New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

6. pühapäeva pärast Kristuse ilmumispüha, 16. veebruaril 2014

Vabariigi 96. aastapäeva jutlus

Matteuse 6:24 ja 1. Korintlastele 3: 16-17

Eks teie tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala Vaim elab teie sees…

                Issandas armsad kaas-kristlased.

 

Kristlastena ehk ristiinimestena oleme meie need eestlased, kellel on teadmine ning tahtmine elada Jumala Poja ja Õnnistegija  Jeesuse Kristuse käest saadud püha elu meie rahva ja ühiskonna keskel. Meie oleme kutsutud ja seatud olema need, kes kavandavad ja siis rakendavad oma käitumise Kristusele Jeesusele. See peaks meile  olema tuttav Pühakirja õpetus. Aga kui see pole meile tuttav otse Pühakirja lugemise kaudu, siis on see tuttav tuntud  eesti segakoori laulust. Mina olen seda laulu laulnud noorena Seabrooki Eesti Segakooris Maimu Miido juhtusel. See algab sõnadega, ja kordab neid Pühakirja sõnu liturgilisel moel:  "Eks teie tea, et teie Jumala tempel olete ja et Jumala Vaim teie sees elab?" Need sõnad on võetud Uuest testamendist ühest Issanda apostel Pauluse epistlist, ehk ristiusu pühast õppekirjast, mis oli kirjutatud apostlite aja Kreeka suures sadamalinnas, Korintoses, olevale kristlaste kogule, mis on ka meile antud tänaseks lugemiseks. Neile Pühakirja sõnadele komponeeris viisi helilooja Rudolf Tobias, kui ta oli eesti luteri koguduse organistiks Peeterburgis. Ta komponeeris mõjuva viisi neile pühadele sõnadele ja koguduse koorile jumalteenistuse alguses laulmiseks. Tähelepanu väärib, et see laul on kirjutatud välismaal elavale eestlaste kogule.

Apostel Paulus ja see koorilaul osutavad olulisele põhiolule, mis valitseb igas ristiinimesest eestlases  "Eks teie tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala Vaim elab teie sees?” Ja edasi, “Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema; sest Jumala tempel on püha ja seesama olete teie.”

Kui loeme edasi sellest Pühakirja kohast, märkame, kuivõrd selle sõnumi sisu ja tähendus on Kristus-keskne: "Teist alust ei või keegi panna kui see, mis juba on pandud, see on Jeesus Kristus!" (1. Kor. 3:11) Apostel Paulus õpetab, et Igaüks ristiinimestest rakendab oma elu ja käitumise kas suurelt või tagasihoidlikult Jeesusele Kristusele, kui ta ütleb, et mõni rakendab kullast, mõni õlgedest. Lõpuks kinnitab Paulus, “Aga teie olete Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt." (1. Kor. 3:16-17 ja 23)  Rõhk on truudusel Kristusele, mis väljendub Kristuses elatud elus Jumala Vaimu juhtimisel.

Meie Eesti  Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku ja teiste kristlike kirikute liikmeina oleme püha ristimise läbi ja püha usu tunnistamise läbi seatud ja kinnitatud olema meie rahvale sellised, kes on pühad, targad ja toimekad Jeesuse Kristuse omad.  Meie usklike ristiinimestena oleme kui Jeesuse Kristuse ihuline ilmutus ja toiming eesti rahvale ja Eestile.

Minu ja Airi sõber ja vend Kristuses, keeleteadlane, kirjanik ja luuletaja ning taastatud iseseisva Eesti Vabariigi diplomaat Aarand Roos kirjutas kord paguluses Rootsis väikese kirjandusliku/usulise luuleanalüüsi raamatu "Juutide Kuningas Tallinnas". Ta kirjeldas  ettekujutuses sellist olukorda, et Jeesus Kristus tuleks Tallinnasse ja laulaks Pühakirjast valitud jumalikke laule (milliseid tunneme Taaveti laulude nime all) ja jutlustaks, nagu Ta kuulutas siin maa peal inimesena olles. Ta seadis lugejad küsimuse ette, et keda valida usuliselt: Kas üht kuninglikku eesti luuletajat, nagu Henrik Visnapuu, või Kristuse Jeesuse? Meie vennale Issandas on Kristus Jeesus ainuke kuningas temale isiklikult ja tema rahvale, kelle keele- ja kirjandusteaduse doktorina ja diplomaadina, eestlastele kodumaal ja välismaal. Samuti on Kristus Jeesus ka meile, minule ja Sinule.

