New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

Vabariigi aastapäevaks 2015

Apostlite teod 1:15-26 (Johannese 8:31-36)

Issandas armsad kaaseestlased, kaaskristlased, jumalateenistujad ja Eesti Vabariigi aastapäeva pühitsejad meie eestlaste Bergen County koguduse pühakojas.

Pühakirja tekst, mille lugesin kantslist, tundub alguses vähe sobivaks vabariigi aastapäeva õpetuseks. See on aga täisti sobiv, ja kolmel põhjusel. Üks on Eesti Vabariigi välja kuulutamise kuupäeva 24. veebruari poolest, ehk talvisel madisepäeval, kirikukalendris. Talvine madisepäev on saanud oma nime jünger Mattiasest, kes valiti kahteistkümne hulka Juudas Iskarioti asemele, pärast Jeesuse surnuist ülestõusmist ja taeva minemist.  Teine põhjus tuleb  Eesti rahva  pikast ajaloost. Kolmas põhjus tuleb  esile  Jeesuse äraandja jüngri Juudas Iskarioti ja Mattiase teineteistest märgatavalt erinevast suhtest Jeesusesse Kristusesse. Arutame need kolm põhjust lahti, et paremini mõista Pühakirja õpetuste ja Eesti Vabariigi välja kuulutamise vahelisi seoseid.

Esimeseks vaatame madisepäevale. Kirikukalendris ja Eesti rahva ajaloos on kaks ajalooliselt tähtsat madisepäeva: talvine madisepäev, mis langeb 24. veebruarile  ja sügisesene madisepäev, mis langeb 21. septembrile. Talvine madisepäev on pühendatud "uuele" jüngrile nimega Mattias, kelle valimisest kuulsime tänases Pühakirja lugemises Apostlite tegude raamatust. Sügisene madisepäev, mis langeb 21. septembrile, on pühendatud  suuremale jüngrile ja evangelistile, Matteusele (Matteuse evangeeliumi koostajale).  Jeesus kutsus tema, kes oli Rooma riigi maksude sissenõudja ehk tölner nimega Leevi, oma jüngriks ja andis temale uue nime  Matteus. Matteus ja Mattias on sama nimi, heebrea keeles: "Mat-ta-tah".  See tähendab "Jehoova kingitus". Sügisene Madisepäev on seotud meie rahva elus Madisepäeva lahinguga Viljandi lähedal aastal 1217. Meie esivanemad kannatasid suure kaotuse ja suure rahvajuhi Lembitu langemise. Pärast seda lahingut otsustasid sakslased alistada ehk okupeerida Eesti maa ja rahva ja kaotada Eesti rahva iseseisvuse ja peremehe õiguse omal maal.  Eestlased ootasid aga ei unustanud oma iidset iseseisvust. See vabadus elas edasi eestlate truuduses ja usus Eesti rahva vabanemisse ja iseseisvaks saamisse läbi sajandite. Mattiase madisepäev on seotud Eesti Vabariigi avalikult välja kuulutamisega, ehk sajandite pikkuse igatsuse täitumisega. Talvine madisepäev  tähistab sügisese madisepäeva suure kaotuse tühjaks tegemist ja vaenlastele kätte maksmist ning tasa tegemist.  Kaotus muudetakse võiduks Vabadussõjas, esiteks lahingutes Landeswehriga ja Punaarmeega 20. sajandi alguses ja uusti rahvuslik- poliitilise ja diplomaatilise vabadusvõitluse läbi 20. sajandi  lõpus. Nii saab väiksema  jüngri päev suuremaks meie rahva ajaloos kui suurema jüngri päev, nagu Jeesus Kristus lubas: LOE MATTEUSE 11:25b.28. Sajandite pikkune mineviku ajalugu ja meie ajal poole sajandi pikkune igatsus ja truudus vaba iseseisvuse tagasi saamise poolest saavad tõeks ja olemasolevaks. See tuletas mulle meelde mida  vanad mõttetargad Kreekas õpetasid, et see mida me meeltega  näeme ja tunneme, katsume ja kasutame siin maailmas on ainult väline kujutus sellest mis on tõeliselt ehk reaalselt olemas ja kõige olemasoleva aluseks.Sellele sarnleva õpetuse  leiame ka Pühakirjast: Aposte Pauluse kirjast koloslastele: "Sellepärast ärgu ükski mõistku kohut teie üle (maistes asjades), mis on vaid tulevaste asjade vari, kuna ihu on Kristuse oma." (Kol. 2:16a ja 17). Usuline truudus on kõige aluseks ja tõelisuses olemas ning lõpuks on võitja. Usuline truudus Jeesuses Kristuses kandis meid läbi raskete aegade, kui tundsime, et oleme unustatud. Seda truudust tunneme ka siin kirikus aastast 1950 alates ehk juba 65 aastat.

Teine lugu ajaloost on see, mida kuulutas kirikuõpetaja ja eesti rahvaluule koguja ja säilitaja ning üks hariduse asutuste, nagu Eesti Aleksandrikool ja Kirjameeste Selts, asutajatest, kirikuõpetaja Jakob Hurt. Tema kuulutas kõnedes ja kirjasõnas, et eesti rahvale oli vabadus ja omal maal peremeheks saamise õigus Jumala annid, mis olid juba iidsest ajast Eesti rahval olemas, õpetas Hurt.               

