New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

 

13. pühapäeval pärast nelipüha, Seabrookis, 18. augustil 2013. 
Luuka 12:34-48

   

      Issandas armsad kaas kristlased ja jumalateenistujad, kellele Jeesus Kristus räägib täna kolm tähendamissõna, mis Luuka evangeeliumisse üles kirjutatud. Jeesuse tähendamissõnad oma jüngritele ja rahvale kaks tuhat aastat tagasi on sama tähtsad meile kui need olid neile. Ka meie oleme Issanda sulased, nagu esimesed jüngrid. Me oleme seda kahel põhjusel. Esiteks sellepärast, et ka meie oleme jüngriteks tehtud püha ristimise läbi Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse. Me saame selles kindlad olla Jeesuse käsu põhjal, mis Tema andis esmestele jüngritele kui ta oli surnuist üles tõusnud. Jeesus ütles neile: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis  ja tehke jüngriteks kõik rahvad ned ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud." (Matteuse 27:18-20)

Jeesuse ütleb usulise vanasõna, mis paljastab meis valitseva psühholoogilise suhtumise tõe: "Sest kus teie varandus on, seal on ka teie süda!" (Luuka 12:34) See on maksev nii rikaste kui vaeste ja igaühe nende vahel majanduslikul tasemel oleva kohta. Jeesus andis selle usulise vanasõna kokkuvõtteks tema õpetusele, mis juhatab neid, kes Teda kuulda võtavad saatma oma varanduse taevasse. Jeesus andis selle ususlise vanasõna hoiatuseks ja õpetuseks kõigile, kes Teda kuulda võtavad. Jeesuse tahmine on et kõik tema omad saadaksid oma varanduse taevasse. (Suurem osa Luuka evangeeliumi 12. Peatükk õpetab varanduse õgel ja valel viisil kasutamisest: LOE  LUUKA 12:13-48.)

            Kõigepealt, varandus taevas on varandus, mis on Jumala käes. Kuidas saame varandust taevasse saata? Kahel viisil:  Esiteks, Jeesus õpetuste järgi. Jeesus ütles "Andke armuande!" See tähendab, et andke neile, kes on puuduses, hädas ja kasutage oma varandust oma ligimese abtamiseks, et teda aidata tõusma tasemele, mis on parem. Apostel Paulud õpetas: LOE 2. KORINTLASTELE 8:13-14 ja 2. KORINTLASTELE 9:12-13.   Teiseks, see on taevas sest see on Jumala oma ka siin maa peal, nagu majapidamine on isanda oma ka siis kui ta pole kodus. Lõpuks aga ta tuleb pulmast või kaugelt reisilt ja leiab, et kas tema määratud majaisand on tema tahtmise järgi seda valitsenud ja  pidanud, või on ta  käitunud isanda tahtmise vastaselt nii nagu kogu majandi varandus oleks majapidaja ja mitte isanda omand. Ta on prassinud ja praalinud oma kaas sulaste ja orjade kahjuks  ja ka tema enese kahjuks: LOE LUUKA 12:45-46.

            Küsimuses pole anult suured omandid. Inimesed ütlevad kergesti, et mis häda rikastel on anda, neil on ju nii palju millest anda.  Ei rikaste ega vaeste omand pole põhilisselt nende oma tänaste õpetuste põhjal -- nagu kogu majapidamise rikkused polnud majapidajate oma, vaid isanda. See on Jumala omand mille kasutamise eest on rikkad ja vaesesd vastutavad Jumala ees, nagu majapidaja oli isanda ees. Jeesus ju ütles: "Kellele on palju antud, sellelt nõutakse palju; ja kelle hoolde on palju jäetud, sellelt päritakse veel rohkem." (Luuka 12:48)

            Ameerika luteri õpetaja kelle jutlustamise ja jumalateenistuste läbi ma sain usklikuks Jeesusesse Kristusesse kui Lunastajasse ja Õnnistegijasse õpetas, et inimene  võib juva Jumala käest varastada, kui ta hoiab oma varandust ainult omale või tingib sellest andmist ja jagamist Jumala tööle ja ligimesele. Ta juhatas Vanas testamendis antud Iisraeli noomimisele prohvet Malakia raamatus: LOE MALAKIA 3:8-10. (Eesti keelses 1962 aasta piiblitõkes on kasutatud sõna “petta” “röövida” asemel. See on tehtud Martin Lutheri tõlke järgi. Ingliskeelsetest ja uuemas saksakeelses ja eestikeelses tõleks on “röövida”). Jumal aga lubab avada külluse ehk “taevaluugid” neile, kes toovad “kogu kümnise varaaita” (s.10) Jumal teeb seda sest Jumal leiab, et “kogu kümnise” annetaja ja jagaja teab, et kõik, mis temal on on Jumala poolt antud ja võimaldatud. See inimesel on varanus taevas.

