New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

Jeesuse Kristuse taevaminemise pühaks

Apostlite teod 1: 1-11 ja Luuka 24: 44-53

Issandas armsad koguduse liikmed, kes peate meeles ja pühitsete Jeesuse Kristuse taevaminemist. Jeesuse Kristuse taevasse minemine on aluseks nii meile kristlastena olemisele isiklikult kui meie kristliku kiriku olemasolule. Kuuleme Luuka evangeeliumist Kristuse lubadust oma jüngritele, mida Tema annab taevast oma jüngritele: "Vaata, ma läkitan teie peale oma Isa tõotuse! Ent teie jääge sellesse linna (Jerusalemma) seni kuni teid ehitakse väega kõrgest!"   Apostlite tegude raamatust kuuleme, kes ja missugune on see "vägi kõrgest" ehk taevast:  LOE APOSTLITE TEOD1:4-1 ja 8.

Kui Jeesus poleks läinud taevasse, ehk oma Isa juurde, siis poleks Jumala Püha Vaim tulnud ei jüngrite kogu inimkonna peale ja teinud neid kristlasteks. Kristlased on need, kes usuvad, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg ja Inimese ehk Inimkonna Poeg, kes läks ristisurma nende, nii juudi kui ka iga rahva liikme, pattudest lunastamiseks ja kes tõusis ellu kolmandal päeval ning tõusis taevasse nelikümmend päeva pärast ülestõusmist surnuist. Oleme kahjuks unustaud taevaminemise püha ja selle olulise tähenduse pühitsemise.

Kreeklasest arst Luukas, kelle nime kannab tema ajalooliste uurimuste põhjal koostatud esimene teos, Luuka evangeelium, ja teine teos nimega Apostlite teod, kirjeldab Jeesuse Kristuse taevaminemist väga asjalikult ja lühidalt -- nagu arsti kirjutatud retseptis: "Siis ta (ülestõusnud Jeesus) viis nad (jüngrid) välja Betaania lähedale ja tõstis oma käed üles ja õnnistas neid.  Ja sündis, et ta neid õnnistades lahkus neist ja võeti üles taevasse." (Luuka ev. 24:50-51) Ning Apostlite tegude raamatus: "Aga te saate Püha Vaimu väe, kes tuleb teie peale, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja Samaarias ning maailma otsani. Kui ta seda oli ütelnud, siis tõsteti ta üles nende nähes ja pilv viis ta nende silme eest ära. Ja nad vaatasid üksisilmi taeva poole." (Ap.t. 1:8-10)

Jüngrid vaatasid üksisilmi taeva poole, sest nad olid täiesti seotud Jeesuse Kristusega. Nende tähelepanu oli juhitud Temale. Nende meeled olid kiindunud Temasse. Jüngrite meel ja süda oli seal, kus nende õpetaja ja meister, nende Issand ja Õnnistegia, Jeesus Kristus oli. Kolmkümmend aastat pärast Jeesuse taevasse minemist ja Püha Vaimu tulemist, Apostel Paulus kirjeldas esimeste kristlaste meelt taeva suhtes. Paulus kirjutas oma õpetuslikus kirjas Kolossas (keset praegust Türgimaad) olevale kogudusele nende õhutuseks olema nagu Jeesuse jüngrid: Lugege Pauluse kirjast koloslastele 1 ja 2.

Taeva olemasolu tõde peaks olema meile ristiinimestele selge ja elav mitte ainult matustel, vaid kogu aeg. Sain sellest meeldetuletuse ja näpunäite täiesti maisest väljaandest, mis on praegu müügil suurtes kaubamajades ja toidupoodides. Selle väljaandja on kuulsa "Time" lehe kirjastaja. Selle nimi, mis on suurte tähtedega selle kaanel: "Discovering Heaven: How our ideas about the afterlife shape how we live today" (Taeva avastamine, kuidas meie arusaamised surmajärgsest elust kujundavad meie elu mida elame"). Uurija ja kirjutaja ütleb õigesti ja tabavalt: "Usklikud kristlased peavad taevast ja põrgut tõeliste usu asjadena. Nad tunnistavad selle olemasolu, iga kord, kui nad ütlevad apostliku usutunnistuse sõnades: "Mina usun Jumalasse , kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse...ihu ülestõusmist ja igavest elu." Ja usklikud risitiinimesed tunnistavad taeva olemasolu iga kord nad loevad Meie Isa palves: "Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal."

