EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIK

Evangelical Lutheran Church Eesti Synod

  English  |  Esileht       

 

REFERAAT: “USUPUHASTUSE 500 AASTA JUUBEL JA MARTIN LUTHERI TÄHTSUS”

         “Õige elab usust!” Usust õigeks saamine on usupuhastuse juhtlause ja alus. Usupuhastus sai hoogsa alguse Wittembergi ülikooli piibliteaduse professori, preester munga Martin Lutheri avalikkuse ette tulemise läbi 500 aastat tagasi 31. oktoobril  aastal 1517. Kogu Eroopat haarava usupuhastuse alguseks peetakse iseenesest väikest tegu Martin Lutheri poolt, kui ta naelutas tema koostatud üheksakümmend-viis teoloogilist teesi ehk vaidluslauset Wittembegi Lossikiriku uksele (kuhu harilikult naelutati kuulutusi ja lendlehti). Teesid ehk vaidluslaused olid sihitud paavsti pitseriga varustatud indulgentsiate ehk patukustutamise tunnistuste maksvuse ja rahvale müümise vastu. Luther koostas oma vaidluslaused ehk vastulaused ladina keeles, mis oli tema ajastu akadeemia ja kiriku keel, et astuda vaidlusse teiste ülikoolide ja rooma-katoliku kiriku usuteadlastega indulgentsiate üle. Lutheri vastulaused tõlgiti aga kohe saksa, ja teistesse Euroopa peakeeltesse ja paljundati ning levitati kõikjale Euroopasse Gutenbergi 1436 leiutatud (käsi) trükipressi abil, mis oli  selle ajastu internet.  Tulemuseks oli, et Lutheri “vasaralöögid” kandusid üle Euroopa. nagu ajaloolased on nimetanud Wittembergi Lossikiriku uksele Teeside naelutamise mõju ja levimist. See tegu murdis lahti tamme, mille taha oli kuhjunud sajandite jooksul uputuslikus mõõdus õpetlaste ja teoloogide igatsuseid ja avaldusi usu- ja mõttevabaduse ja isikuvabaduse poolest.

         Ma ei hakka arutama indulgentsiate ehk patukustutuse tunnistuste laiemaid usulisi, ajaloolisi ja sisulisi tähendusi muud kui see, et Paavsti  Indulgentsiad ja Lutheri teesid moodustasid kogu keskaja kiriku valitsuse väärnähtuste jäämäe tipu, mis on suuremosalt peidus vee all.

         Usupuhastus tõi kaasa üksiku, indiviidi kui vaba ja vastutust kandva inimese esile tulemise. Tuntud kirikuajaloo autor ja Oxfordi ülikooli professor, Diarmaid MacCullogh kirjutab  oma suurteoses (1184 lehekülge) “Christianity The First Three Thousand Years”, et Lutheri sõnad selle aja Saksa rahvuse Püha Roomariigi keisri (Karl V) ja Hispaania kuninga (Karl I) ja kogu valitsejate kogu ees Wormsi riigipäeval sobivad kogu usupuhastuse (reformatisooni) juhtlauseks, ning võimalikult kogu moodsa lääne kultuurile:”Siin ma seisan, teisiti ma ei saa!“

         Martin Luther seisis üksinda tema ajastu kõige kõrgema maise ja kirikliku, Rooma katoliku kuuria, valitsejate ja kohtumõistjate ees. Pilt Lutherist üksinda riigpäeva ees sümboliseerib moodsa ajastu isiku õigust ja vabadust, mis usupuhastuse kuulutus tõi usuliselt kirikusse ja demokraatia näol riikide valitsustesse,  teadustesse, filosoofiasse, rahvusvahelistesse suhetesse. See protsess on kestnud sajandeid ja kestab ka tänapäeval.  Usupuhastus algatas lõpu käiku keskajast pärinevatele käsu väega ainuvalitsemise vormidele kirikus ja riigis. See tegi lõpu ka kogu Euroopat ühendanud “unum corpus christianum” (ühe ja ainsa kristliku ihu) olemasolule. Selleks oli sajandeid olnud Rooma katoliku kiriku ja paavsti valitsus üle kogu Euroopa usulise, majandusliku, ja rahvusvahelise poliitika elu. Ajaloolane MacCullough märgib, et usupuhastus ehk reformatsioon “tükeldas lääne kristliku ihu” (Dismembered Western Christianity).  Tükeldatud olukord on valitsenud läbi sajandite kuni tänaseni, ja see valitseb edasi tulevikus kogu Euroopa, Ameerika ja maailma kohal, sest Lutheri algatatud usupuhstuse käiku ei saa pidurdada ja Piibli autoriteeti kui usu õpetuse ja elu alust ei saa muuta.