Õpetaja Jakob Hurdale oli rahvus Jumalast antud omaette väärtus. Kirikuõpetaja Hurt toimis kirikus ja ühiskonnas veendumuses, et iga rahva, ka kõige väiksema elujõud juurdub tema keeles, iseloomus, pärimustes ja ajaloos, ühe sõnaga, kogu rahva esivanematelt päritud ühisvaras, mis annab talle kindla ilme, eraldades teda sellega kõigit teistest rahvustest. Hurdale oli rahvus Jumalat loodud väärtus, mis oli antud esinvanematele ja seega oli ka kõik rahvuslik, mis temaga seotud, igale rahva liikmele Looja and, mida ei saa millegi muuga asendada. Alates kirikuõpetaja Jakob Hurda taoliste eesti rahva kultuurilise ja keelelise säilimise nõudjaist ja edasi koos poliitilise ja rahvusvahelise iseseisvuse nõudjate ja siis relvaga vabaduse eest võitlejate vapruse ja ohvrite kulul sai Eesti riik ja rahvas oma Looja, Jumala, anni nautjaks. 

Kolmas õpetus räägib Juudas Iskarioti ja tema asemele jüngriks valitud Mattiase  vahel olevast erinevast suhtumisest  ja truudusest Jeesusele Kristusele. Juudas reetis oma õpetaja ja meistri tema vastastele, kes  Jeesust häbistasid ja ristil surmasid. Juudas kaotas usu ja truuduse Issandasse Jeesusesse Kristusesse. Ka meie rahva hulgas oli neid, kes eriti pärast Ungari mässu ebaõnnestumist soovitasid meid leppida nõukogude kommunistliku korra all elava Eesti riigi ja rahvaga. Mattias aga jäi truuks Jeesuse järgijaks vaatamata sellele, et teda ei valitud esimese kahteistkümne jüngri hulka. Peetrus tunnistas Mattiase kohta: LOE APOSTLITE TEOD 1:21-23 ja 26. Mattias ei lahkunud Jeesusest ei usu kaotamise ega kibestuse meelega. Tema oli oma sisemise usulise nägemise silmaga näinud ja ära tundnud Jeesust Kristust kui Jumala püha muutumatu  tõe kehastusena, nagu Pühakirjas on tänaseks öeldud: JOHANNESE 8:311-32 ja 36. Paneme tähele, et küsimuses on vaimne ja usuline vabadus, mitte poliitiline. Iisrael oli ju Rooma keisri valitsuse okupatsiooni all, mida Jeesuse vastased unustasid oma agaruses Jeesuse maha kiskumiseks: LOE JOHANNESE 8:33 js 34a.

Isiklik sisemine usk Jeesusesse Kristusesse kui kõigi inimeste Lunastajasse, Vabastajasse ja Õnnistegijasse, tõi ka eesti rahvale juba sajand ja poolteist enne õpetaja Hurda aega ja kaks sajandit enne Eesti Vabariigi välja kuulutamist madisepäeval 1918, rahva ja maa iseseisvuse idee ja soovi. Vennaste koguduse piibli- ja palvetundidel talutaredes ja mõisa saalides õppisid nii mats kui saks seda,  et mõlemad olid võrdõiguslikud Jumala ees. Kui võrdõiguslikud Jumala ees, siis ka omavahel. Kristuse lunastuse tundmine ja sellesse uskumine sai  ühiskondliku demokraatia  võrdõiguslikkuse aluseks. See teadmine tuli Pühakirja eesti keelde tõlkimise ja levitamise läbi Eesti talupoegadele Vennastekoguduse abiga ja nende käsitöölistest jutlustajate tulemisega talu- ja linnarahva keskele Kristuse usukuulutajatena.  Eesti rahvas õppis ka ühiskondlikku inimeste vahelist demokraatlikku  korda tundma ja rakendama oma kogudes. Kui mats ja saks leidsid  võrdse seisuse patus ja lunastuses,  põlvitades koos Jumala ees, siis polnud kaugel kodanike vaheline võrdsuse ja vabaduse riigi nõudmine.

Nüüd, tänu Jumalale ja meie abistajaile -- eriti Ameerika Ühendriikidele (president Reaganile) -- on Eesti ja teised Balti riigid ja ida- Euroopa riigid vabad. Jälle on täide saanud Jumala loodud põhireaalsus meie rahva avalikus igapäevases elus Eestis ja Euroopas ning kogu maailma rahvaste peres. Jumal on meie üle valvanud ja olnud meie kaitseja ning võtnud rohkest õnnistada meie maad ja rahvast meie vaenlaste kurjuse rünnakute kiuste.  AAMEN. 

 

õpetaja Toomas Vaga

 

 

 

 

 

 

 

 

JUTLUSTE KOGUMIK

2016 Usupuhatuspühal - õpetaja Thomas Vaga

2015 - Siimon Haamer - Tartu Teoloogilise akadeemia juhata

2015 - Ülestõusmise Jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2015 - Vabariigi Aastapäevaks - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - Jeesuse Kristuse taevaminemise pühaks - õpetaja praost Thomas Vaga


2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil - õpetaja praost Thomas Vaga

2014 - veebruaril - Vabariigi 96. aastapäeva jutlus - õpetaja praost Thomas Vaga

2013 - september - Mihklipäev, Inglid ja Igavese Elu Pärimine - 
Diakon-õpetaja kandidaat Gilda Karu

2013 - august - 13. pühapäeval pärast nelipühi, Seabrookis.

2011 - oktoober - Lõikustänupüha Sõnum - Koguduse õpetaja Thomas Vaga praost

2011 - juunil - Kolmainu Jumala pühal ja isadepäeval - Praost Thomas Vaga

2011 - mail - E.E.L.K. Lakewoodis peetud jutlus Sinodite lõpp-jumalateenistusel
USA I praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga

 

SERMON COLLECTION

2014 - The Ascension of Christ - Pastor Thomas Vaga

2013 - august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 - October - What is Thanksgiving? - Pastor Thomas Vaga

2011 - May - End of Synod Church Service - Pastor Markus Vaga

 

 

 

 

This page was last edited on March 07, 2015 11:11 AM

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.