New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 

Teated

KOGUDUSE ÕPETAJA TEGEVUSEST 2014

Jumalateenistuste pidamine igal pühapäeval. Tänuväärseks abiks on olnud diakon Kalju Ets ja koguduse esimees Valter Must ning õpetaja Markus Vaga asetäitjana jumalateenistuste pidajaina koguduse õpetaja kiriklikes ülesannetes ära olemise kordadel.

Õpetaja on külastanud koguduse liikmeid haiglas, vanadekodudes ja jaganud armulauda. Ta on toiminud usuõpetuse õpetajana Lakewoodi Eesti Ühingu eesti täienduskoolis ja pidanud lastele teenistusi ning skautide gaidide suvelaagri ajal õhtuse armulaua teenistuse.

Õpetaja on pidanud jumalateenistusi korduvalt Bergen County ja New Yorgi Pauluse kogudusele ning Seabrooki eesti ja saksa kogudustele, kus puudub koguduse õpetaja.  Ta külastas praosti ülesannetes Chicago Esimest kogudust, seades koguduse diakonõpetajaks Gilda Karu, dr.jur. ning kinnitas tema ametisse õpetaja ametiristi andmisega. Õpetaja on pidanud jumalateenistusi ka Schenectady-Albany pihtkonnas koos kohapealse õpetaja William Ilvesega.

 

Loe Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamisest

 

Koguduse 65. juubeliaasta juhatus.

 Pildilt puuduvad: koguduse esimees Valter Must, Ilve Must, sekretär 
Andres Simonson, Raivo Reinup ja Harri Tuul, Tõnis Vaga, Erik Mujst. 

Ees vasakult: Airi Vaga, MariaStar Zumpano (koguduse organist), 
Maie Currie (koguduse raamatupidaja), koguduse õpetaja Thomas Vaga, 
Eda Treumuth (koguduse abiesimees), Irene Verder, 
Luule Prima (koguduse laekur). Taga vasakult: Imbi Sepp, 
Ingrid Kangur (koguduse abisekretär), Uno Taps, Helgi Tarmo ja Anita Pallop.

 

 

Pühapäevakool 2014

 

 

KOGUDUSE ELUST ja TEGEVUSEST 2013

Issanda ülestõusmispüha varajase hommikusöögi valmistas koguduse esimees Valter Must venna Eriku abiga. Üle 80 kirikulist nautisid oivalist hommikueinet.

Paremal koguduse diakonõpetaja Kalju Ets vestlemas koguduse revisjoni komisjoni liikme Uno Tapsiga.

 

Jumal on jätkuvalt õnnistanud Lakewoodi koguduse tegevust ja sõna kuulutamist. Ta on andnud koguduse õpetajale tervist ja jõudu teenida oma kogudust Jumala sõnaga ja sakramentidega. Sellest olgem tänulikud Jumalale ja pidagem teda iga päev meeles oma eestpalvetes.

Koguduse õpetajale on olnud abiks jumalateenistuste läbiviimisel ja teda asendanud, kui õpetaja on praosti kohustuste tõttu olnud hõivatud ega ole saanud ise jumalateenistusi läbi viia, mitmed: praostkonna vikaarõpetaja Markus Vaga, diakonõpetajad Gilda Karu ja Kalju Ets, koguduse esimees Valter Must, Baltimore Markuse koguduse esimees Agu Ets. Suur tänu nendele.

Koguduse esimees Valter Must on oma kiire ja nõudliku ameti kõrval andnud aega kogudusele ja olnud hea tugi oma õpetajale.

Koguduse abiesimees Eda Treumuth on olnud hea abi nii oma koguduse esimehele kui ka õpetajale, olles toeks ja nõuandjaks alati, kui vajadused kerkivad.

Koguduse laekurid, Luule Prima ja Maria Star Zumpano ning raamatupidaja Maie Currie on teinud tänuväärse töö koguduse varade hea majandamise ja hoolitsusega.

Koguduse kirjatoimetajad, Irene Verder, kes andis üle oma ameti uuele juhatuseliikmele Andres Simonsonile, ja Anita Pallop on samuti tänuväärse töö teinud juhatuse koosolekute kirjapanemise ja sellega ka ajalukku jäädvustamisega.

Altaritoimkond, Luule Prima ja Imbi Sepp, on hoolitsenud ustavalt laulunumbrite ülesseadmise, altarikatete vahetamise, armulaua ülesseadmise, küünalde ja altarilillede eest hoolitsemisega.

Kiriku ehituse ja ümbruse eest hoolitseb ustavalt edasi Raivo Reinup koos poja Tomiga. Hädavajalikud parandused saavad tehtud, muru lõigatud ja kutsumata parkimisplatsil viibijad äraaetud.

Revisjoni Komisjon, Anita Pallop, Imbi Sepp ja Uno Taps, on ustavalt vaadanud ustavalt igal aastal kiriku raamatud läbi ja juhtinud tähelepanu vajalikele parandustele.

Ly Vija on pühapäeva hommikuti seadmas üles kohvimasinaid, keedab kohvi, paneb lauale suupisteid, mis on koguduse liikmete poolt kohale toodud,

Kohvilauale suupisteid on toonud, ise küpsetanud või poest muretsenud: Linda Poola, Hilja Issak, Irene Verder, Ingrid Kangur, Virve Jakobson, Maie Currie, Dorothea Simonson, Anita Pallop, Airi Vaga.

