New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

Jeesuse Kristuse ülestõusmiseajas

Johannese 20:19-31

Issandas armsad Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmise pühitsejad ja tunnistajad, armsad pühapäeva pühitsejad, kes oleme kokku tulnud jumalakotta jumalateenistusele. "Me nägime Issandat!" (Jh. 20:25) Nii tunnistasid jüngrid ja naised, kes olid kohtunud surnuist üles tõusnud Jeesusega kolmandal päeval pärast Tema surma ristil ja Tema ihu hauakoopasse matmist. Kristuse kirik ja meie kristlastena tunnistame Kristuse ülestõusmist praegugi. Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmine on ajalooline usutõde, mida tunnistavad kõik kristlikud kirikkonnad, usukogud ja usulahud: Jeesuse Kristuse surm ristil ja ülestõusmine ühendab meid kõiki omavahel. 

Kunagine Kanada Luteri Kiriku Saskatchewani Luterliku Teoloogia Seminari presdent ja Union Theological Seminarys doktoreerinud usuteadlane William Hordern kirjutab oma teoses "A Layman's Guide to Protestant Theology", mis on laialt levinenenud ja loetud teos, et ilma Jeesuse Kristuse ülestõusmist surmast poleks ristiusku. Seda saab tunnistada ajalooliselt ja usuliselt. Hordern tsiteerib apostel Pauluse tunnistust esimese sajandi kristlastele:  Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute ülestõusmist ei ole?  Aga kui surnute ülestõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud.  Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk.  Ja meid leitakse siis olevat Jumala valetunnistajad, sest me oleme tunnistanud Jumalale vastu, et ta on üles äratanud.

Kristuse, keda tema ei ole üles äratanud - sel juhul, kui surnuid üles ei äratata.  Sest kui surnuid üles ei äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud; kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tüjhine, siis te olete alles oma pattudes.  ((1. Korintlastele 15:12-17) 

Kui jeesus Kristus oleks olnud ainult paljas inimene, Ta ei oleks saanud päästa meid patust ja igavesest surmast ehk lahus olekust Jumalast, mis algab siin elus ja kestab igavikus pärast meie maiset surma.  Apostel Paulus jätkab oma tunnistamist Jeesuse ülestõusmisest, mis oli selge temale ja kõigile jüngritele ja ka neile, kes olid sel suurel ajaloolisel ja usulisel momendil näinud surnuist ülestõusnud Jeesust Kristus:  Aga nüüd on Kristus surnuist üles äratatud ja on saanud esmaseks nende seast, kes on läinud hingama.  Sest kui juba surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnute ülestõusmine inimese kaudu.  Sest nõnda nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaiks Kristuses, aga igaüks oma järjekorras:  esimesena Kristus, selle järel Kristuse omad tema tulemises:  siis tuleb ots, kui Ta annab Riigi Jumala ja Isa kätte pärast seda, kui Ta on hävitanud kõik valitsuse ja meelevalla ja võimu.  Sest Tema peab valitsema...(1. Korintlastele 15: 20-25a).  Varem selles samas kirjas korintlastele kirjutas Paulus:  Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, milles te ka seisate.  Ma olen teile ju kõigepealt edasi andunud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud:  et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile haleteist-kümnele, seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama:  Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule (1. Korintlastele 15:1. 3-6 ja 8).

Jeesuse surnuist ülestõusmisel on vähemalt kolm ajaloolist tagajärge.

Esimene usuline ja kultuuriline tagajärg on nädala esimese päeva hingamikspäevaks ehk pühapäevaks saamine nädala seitsmenda päeva asemel.  Vanas testamendis on eksimatult ja rangelt -- surma nuhtluse sunnil -- seitsmes ehk nädala viimane päev määratud hingamispäevaks.

Sellel päeval ei tohtinud teha mingit tööd, isegi mitte puid korjata ja tuld teha söögi valmistamiseks (vaata: 2. Moosese 31:14 ja 4. Moosese 15:32 ja 35). Me tunneme selle käsu totaalset mõju Vanale testamendile absoluutselt kuuleka rahva üle igal laupäeval siin Lakewoodis.  Kuid juudid, kes olid kohtanud surnuist ülestõusnud Jeesusega, need esimesed kristlased, muutsid hingamispäeva pühitsemise nädala seitsmendalt päevalt esimesele päevale, meie pühapäevale. Nad hakkasid  pidama ja pühitsema jumalateenistusi nädala esimest päeva pühapäevana, et tähistada ja pühitseda Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmist. "Kristus on surnuist ülestõusnud!" oli varakristlaste tervitus ülestõusmise pühal ja, ma arvan, ka igal pühapäeval. Vastuseks oli "Tõesti Ta on ülestõusnud". 

Teiseks tagajärjeks on usulise arusaamise ja nõuete muutumine. Jeesuse Kristuse ülestõusmine surnuist muutis Vana Testmamendi usulise arusaamise uueks, sest ülestõusmine tähistas pattudest ja vana seaduse alt vabastamist ja uue seaduse ja lepingu tulemist. Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmine on nii usuliseks kui ajalooliseks tunnistuseks, et Tema polnud ainult üks juutide lahkusu liikumise inimlik kuulutaja, mässule õhutaja, milliseid oli olnud mitmeid enne ja pärast Teda. Tema oli ja on tõesti Jumala saadetud Messias ehk Kristus, kes on üks Jumalaga samal ajal kui Tema oli inimesena nähtav ja tuntav. Tema kannatas ristil inimesena ja suri kui meile patustele määratud karistuse kandja. 