Kui evangelist, arst Luukas, kirjutab retsepti vormis juhise ja kinnituse meile kristlastele ja kogu inimkonnale, et  meie võtaksime oma südamesse ja teadmisse, et Jeesus Kristus läks taevasse Jumala juurde, ta tegi seda samasuguse  kindlusega kui see, mis oli Jeesuse jüngritel. Jüngritel oli selge, et Jeesus läks Jumala juure, sest nad nägid Teda tõusmas taevasse, kus nemad olid kindlad on Jumala isikliku valitsuse ja väe ning pühaduse asukoht; sellepärast Jeesus tõusis taevasse, ega kadunud nähtavusest maapinnal, või roninud mäe otsa, või kadunud leeki, või midagi sellist.

Inimesed küsivad kirjeldusi ja pilte taevast. Neid on palju kujutavas kunstis, helitöödes, koraalides, vaimulikes lauludes ja jutustustes. Taeva tõelisus on vaimustanud sellist loomingut. Piiblis on meile antud  kaks kirjeldust, mis kirjeldavad missugune headus ja rõõm valitseb taevas: Lugege ilmutuse raamatust: 22:1. ja 21:3-4. 

Me elame keset kõiksuguseid kirjeldusi taevast ja taevastest. Need on kõik saanud oma osa "Discovering Heaven" raamatus: budistide, hindude, muhameedlaste, zoroastrialaste, mormoonide, Jehoova tunnistajate, "Near death experience" (Surma piiril kogemuste) läbi elanute, usklike ja uskmatute kristlike tedlaste ja isegi moodsa aja nõidade ning iidse paganauskude praktiseerijate kirjeldused taevast või elust pärast surma, Kõik kokku on kui tohuvapõhu, tühjus ja segadus, kui meie tähelepanu ja süda pole suunatud Jeesusele Kristusele, kes on taevas. Kui me vaatame üksisilmi Jeesuse poole ehk taevasse, siis meil on selge, mis ja kus on taevas.

Kuidas ja miks me pääseme taevasse? Jeesuse Kristuse kaudu ja Tema armastuse ja halastuse kaudu. Meile on matustelt tuntud tekst, mis kinnitab seda meile Jeesuse Kristuse enese poolt: “Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile ütelnud:  Ma lähen teile aset valmistama?  Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juure, et teiegi oleksite, kus mina olen.”  Taevas on meile kristlastele Jeesuse Kristuse Isa ja meie Taevase Isa maja. Meie usuvaate suunajaks ja kursil pidajaiks on Pühakiri ehk Piibel ja Püha Vaim, kes annavad meile usukindluse Jeesusesse Kristusesse maa peal ja taevas .  AAMEN.

õp.Thomas Vaga  

Ascension image courtesy of www.christiansunite.com

 

 

JUTLUSTE KOGUMIK

2016 Usupuhatuspühal - õpetaja Thomas Vaga

2015 - Siimon Haamer - Tartu Teoloogilise akadeemia juhata

2015 - Ülestõusmise Jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2015 - Vabariigi Aastapäevaks - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - Jeesuse Kristuse taevaminemise pühaks - õpetaja praost Thomas Vaga


2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - veebruaril - Vabariigi 96. aastapäeva jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2013 - september - Mihklipäev, Inglid ja Igavese Elu Pärimine - 
Diakon-õpetaja kandidaat Gilda Karu

2013 - august - 13. pühapäeval pärast nelipühi, Seabrookis.

2011 - oktoober - Lõikustänupüha Sõnum - Koguduse õpetaja Thomas Vaga praost

2011 - juunil - Kolmainu Jumala pühal ja isadepäeval - Praost Thomas Vaga

2011 - mail - E.E.L.K. Lakewoodis peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel
USA I praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga

 

SERMON COLLECTION

2014 - The Ascension of Christ - Pastor Thomas Vaga

2013 - august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 - October - What is Thanksgiving? - Pastor Thomas Vaga

2011 - May - End of Synod Church Service - Pastor Markus Vaga

 

 

 

 

This page was last edited on July 04, 2014 01:37 PM

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.