         Lutheri kohta on kirjutatud, et tema suurim, kui mitte ainuke küsimus, millele ta otsis vastust, oli: “Kas ja kuidas leiab inimene armurikka Jumala?” Kas on võimalik, et inimene õpib tundma Jumalat, keda inimene võib isikliult armastada, nagu Esimene suur käsk üleb: “Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest ja kõigest oma väest” (Markuse 12:30)  ja kuidas ta seda õpib.  Luther tundis Jumala ja kiriku antud käske ja nõudeid väga hästi, ja pidas neist kinni. Need aga ei pannud teda Jumalat armastama. Need pigemini sundisid teda Jumalat ja kirikut kartma, teenima ja orjama ja isegi, ta tunnistas, vihkama. Kirik seadis rõhu Jumala kohtumõistmisele ja karistusele juba maise elu ajal ehk ajalisuses, s.o. temporaalses elus ja käituises.

         Lutheri juures oli ainulaadne see, et lõpuks ta ei püüdnud lahendust ja vastust leida mineviku ja tema aja usufilosoofiliste ja munkluse ning usumüstika õpetustest, ega ka renessanssi kui uue aja humanistide meetodite abil. Ta hülgas Rooma kiriku ajaloolisi ja käesolevaid õpetusi ja isegi  kristliku kiriku esimeste sajandite kirikuisade kirja pandud õpetusi. Luther ütles end lahti kõigist ajaloolistest ja oma ajastu (ja sellega ka meie ajastu) autoriteetidest – kaasa arvatud enese haridusest, tarkusest ja kõlblikkusest. Luther võttis aga siiski ühe olulise osa oma haridusest abiks vastuse leidmiseks. Luther läks Pühakirja ehk Piibli teksti juurde, mille teaduse professor ta oli Wittembegi ülikoolis. MacCullough kirjutab, et Luther läks otse ja ainult Piibli teksti kui Jumala eneseilmutuse ja õpetuse juurde. Piibli esmajärguline ja ainulaadne tähtsus Lutherile tuleb selgelt esile kui tema keeldub oma 25 kirjatöös öeldud seisukohti tagasi võtmast, salgamast, keisri ja valitsejate ees: “Kui mulle Pühakirja tunnistuste või avalikkude ja selgete põhjenduste kaudu mu eksimusi selgeks ei tehta – sest ma ei usu ainult paavste ja konsiile, sest nad on tihti eksinud – siis jään ma oma seisukohale Pühakirja tunnistuse põhjal ja mu südametunnistus jääb jumalasõna  meelevalla alla. Ma ei saa ega taha tagasi võtta. (sest ei ole kindel ja hea talitada oma südametunnistuse vastu.) Siin ma seisan, tesiti ma ei või. Jumal aidaku mind! Aamen.”  Järgnevatel sajanditel ning tänapäeval on kasutatud Lutheri “isiklikku südametunnistust” igasuguse isikliku otsuse tegemise õigustamiseks, et mida “minu südametunnistus” nõuab, nii on õige mõtelda ja teha. Lutheri südametunnistus pole aga iseseiseva isiku õigusega. See on seotud südametunnistus “jumalasõna meelevalla alla”. Südametunnistus ei saa talitada jumalsõna vastu või eraldi ja iseseisvalt selle valitsemisest.  

         Mis piiblitekstid juhtisid Lutheri armurikka Jumala  leidmisele? See, et Jumal mõistab patuse inimese usust õigeks. Keskajast alates kuni Lutheri ajani polnud Jumala ees õigeks mõistmine seotud Jumala armurikka halastusega. See oli seotud kuulekusega Jumala pühadusele ja absoluutse allumisega ja karistusega Jumalale, nagu Jumal ütles Iisraelile: “Olge pühad, sest mina, Jehoova, teie Jumal olen püha” (3. Moosese 19:2; p.11:44; 20:7) Kes siis pole Jumalaga võrdselt püha ehk õige on patune ja ära teeninud Jumala karistuse. Uues testamendis on sama käsk Jeesuse Kristuse suust antud  Mäejutluses: “Teie olge siis täiuslikud (ehk perfektsed), nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik (ehk perfektne).” (Matteuse 5:48) Täiuslik sõna selgem tähendus on “perfektne”. Kirik ja Luther mõistsid ja meie mõistame, et ükski inimene pole nii püha kui Jumal, või nii perfektselt püha. Väga kokkuvõtlikult öeldes tähendas see, et inimene jääb Jumala perfektsusest ehk pühadusest maha; inimeses on puudujääk. Patt on pühaduse puudujääk. Inimene ei suuda kunagi saada võrdseks Jumalaga, ega ka Jeesuse Kristusega kui Inimese ja Jumala Pojaga ehk “Jumal inimesega”. Kirik õpetas ja nõudis, et tema liikmed teeksid selle puudujäägi tasa heade  tegude ja  liha suretamise ja hiljem raha annetamise ja patukustutuse tunnistuste ostmise läbi, mis vabastas kannatusest tuhandeid aastaid purgatoriumis ehk puhastustules olemisest . Luther proovis need lepitused kõik läbi teha ja leidis, et need ei too inimest Jumala tasemele ega juhata inimest armurikka Jumala tundmisele.