Oleme alustanud ka pühapäevakooli pidamise lastele jumalateenistuse kestel. Sellest on kandnud hoolt: Lisa Vaga, Ly Vija, Helica Deshaw, Airi Vaga, Ilve Must ja Ülle Bucholz.

 

 

Fotol Airi Vaga juhatamas Kristuse ülestõusmispüha teenistusele saabunud lapsi. Taga vasakul abiks Alice Simonson.

Kogudus on korraldanud eriliste sündmuste puhul lõunasööke kirikulistele. Mainitagu siin Meeskoori jõulukontserdile järgnenud pidulik jõululõuna, mille valmistas Erik Must koos abilistega, venna Valteri ja tema abikaasa Ilvega; Kristuse ülestõusmispüha hommikueine, mille valmistas Valter Must koos abikaasa Ilve ja venna Erikuga koos abikaasa Kariniga; lõunasöök praostkonna sinodist ja sellele järgnenust jumalateenistusest meie kirikus vaimulikele ja osavõtjatele, mille valmistas Helgi Tarmo, kes on jälle kolinud kirikule ligemale ning ilus lõunasöök suurepärasele Eestist siin viibinud Räpina kammerkoorile, kelle kirikukontsert oli üks kõrgpunkte suve hakkul. Koori kontserdist ja suurepärasest kavast hiljem.Tänagem Jumalat jätkuva kristliku tegevuse eest meie oma eesti kirikus ja pidagem eelmainitud abilisi meeles oma eestpalvetes.

Siin koguduse teadetes avaldatud fotod tegi Liisa Mai Karuks Tänu temale.

 

 

Ristimise talituse teenistus 11. novembril, kus osales veel nüüd Jumala juurde kutsutud JUHAN SIMONSON.

Ristiti tema noorim lapselaps Aiki Dorothea Simonson, Alice ja Andres Simonsoni noorim laps. Aiki on ema Alice'i süles. Ema jalgades Aiki õde Aili ja Vanaema pr. Ennise ees pere vanim tütar Annika Simonson. Aiki isa Andres Simonson paremal ja keskel ristivanemad Avo ja Chris Simonson. Taga Dorothea ja Juhan Simonson. Teenis praost Thomas Vaga.

 

Juhan Simonsoni matus toimus 23. novembril Lakewoodi Eesti kirkus. Üleval, praost Thomas Vaga teenimas.  All, Eesti Vabariigi suursaadik USA-s, Kanadas ja Mehhikos Marina Kaljurand ja Eesti Vabariigi peakonsul USA-s Sten Svede. Oma kaastunde avalduse oli saatnud ka Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ning tema poolt on ka pärg, mis on kosuli kõrval.

Sinu kättte ma usaldan oma vaimu, sest Sina oled mind lunastanud, Jumal. Psalm 31:6

Suve jooksul käisid mitmed koguduse liikmed ja ka koguduse õpetaja reisimas mitmete sünnimaal Eestis. Tänu Jumalale, kõikide reisid õnnestusid hästi ja tuldi tagasi kodudesse uute ja rahuldavate muljetega. Koguduse õpetaja võttis osa noorte kristlaste retriidist ehk usulisest koosviibimisest Kambjas, kus toimus ka retriidi lõppjumalateenistus, kus õpetaja jutlustas temale omaselt noori kaasa haarates. Prooviti ka vähendada jumalateenistusi juulis ja augustis, kuid on selgunud jutuajamistes koguduse liikmetega, et vähemalt augustikuul peaksid jumalateenistused toimuma siiski igal pühapäeval.

Septembris külastas kogudust Eesti Kaitsejõudude peakaplan Tõnis Nõmmik, kes tutvustas kaplanite teenimise ajalugu Eesti Kaitsejõududes. Kaplaniks nimetatakse Eesti Kaitsejõudude ja üldse igal pool kaitsejõudude või sõjajõudude juures teenivat vaimulikku. Huvitavalt juhtis ta koguduse tähelepanu sellele, et Jeesuse käsk teha kõik rahvad Tema jüngriteks, ajendas teda sellesse teenistusse. Nagu peakaplan Nõmmik ütles, Jumalat võib teenida mitmel viisil ja mitmes kohas. Õpetaja Nõmmik on saanud juhatada mitmeid noori mehi ja naisi Eesti Kaitsejõududes Jumala tundmisele, ristinud neid noori ajateenijaid ja ka andnud leeriõpetust, nii et noored on õppinud, mis Kristuse kirik on ja saanud oma usku tunnistada avalikult. Kõik see oli ju keelatud Nõukogude Liidu okupatsiooni kestel Eestis. Ta rääkis Eesti kaplanite tööst ja märkis, et noorte ajateenijate enesetapud on vähenenud märgatavalt, pärast kaplanite töö alustamist. Sama nähtus esineb ka Eesti Politseis, kus õpetaja Tõnis Nõmmik sai samuti arendada kaplanite teenistust.

Eesti kaplanid teenivad Eesti Kaitsejõudude ridades ja Eesti kaplanid on teeninud Bosnias, Iraagis ja Afgaanistanis. Eesti Kaitse-jõudude kaplanite töö on NATO jõudude kaplanite tegevuse tasemel, märkis peakaplan Tõnis Nõmmik.

Jeesus ütleb: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päeva teie juures maailma-ajastu otsani!"

Matteuse ev. 28: 18-20

 

Peakaplan emeritus Tõnis Nõmmik teenimas Lakewoodi Pühavaimu kiriku altaril 
koos koguduse õpetaja praost Thomas Vagaga. - sept. 2012

 

 

This page was last edited on October 20, 2014 07:06 PM

 

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.