 Kristus Jeesus teeb meile, eestlastest ristiinimestele, väljakutse  ka tänase evangeeliumi kaudu, mis on võetud tema mäejutlusest. Kristus Jeesus teeb väljakutse meile tegema valikut, nagu Ta tegi oma oma rahvale ja eriti oma jüngritele mäejutluse kaudu. Valisin väga lühikese aga olulise Kristuse õpetuse: "Ükski ei või teenida kaht isandat, sest tema kas vihkab üht ja armastab teist, või hoiab ühe poole ega hooli teisest, Te ei või teenida Jumalat ja mammonat!" (Mt. 6:24) See Kristuse Jeesuse väljakutse on tuntud väga paljude poolt, ka nende, kes pole seda kunagi Pühakirjast lugenud (nagu on olukord ka "Eks teie tea, et te Jumala tempel olete" kohal). Kahjuks jäetakse sageli Kristuse teine lause ütlemata. See on kogu õpetuse ja väljakutse eesmärk: "Te ei või teenida Jumalat ja mammonat." Jeesuse õpetus eeldab, et kuulajad teenivad Jumalat ja mitte mammonat või kedagi teist isandat. Mammon, algkeeles "maa moon", ei täheda ainult raha; selle algtähendus on see, mis kannab inimest, mis on inimesele toeks, mis on inimesele aineliselt olemas, kas vähe või palju, piiratult või külluses, vaesuses või rikkuses.

Kuidas suudame  teha õige valiku maise ja taevalise vahel ehk taevalise poolest? Kuidas saame hakkama ristiinimestena selle mammonaga, mis meil on kodus, majas ja krundil, pangas ja ka talentide, ametioskuste ja võimete poolest?

Üks usumees ja teoloogia doktor märkis, et inimese südamesse mahub vaid üks armastus või isand (emand) korraga:  üks, kes või mis haarab tema kogu pühendust. Me kas armastame maiset või taevalist, mammonat või Jumalat. Kristuse Jeesuse tuntud õpetusest, et ristiinimene armastab oma ligimest nagu iseennast leidsin, et ristiinimesele on tema ligimene, teine inimene, kui maine mammon.  Kes armastab oma ligimest nagu iseennast, ta armastab ka tema maist mammonat nagu ta oma mammonat, kuigi mitte endale saada. Ka Vana testamendi preestrid õpetasid, et "sinu ligimese mammon on nii kallis Sulle, nagu see oleks sinu oma. Mammona sool on õiglus (pühadus Jumala ees), mis on sama kui ligimese abistamine." Martin Luther õpetas, et ligimese armastus tähendab ristiinimese käitumise viisi; armastus teenib oma ligimest mitmet moodi: oskustega, ametipidamisega ja kristliku kiriku ja koguduse elu ja tegevusega, mis teenib ka tema oma rahvast ja ühiskonda, kogu inimkonda.  Ligimese armastus soovib head oma rahvale ja kogu inimkonnale, ligimese armastus soovib rahulist ja õnnistatud elu Kristuse Jeesuse tahtmisel ning Jumala Vaimu juhtmisel ja kinnitusel.

Jumala teenimine ei tähenda eemaldumist siit maailmast, igapäevasest ametipidamisest ja tööst, ega ka ühiskondlikest ja rahvale vajalikest ülesannetest. See ei tähenda eraldumist pühaduse võre taha, mis on eraldatud ühiskonnast. Jumala kui Isanda teenimine põhjeneb aga teadmisele, et meie ristiinimestena oleme püha ristimise ja usutunnistmise läbi Jumala püha preesterkond, kes on Jumala ja inimeste, maise riigi ja taevariigi vahele seatud lüli või kontakt -- rahvariigi ja taevariigi vahel.  Rristiinimestena me paneme ennast Jumala aktiivsesse kasutusse tegudes; ristiinimestena me ei jää vaid mõtte ja tõekspidamiste tasemele. Ristiinimestena me palume ja teenime Jumalat ja palume Jumala valvet Eesti vabaduse üle ja oleme Jumala abiga kaitseks Eestile ning palume Jumala õnnistust Jumala armastuse ja väe läbi Eestile ja eestlastele, nagu  meie hümnis palume. “Su üle Jumal valvaku, mu armas Isamaa!”  AAMEN.  

õp.Thomas Vaga  

 

JUTLUSTE KOGUMIK

2016 Usupuhatuspühal - õpetaja Thomas Vaga

2015 - Siimon Haamer - Tartu Teoloogilise akadeemia juhata

2015 - Ülestõusmise Jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2015 - Vabariigi Aastapäevaks - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - Jeesuse Kristuse taevaminemise pühaks - õpetaja praost Thomas Vaga


2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - veebruaril - Vabariigi 96. aastapäeva jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2013 - september - Mihklipäev, Inglid ja Igavese Elu Pärimine - 
Diakon-õpetaja kandidaat Gilda Karu

2013 - august - 13. pühapäeval pärast nelipühi, Seabrookis.

2011 - oktoober - Lõikustänupüha Sõnum - Koguduse õpetaja Thomas Vaga praost

2011 - juunil - Kolmainu Jumala pühal ja isadepäeval - Praost Thomas Vaga

2011 - mail - E.E.L.K. Lakewoodis peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel
USA I praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga

 

SERMON COLLECTION

2014 - The Ascension of Christ - Pastor Thomas Vaga

2013 - august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 - October - What is Thanksgiving? - Pastor Thomas Vaga

2011 - May - End of Synod Church Service - Pastor Markus Vaga

 

 

 

 

This page was last edited on October 20, 2014 04:16 PM

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.