New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

 

Kolmainu Jumala pühal ja isadepäeval
19. juunil 2011
Praost Thomas Vaga

Matteuse 28:16-20; 2. Korintlastele 13:11-13


Issandas armsad Kolmainu Jumala rahvas, kaas-ristiinimesed, jumalateenistuse rahvas. Eesti Üliõpilaste Seltsi koori liikmed, külalised ja koguduse liikmed. Pühitseme täna kristliku kiriku üht suurt püha, Kolmainu Jumala püha. Kristliku kiriku kalendris on neli suurt püha ja pühade aega: jõulupühad, mis tähistavad Jumala ja Inimese (uuemal ajal kasutatakse ka nimetus "Inimkonna") Poja, Jeesuse Kristuse, sündimist siia maailma; teiseks, Jeesuse kannatuse, surma ja surnuist ülestõusmise pühad (suurreede ja ülestõusmispüha); kolmandaks Püha Vaimu inimkonna ligi ja keskele tulemise püha ehk nelipühi; ja neljandaks, Kolmainu Jumala püha. Kolmainu püha on kõige keerulisem mõista. Ainult ristiusk tunneb Kolmainu Jumala mõistet; see on ainulaadne ristiusule. See on tuletatud algristikoguduse usutunnistusest, tõdedest, mis on Uude testamenti (ja Vanasse) kirja pandud. Tänased tekstid on õpetuseks ning tunnistuseks ja näiteks. Esiteks Jeesuse Kristuse antud ristimise käsk ehk vormel: MATTEUSE 28:16-20: Minule on antud kõk meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. Kolm isikut, kes on või moodustavad ühe nime: Jumala! Ja apostel Pauluse õnnistuse tervitus Korintose kristlastele: 2. KORINTLASTELE 13:11 ja 13: Lõppeks vennad, olge rõõmsad, seadke oma asjad korda, võtke manitsust, olge üksmeelsed, pidage rahu. Küll armastuse ja rahu Jumal on siis teiega! Issanda Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega! Need ja teised Uue testamendi kohad räägivad Jumalast nii ainsuses kui mitmuses ühekorraga. Nad räägivad Jumalast kui kolmest, mis on üks. Kas ükski inimene suudaks välja mõelda sellise Jumala olemasolu? Ma olen päris kindel, et mitte. Kuidas peaks seda mõistma, ja kuidas saab seda seletada? Kuidas seda uskuda ja tõeks pidada? Kõige lihtsama ning pragmaatilisema ehk tegelikkusele ja kasulikkusele põhjendatud vastuse saame Jumala tegudest. Jumalal on olnud kolm ilmutavat tegevust enesest: Ainujumal on tegutsenud Loojana, Lunastajana ning Pühitsejana Isa, Poja ja Püha Vaimu olemuskujudena.

Nii Vana kui Uus testament tunnistavad ja kirjeldavad Jumalat tema tegevuse ja toime põhjal, mitte filosoofia, ega ka usuteaduslike mõistete, vaid Tema eneseavaldavate tegude läbi. õige Jumala tundmine tuleb Jumalalt meile inimestele, nagu isa tundmine tuleb lapsele tema isalt. Nimetan isa ja lapse vahelist suhet, sest täna on ka isadepäev. Kõigepealt leidsin, et meie suhe Kolmainu Jumalaga sarnleb lapse suhtele oma isaga. Kas ja kui palju laps mõistab seda, et tema isa on tema sigitaja ja tema sündima panija: kuidas isa on talle olemasolu annud? Kas ja kui palju laps mõstab seda, mis isa arusaamises, meeles ja tahtmises on? Laps aga teab, et ta saab loota isa peale ja usaldada isa. Ta usaldab isa kui oma hooldajat, kaitsjat ja elu ja rõõmu andjat ja kindlustajat. Muidugi ka emal on oma võrratu tähtsus lapsele. Nõnda ütlesid algristikoguduse aegsed kirikuisad, et Jumal on meie Looja, kui Isa, Jeesus Kristus on meie jätkuv kaaslane, sõber ja päästja nagu vanem vend, ja Püha Vaim on kui ema, kes meid sünnitab ristimise läbi ja kasvatab iga päev usus ja jumalikus armastuses.

Mulle tuleb meelde ka isa karistus, kui loen Piiblist kirjeldust kuidas Jumal tuleb kohut mõistma siia maailma: JESAJA 64:1-2: Oh, et sa ometi käristaksid taevad lõhki ja tuleksid alla, et mäed kõiguksid su ees - otsegu tuli põletaks risu või tuli paneks vee keema - et su nimi saaks tuntuks su vaenlastele, et rahvad väriseksid su ees kui sa teed kardetavaid tegusid üle meie ootuste. Ja teksti mida me jõulude ajal loeme: JESAJA 9:4: Sest iga sõjakäras sõtkutud saabas ja veres veeretatud vammus põletatakse tuleroaks.

