- 2014 juuni

 

E.E.L.K. kogudused/
ELCES Members

  E.E.L.K. Bergen County Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

  E.E.L.K. Chicago Esimene Kogudus/Estonian First Evangelical Lutheran Church in Chicago, Illinois.

  E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

  E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

  E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

  E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

  E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus

 

Artiklid

2019

 

 

2018

Suurpõgenemise aastapäeva kiri

Põgenik kui laps Jutlus-sept. 2018

Thomas Vaga kaastunde avaldus Dr. Andres Tauli matusetalitusel-mail, 2018.

2018 Sinod, Ocean Grove New Jerseys

 

2017

Usupuhastuse 500 aasta juubel ja Martin Lutheri tähtsus  

E.E.L.K. Sinod 2017 New Jersey

 

2016

Agendaga tutvumise kursus kristlikus Keswick keskuses.

Abipraost emeeritus Valdeko Kangro 100-aasta sünnipäev !

E.E.L.K. Sinod 2016 Torontos

 

2015

E.E.L.K. Sinod 2015 Chicagos.

 

2014

E.E.L.K. Sinod 2014 Los Angeleses. Airi Vaga

 

2013

Ajalooline koosolek 23. novembril 2013 Lakewood, New Jerseys - E.E.L.K. registreeriti.  Airi Vaga

EELKst arvati välja 8 kogudust + Thomas Vaga  vastus ja selgitus - Kes on luterlane ja mis on Luteri Usu Kogudus 
oktoobril & novembril, 2013   

Ühel meelel - EELKL koosolek 26-28 aprill + Jüri Pallo jutlus.

 

2012

Jeesus Kristus on Meiega Kogu Aasta - 2012 Jõulu Sõnum  
Õpetaja Thomas Vaga

Miks Ameerikas on nii mitu iseseisvat luteri kirikut, mis on tundmatu Euroopas.  
Praost Thomas Vaga - 28. aprill 2012

Rahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil 
Airi Vaga - aprillil 2012

Praost Thomas Vaga ja Praost Mart Salumäe kirjavahetus aprill 2012

 

2011

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liidu moodustamise põhjused ja ajaloolised alused.  Õpetaja Thomas Vaga - 25. augustil 2011

Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis. - Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011

Vastus ariklile "Kas meie pagulasajastu peab lõppema lõhenemisega?" - Praost Thomas Vaga - Ilmunud 6. juunil 2011

Nii on nagu mina seda näen...
Raul Pettai - 3. juunil 2011

Veel tõketest kirikute ühinemisel
Jüri Linnask - 29. mail 2011

USA Eesti Evangeeliumi Luteri usu praostkondade sinodil arutati ühinemise hääletamistulemuste läbivaatamise vajadust. 
Airi Vaga - 17. mail 2011

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kirikus peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel.  
Õp. Markus Vaga - 15. mail 2011

E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põja Ameerika mandril.
Praost Thomas Vaga - 14. mail 2011

 


 

This page was last modified on Wednesday, 02 May 2018 04:25 PM


EESTI KEELES

Eesti Keeles - Esileht

Tutvustus - Kes me oleme

Teated ja Uudised

Kirjutised

Kodukord

Koguduste Nimekiri

Koguduste Vaimulikud

Pildigalerii

Viited

Kontakt


IN ENGLISH

English - Home Page

About the Church

What's New

Sermons, Prayers, Articles

Constitution

Member Congregations

Ministers

Photo Gallery of ELCES events

Links

Contact Us 

 


ABOUT US

Editor:  Thomas Vaga

Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

Privacy Policy - Terms & Conditions

 

© 2011 - 2019 E.E.L.K.  Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Kolme Risti Pildi on lahkelt annetanud:  abcdz2000.
Tagapõhi/background image:  www.subtlepatterns.com


The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.