            Inimene saab alti pöörduda ja teenida Jumalat ja oma ligimest oma varandusega või sellega, mis tal on. Ka vaesed on vastutavad Jumala ees nagu rikkad, On kahete liiki ilmalikkust omandi suhtes: rikka ja vaese ilmalikkus. Rikka ilmalikkus on seotud tema raha ja varanduse suuruse üle muretsemisega; vaese ilmalikkus on seotud tema raha ja varanduse puuduse üle muretsemisega. Rikas või jõukas ütleb (nagu rumal rikas mees: Luuka 12:18-21): "Mul pole mingit muret sest mul on palju raha, ma olen rikas." Vaene ütleb:  "Mul pole muud kui muret sest mul pole raha, ma olen vaene." (nagu ühe leptoni saanud sulane, kes selle maha mattis) Mõlemad unustavad Jumala kui andide andja ja olulise tähtsuse ja hoole nende üle. Mõlemad ütelused annavad enesele hinnangu ja väärtuse maise omandi suuruse või vähesuse põhjal ja on sellepärast ilmlikud ja kahjulikud meile kristlastena olemisele ja elamisele: Kristlane aga ütleb: "Kõik, mis mul on on Jumala antud ja minule hoitud, olgu see palju või vähe." 

            Mida rohkem me usus tunnistame ja täname  selle eest kui palju Jumal on meile usaldanud ja valitseda annud, seda enam oskame me seda Jumala tahtmise kohaselt kasutada ja jagada. Tähtis on , et me  suhtume sellesse positiivses pühas meeles  rõõmsalt kui õiged Jumla teenijad, sulased ja ümmardajad. Kuidas saame olla pühad head Jumala teenijad oma külluse või puudusega? Jeesuse Kristuse meelega. Jeesuse Kristuse Jumala Poja meel on alati nõus ja üks Jumala meelega, nagu sellel majapidajal, kes teeb oma isanda tahtmise ja teoviiside järgi. See meel ei tule ega sünni ei käsu ega sunni läbi. See meel tuleb Jumala  armu läbi, mis tuleb meile Jeesuse Kristuse läbi. Apostel Johannes õpetas: LOE 1. JOHANNESE 4:7.10-11. Kui Jeesus Kristuse on meie suurim varandus, siis meil on varandus taevas AAMEN. 

õp.Thomas Vaga  

 

JUTLUSTE KOGUMIK

2016 Usupuhatuspühal - õpetaja Thomas Vaga

2015 - Siimon Haamer - Tartu Teoloogilise akadeemia juhata

2015 - Ülestõusmise Jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2015 - Vabariigi Aastapäevaks - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - Jeesuse Kristuse taevaminemise pühaks - õpetaja praost Thomas Vaga


2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - veebruaril - Vabariigi 96. aastapäeva jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2013 - september - Mihklipäev, Inglid ja Igavese Elu Pärimine - 
Diakon-õpetaja kandidaat Gilda Karu

2013 - august - 13. pühapäeval pärast nelipühi, Seabrookis.

2011 - oktoober - Lõikustänupüha Sõnum - Koguduse õpetaja Thomas Vaga praost

2011 - juunil - Kolmainu Jumala pühal ja isadepäeval - Praost Thomas Vaga

2011 - mail - E.E.L.K. Lakewoodis peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel
USA I praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga

 

SERMON COLLECTION

2014 - The Ascension of Christ - Pastor Thomas Vaga

2013 - august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 - October - What is Thanksgiving? - Pastor Thomas Vaga

2011 - May - End of Synod Church Service - Pastor Markus Vaga

 

 

 

 

This page was last edited on February 21, 2014 06:10 PM

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.