(Nägite võibolla kuju ÜRO ees hiiglasest, kes murrab mõõga tera sahaks. Sellele on kirjutatud prohvet Jesaja nägemuse sõnad Pühakirjast: JESAJA 2:4: Tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid (Neid sõnu pole ÜRO kuju peale pandud, sest ÜRO ei tunnista Jumala ainuvalitsust ega kohtu mõistmist, sest nemad tahavad olla need kangelased, kes teevad Jumala tegusid) siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima. Selline on õigust nõudev kõigevägevam Jumal kogu oma väes ja pühaduses, õpetas Luther. Selline on kohtumõistja Jumal, kelle ees pole ükski inimene õige ega patuta. Jumal on kui isa, kes tuleb rihmaga oma lapsi ja teisi karistama sest nad on ulakust, paha teinud oma kaasinimese ja Jumala enese vastu. Kõik on Jumala aust ilma, kõik on patused ja hävingu ning hukatuse teel - oleksid, oleksid, leidis Luther, kui Jumal poleks tõeliselt armastus. Jumala kohtuõistja ja karistaja "pale" on Tema tõelist isikut "peitev" ehk "kattev" pale ehk mask, õpetas Luther.

Ususpuhastuse õpetus, mille Luther leidis Uuest ja Vanast testamendist, kuulutab, et Jumala tõeline ja oma pale on armastuse pale. Jumal on armastus; ja Jumalast tuleb armastus inimestele. Jumala armastus on suurem kui Tema kohtu ja karistuse nõuded. Jumala armastus pole filosoofiline, tundeline ega ebaisiklik. Jumala armastus on isikuline. Jumala armastus on saanud kehastuse Jumala ja Inimese Pojas, Jeesuses Kristuses. Jumala tõeline pale on armastuse pale, õpetas Luther Uue testamendi sisu põhjal. Armastuse pale on nähtav ja usutav Jeesuses Kristuses. Jeesus ütles oma jünger Filippusele, ja jüngritele, kui Filippus palus, et Jeesus näitaks neile Isa (Jumalat): Johannese 14:9: Niikaua aega olen ma teie juures olnud ja sa ei ole mind tunnud, Filippus? Kes mind on näinud, see on näinud Isa. Kes Jeesust Kristust on näinud, on Jumalat näinud. Ka siis kui ta oli naatsaretlasena, Palestiinas elava juudina, siin maailmas. Jumal Isa näitas ja näitab jätkuvalt armastust Pojana.

Oma armastuse pärast tuli Jumal inimesena inimkonna keskele, et inimkonda päästa ja õndsaks teha, see tähendab Jumalikuks teha - tõeliselt Jumalast sündinuks ehk Jumala lasteks (Juma Pühal Vaimud on oma oluline osa, Kolmainu Jumala õndsaks ja jumalikuks tegemise töös, mida ka selgitan). Tuntuim Uue testamendi tunnistus ja kristliku usukogemuse aktuaalsel, praktilisel tasemel on tunnistatud Jumala armastuse kehastusest Jeesuses Kristuses Johannese evangeeliumis 3:16: Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid temal oleks igavene elu! Ja Jeesuse võrdsusest, ühtsest olust Jumala ja inimestega tunnistab Pauluse kiri koloslastele 1:15 ja 19-21: Tema on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu. Sest Jumal arvas heaks kõik täiuse lasta elada temas ja tehes rahu ristivere läbi, lepitada tema läbi enese poole kõik. Ja ta on teid, kes enne olite temast võõrdunud ja oma meelsuse poolest vaenlased, tehes kurja, nüüd lepitanud oma lihalikud ihud surma läbi, et seada teid pühadena ja veatuina ja laitmatuina enese ette.

See tekst Jumala toimest Pojana Jeesuse ohvrina tuletab mulle meelde, kuidas isa (või ema), pisarais annab peksa pojale või tütrele, sest ta armastab ka oma paha last. See tuletab meelde, et tihti isa võib andestada lapsele ilma karistuseta, kui laps oma südame puhtaks räägib ja tunnistab, et ta on paha teinud ja palub andeks. 1. JOHANNESE 1:8-9 ja 2:1-2: Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meie sees. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. ja Minu lapsukesed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Ja kui keegi pattu teeb, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Ja tema on lepitus meie pattude eest; aga mitte ükspäinis meie, vaid ka kogu maailma pattude eest. Jumala ja Jeesuse ühtsus oli ja on aga palju täielikum, kui inimliku isa ja lapse. Jumal oli Jeesuses Kristuses: 2. KORINTLASTELE 5:19: Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega ega arvanud neile nende üleastumisi süüks ja on pannud meie sisse lepitussõna. Meie ajastu usuteadlased on märkinud, et kolmainu mõiste aluseks on usk Jeesusesse Kristusesse, kui Issandasse ja Jumalasse.