         Luther leidis  hoopis teise tee, mis Pühakirjas oli selgelt olemas. Ta leidis selle ühes lauses Uues ja Vanas testamendis. See ütles, et Jumala õigus, pühadus, tuleb Jumala armastusest patuste vastu. See tuleb Jumala käest pattude  andestuse ja mitte karistuse ega sunni kaudu, mitte käskude täitmise ja karistuse kaudu vaid armu ja andeks andmise kaudu. See sai selgeks Lutherile, kui ta luges apostel Pauluse kirja roomlastele, eriti ühte salmi, et “Õige (inimene) elab usust” (Roomlastele 1:17) Sama salm on ka Vanas testamendi prohvet Habakuki raamatus: Habakuk 2:4. Teiseks, usk, millest see lause räägib, pole mis tahes usk (nagu, näiteks,  aus usk kommunismi, või teaduse kõigeväelisusse, või Taara usu haldjatesse, nagu üks inimene seletas mulle). Õndsakstegev usk on seotud evangeeliumi ja Jeesuse Kristusega: “Sest ma ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi õndsaks saamiseks igaühele, kes usub. Sest temas (see on Jeesuses Kristuses) saab ilmsiks Jumala õigus (pühadus, perfektsus) usust usku, nõnda nagu on kirjutatud: “Õige elab usust!” (Roomlastele 1:16-17) Õige kristlane ja õndsakstegev usk on kui kerjus ja kerjuse käsi Jumala ees, õpetas Luther, kes ootab, et temale pannakse pihku münt või kuldmünt, mille ta võtab vastu, ja mis saab talle varanduseks.

         Jumal on lahendanud meie patususe võla, pühaduse puuduse, Jeesuse kaudu. Jeesuses leidis aset suur ümber vahetamine: Jeesuse peale pandi meie patt ja meie peale pandi Tema õigus ehk pühadus. Jeesus on meie patukustutuskiri ehk indulgentsia. Usk Temasse ja Jumala armurikkusse teeb Tema maksvaks meie kohal iga päev meie pühast ristimisest peale kuni maise surma tunnini. Jeesus Kristus teeb meid vabaks ja iseseisviaks ristiinimesteks ka tänapäeval, sest “Jeesus Kristus on seesama, eile täna ja igavesti!” (Heebrealastele 13:8)  Samuti usaldatav on ka Martin Lutheri kaudu antud usuõpetus ja usupuhastus, mis on kestnud viissada aastat ja kestab edasi.

         Luther mõju ja õpetused  toimivad tänapäeval. Kõige tähtsam tema õpetustest on Piibli kui Pühakirja ja Jumala enese ilmutuste raamat. Iga kristlane, õpetas Luther, on preester (pastor), kes tunneb ja tunnistab, kuuleb ja kuulutab Piibli sõnumeid. Lisaksin, et kui soovite lugeda Lutheri õpetusi, siis lugege neid Piiblist.

         Lõpuks, oleme kristlastena, kes on evangeeliumi luteri kiriku liikmed, need, kes julgevad vastu seista – kas või üksinda – nagu Luther seisis, maailma, riigi, kiriku ja teaduse jõudude ja autoriteetide vastu Jumala sõna Piibli autoriteediga. 