Ülestõusmise tähendus kristlastele ja kogu inimkonnale on selgitatud apostel Peetruse poolt tänases epistli lugemises:  Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, kadumatu ja rüvematu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile. (1. Peetruse 1:3-4)

Kolmas ajalooline ja usuline tõend on Jeesuse jüngrite meele ja käitumise radikaalne, juba rabav, muudatus: surmahirmus peidus olijad olid nüüd avalikult rahva keskel tunnistamas ülestõusnud Kristusest. Tänane evangeeliumi lugemine algab jüngrite peidus olejate kirjeldusega järgmiselt:  Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütle neile:  "Rahu teile!" (Johannese 20:19)

Luuka evangeeliumis on täpsem kirjeldus jüngrite paanikast ja kartusest ilma Jeesuseta ja alguses isegi Jeesuse ülestõusnud ihu nähes. Apostel Luukas kirjutab:  Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile:  "Rahu olgu teile!"  Aga nemad kohkusid ja lõid karma, arvates end vaimu nägevat.  Ent tema ütles neile:  "Miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames?  Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise!  Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näeta olevat!"  Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu.  (Luuka 24:36-40)

Apostlite tegude raamatust loeme Peetruse ja Johannese ülisuurest julgusest isegi juutide suurkohtu ees, sama kohtu ees, kes oli mõistnud Jeesuse surma:  Nad tõid siis apostlid ning panid seisma Suurkohtu ette.

Ja ülempreester küsis neilt:  "Eks me ole teid rangelt keelanud õpetamast selle nimel?  Ja vaata, te olete Jeruusalmma oma õpetusega täitnud ja tahate selle inimese vere tuua meie peale!"  Peetrus ja teised apostlid kostsid:  "Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna. 

Meie isade Jumal on üles äratanud Jeesuse, kelle teie olete tapnud, riputades ta ristipuu külge.  Jumal on just tema oma parema käega ülendanud Juhiks ja Päästjaks, andma Iisraeli rahvale meeleparandust ja pattude andeksandmist.  Ja meie oleme kõige selle tunnistajad ning samuti Püha Vaim, kelle Jumal on andnud neile, kes on tall kuulekad."  (Apostlite tegude 5:27-32).

Need on mõned valitud näited ajaloolistest ja usulistest sündmustest mis tekkisid Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmise tagajärjel ja mis on mõju avaldanud läbi sajandite ja ka meie ajal siin ja praegu. Praegune kristliku kiriku olemasolu iga rassi ja paljude kultuuride ja rahvuste keskel ja üle kahe miljardi kristlase nimekandja suurus on võimsaks tunnistuseks.

Üks oluline usuline juhtnöör on Pühakirja ehk Piibli Sõna. Jeesuse risti löömine, surm ja ülestõusmine iseenesest ja ilma Jumala tahtmise väljenduseta oleks ajalooliselt juhuslik sündmus, üllatus; aga Jumala ilmutuste ja põhjuste pärast on see lunastav ja õnnistav Jumala antud ohver ja võit meile. Kuulsime tänasest lugemisest Johannese evangeeliumist järgmist:

Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnust{hti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud.  Aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala Poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. (Johannese 20:30-13)   Igaüks, kes usub jüngrite tunnistust Jeesusest kui elavast Kristusest Uues testamendis,  Vana testamendi prohvetites ning lauludes ja Moosese raamatutes antud ettekuulutustes, kohtab ülestõusnud Jeesuse Kristusega usu vaimus, nagu uskmatu Toomas ja teised jüngrid ja hauale kiirustanud naised ning üle 500 inimest kohtasid surnuist ülestõusnud Jeesusega ihuliselt. Läbi sajandite on sajad miljonid kohanud elava Jeesusega kui oma Lunastajaga Piibli, kiriku jumalateenistuste, ristimise ja armulaua sakramentide kaudu. Need tunnistused avavad meile usu Jeesusesse Kristusesse kui elavasse Issandasse ja Õnnistegijasse. Me langeme täna Jeesuse ette, nagu me langeme igal pühapäeval ja ütleme Talle: "Minu Issand ja minu Jumal". Tema annab meile Püha Vaimu, kes on meiega kui Jeesus Kristus iga päev kirikus ja kodus ja juhib ning õnnistab meid püha kristliku elu elamisel.

Aamen
õp. Toomas Vaga

 

JUTLUSTE KOGUMIK

2016 Usupuhatuspühal - õpetaja Thomas Vaga

2015 - Siimon Haamer - Tartu Teoloogilise akadeemia juhata

2015 - Ülestõusmise Jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2015 - Vabariigi Aastapäevaks - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - Jeesuse Kristuse taevaminemise pühaks - õpetaja praost Thomas Vaga


2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - veebruaril - Vabariigi 96. aastapäeva jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2013 - september - Mihklipäev, Inglid ja Igavese Elu Pärimine - 
Diakon-õpetaja kandidaat Gilda Karu

2013 - august - 13. pühapäeval pärast nelipühi, Seabrookis.

2011 - oktoober - Lõikustänupüha Sõnum - Koguduse õpetaja Thomas Vaga praost

2011 - juunil - Kolmainu Jumala pühal ja isadepäeval - Praost Thomas Vaga

2011 - mail - E.E.L.K. Lakewoodis peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel
USA I praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga

 

SERMON COLLECTION

2014 - The Ascension of Christ - Pastor Thomas Vaga

2013 - august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 - October - What is Thanksgiving? - Pastor Thomas Vaga

2011 - May - End of Synod Church Service - Pastor Markus Vaga

 

 

This page was last edited on May 27, 2015 11:24 AM

 

 

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.