Minu tee usust eemale käis kahes käigus: Esiteks, tundsin lapsena Jumalat, kui Isa, kes on käsu ja andide andja. Tema ees pidin olema hea laps, ja tema käest sain küsida, mis mul vaja oli. Selline on ka mitme täiskasvanu usuline tase ja arusaamine Jumalast. Kui minu käitumine aga läks täiskasvanumaks, siis hakkasid selles korduvalt esinema tõsisemad eksimused Jumala käskude ja tahtmise vastu Jumala ja ligimese suhtes. Otsustasin, et ma ei kõlba Jumala kohtu ette ega pühaduse palge ette tulla - siis kirikusse - ega Teda isiklikult kõnetada nagu hea lapsena tihti tegin. Arvasin, et pean ennast enne patust puhtasks tegema, kui tohin jumala-teenistusele kirikusse tulla. Eksisin, sest ma ei tunnud Jumala armastuse palet! Ma ei tunnud Jumala Poega, Jeesust Kristust kui Lunastajat ja ?nnistegijat. Alles siis kui olin ligi 30 aastat vana kuulsin avatud südamega kuulutust Jumala armastusest mulle patusele tema palge eest põgenejale. Kuulasin, siis jälgisin tähelepanekuga, esimest korda arusaamise ja usaldusega sõnumit Jeesuse Kristuse isikust kui Jumala armastuse kehastusest, kes võttis enese peale minu patud ja jumalatuse ja vabastas mind süüst, karistusest ja jumalatusest. Kuulasin esimest korda, et olin veendunud, et Jumal armastab mind ja on tulnud Jeesuse Kristusena mind päästma patust ja teeb mind uuesti usklikuks heaks Jumala lapseks tema Pojas Jeesuses Kristuses. Rõõm oli kuulda, et kirik ja jumalateenistus on avatud patustele enam kui neile, kes ennast variserlikult õigeteks peavad, - aga ka nendele on jumalateenistus ja Jumala antud lunastust avatud Kristuses.

Meie ajastu usuteadlased on märkinud, et usk Jeesusesse Kristusesse kui Issandasse ja Õnnistegijasse viib usule Jumalasse kui armastavasse Isasse ja Pühasse Vaimusse, kes õndsaks teeb Isas ja Pojas.

Lõpuks Püha Vaim, kes on Kolmainu kolmas isik ehk toime. Kirikuisad kirjeldasid Püha Vaimu kui meie ema, kes annab meile usu Jumalasse kui Isasse ja Pojasse. Püha Vaim on viinud Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu tundmise ja usu kõikjale maailma - kogu inimkonnale. Püha Vaim kasutab selleks mitmeid vahendeid. Need on kristlik kirik ja misjoni töö, kogudus, jumalateenistus, püha ristimine ja püha armulauda ning teised n.n. "väiksemaid" sakramendid ehk kiriklikud talitused, nagu leeriõpetus ja õnnistus, laulatuse talitus, piiblitunnid, palved haiguse puhul, ja matused. Kõige otsesem vahend on Jumala Sõna, mis on Piiblis. Jeesus kirjeldas Püha Vaimu ja Tema ja Jumala omavahelist ühtsuslikkust: JOHANNESE 15:26: Aga kui Trööstija (Püha Vaim) tuleb, kelle mina teile läkitan Isalt, tõe Vaim, kes lähtub Isast, see tunnistab minust. Ja JOHANNESE 16:13-15: Aga kui tema, tõe Vaim, tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõtte, sest tema ei räägi iseenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib. Tema austab mind, sest minu omast ta võtab ja kuulutab teile. Kõik, mis Isal on, see on minu päralt: sellepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile.

Nii siis ärgem olgem pahad lapsed Taevalisele Isale, ega venna salgajad Jeesusele Kristusele, ega ema kiusajad ja halvustajad Pühale Vaimule. 2. KORINTLASTELE 13:11.13: Lõpuks, vennad (ja õed), olge rõõmsad, seadke oma asjad korda, võtkem manitsust, olge üksmeelsed, pidage rahu. Küll armastuse ja rahu Jumal on siis teiega! Issanda Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõigiga! 

AAMEN.

 

JUTLUSTE KOGUMIK

2016 Usupuhatuspühal - õpetaja Thomas Vaga

2015 - Siimon Haamer - Tartu Teoloogilise akadeemia juhata

2015 - Ülestõusmise Jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2015 - Vabariigi Aastapäevaks - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - Jeesuse Kristuse taevaminemise pühaks - õpetaja praost Thomas Vaga


2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - veebruaril - Vabariigi 96. aastapäeva jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2013 - september - Mihklipäev, Inglid ja Igavese Elu Pärimine - 
Diakon-õpetaja kandidaat Gilda Karu

2013 - august - 13. pühapäeval pärast nelipühi, Seabrookis.

2011 - oktoober - Lõikustänupüha Sõnum - Koguduse õpetaja Thomas Vaga praost

2011 - juunil - Kolmainu Jumala pühal ja isadepäeval - Praost Thomas Vaga

2011 - mail - E.E.L.K. Lakewoodis peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel
USA I praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga

 

SERMON COLLECTION

2014 - The Ascension of Christ - Pastor Thomas Vaga

2013 - august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 - October - What is Thanksgiving? - Pastor Thomas Vaga

2011 - May - End of Synod Church Service - Pastor Markus Vaga

 

 

This page was last edited on February 21, 2014 02:30 PM

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.