Piiskop electus Thomas Vaga - Mai 2017

 

 

By Martin Luther - http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN644115580&PHYSID=PHYS_0001, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47482515

1517 Nurembergis trükitud 95 teoloogilist teesi  Leidub Berlin Raamatukogus. https://en.wikipedia.org/wiki/Ninety-five_Theses

 

1529 Martin Luther Foto:  By Workshop of Lucas Cranach the Elder - http://img.over-blog-kiwi.com/1/59/80/42/20150602/ob_92f938_942363-martin-luther.jpg  Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54910617

 

 

 

 

 

Külastage meie Facebooki lehekülge:


Teated

Thomas Vaga valiti ühel häälel E.E.L.K. piiskopiks  2015 mai sinodil. 

 

 

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirik on nüüd ametlikult registreeritud New Jersey osariigis, USA valitsuse juures
- 2014 juuni

 

E.E.L.K. kogudused/
ELCES Members

  E.E.L.K. Bergen County Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

  E.E.L.K. Chicago Esimene Kogudus/Estonian First Evangelical Lutheran Church in Chicago, Illinois.

  E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

  E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

  E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

  E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

  E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

  E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus

 

Artiklid

2019

 

 

2018

Suurpõgenemise aastapäeva kiri

Põgenik kui laps Jutlus-sept. 2018

Thomas Vaga kaastunde avaldus Dr. Andres Tauli matusetalitusel-mail, 2018.

2018 Sinod, Ocean Grove New Jerseys

 

2017

Usupuhastuse 500 aasta juubel ja Martin Lutheri tähtsus  

E.E.L.K. Sinod 2017 New Jersey

 

2016

Agendaga tutvumise kursus kristlikus Keswick keskuses.

Abipraost emeeritus Valdeko Kangro 100-aasta sünnipäev !

E.E.L.K. Sinod 2016 Torontos

 

2015

E.E.L.K. Sinod 2015 Chicagos.

 

2014

E.E.L.K. Sinod 2014 Los Angeleses. Airi Vaga

 

2013

Ajalooline koosolek 23. novembril 2013 Lakewood, New Jerseys - E.E.L.K. registreeriti.  Airi Vaga

EELKst arvati välja 8 kogudust + Thomas Vaga  vastus ja selgitus - Kes on luterlane ja mis on Luteri Usu Kogudus 
oktoobril & novembril, 2013   

Ühel meelel - EELKL koosolek 26-28 aprill + Jüri Pallo jutlus.

 

2012

Jeesus Kristus on Meiega Kogu Aasta - 2012 Jõulu Sõnum  
Õpetaja Thomas Vaga

Miks Ameerikas on nii mitu iseseisvat luteri kirikut, mis on tundmatu Euroopas.  
Praost Thomas Vaga - 28. aprill 2012

Rahu, rõõm ja üksmeel valitsesid USA Esimese praostkonna sinodil 
Airi Vaga - aprillil 2012

Praost Thomas Vaga ja Praost Mart Salumäe kirjavahetus aprill 2012

 

2011

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liidu moodustamise põhjused ja ajaloolised alused.  Õpetaja Thomas Vaga - 25. augustil 2011

Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis. - Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011

Vastus ariklile "Kas meie pagulasajastu peab lõppema lõhenemisega?" - Praost Thomas Vaga - Ilmunud 6. juunil 2011

Nii on nagu mina seda näen...
Raul Pettai - 3. juunil 2011

Veel tõketest kirikute ühinemisel
Jüri Linnask - 29. mail 2011

USA Eesti Evangeeliumi Luteri usu praostkondade sinodil arutati ühinemise hääletamistulemuste läbivaatamise vajadust. 
Airi Vaga - 17. mail 2011

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kirikus peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel.  
Õp. Markus Vaga - 15. mail 2011

E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põja Ameerika mandril.
Praost Thomas Vaga - 14. mail 2011

 


 

This page was last modified on Wednesday, 02 May 2018 04:43 PM


EESTI KEELES

Eesti Keeles - Esileht

Tutvustus - Kes me oleme

Teated ja Uudised

Kirjutised

Kodukord

Koguduste Nimekiri

Koguduste Vaimulikud

Pildigalerii

Viited

Kontakt


IN ENGLISH

English - Home Page

About the Church

What's New

Sermons, Prayers, Articles

Constitution

Member Congregations

Ministers

Photo Gallery of ELCES events

Links

Contact Us 

 


ABOUT US

Editor:  Thomas Vaga

Site Design & Webmaster:  Tiiu Roiser

Privacy Policy - Terms & Conditions

 

© 2011 - 2019 E.E.L.K.  Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Kolme Risti Pildi on lahkelt annetanud:  abcdz2000.
Tagapõhi/background image:  www.subtlepatterns.com


The images, background and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  Distribution, transmission or republication of any material from the website in whole or in part, in any medium or form, is prohibited without prior written permission.