New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 


Kalendaarium 2017 - 2018

 

Teenistused iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval kell 10:00 e.l. 
Teenistused peetakse eesti ja inglise keeles.

Services every second and fourth Sunday at 10:00 a.m.
All services will be in Estonian and English.

    

TEENISTUSED NOVEMBRIS / SERVICES IN NOVEMBER

Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba olemas on - see on Jeesus Kristus.  1. Korintlastele 3:11

No one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ.  1. Corinthians 3:11

Pühap. 12. novembril
Sunday, Nov. 12th
10:00 a.m
.

Evangeelium:  Matteuse 25:1-13.  Epistel:  1. Tessaloonikalastele 4:13-18:  "Kõik kristlased, elavad ja surnud, näevad elevat Kristust."  Teenib koguduse õpetaja.

Gospel:  Matthew 25: 1-13, Epistle:  Thessalonians 4:13-18:  "All Christians, living and dead, will see the living Christ."  Rev. Thomas Vaga.

Pühap. 26 novembril
Sunday, Nov. 26th
10:00 a.m.

Surnutepüha e. igavikupühapäev.  Evangeelium:  Matteuse 25:31-46.  Epistel:  Efeslastele 1:15-23.  Armulaud.  Teenib koguduse õpetaja. Kirikuaasta jooksul surma läbi lahkunute mälestamine.

Last Sunday of the Church Year, Eternity Sunday.  Gospel:  Matthew 25:31-46:  "Christ our Eternal King."  Epistle:  Ephesians 1:15-23.  Holy Communion.  Rev. Thomas Vaga.  Memorial of the departed.

 

 

UUE KIRIKUAASTA ALGUS
START OF THE NEW CHURCH YEAR

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb.  Luuka 21:28

Lift up your heads, because your redemption is drawing near.  Luke 21:28

 

TEENISTUSED DETSEMBRIS,
KRISTUSE TULEMISE JA PÜHAL JÕULUAJAL

SERVICES IN DECEMBER & CHRISTMAS TIME

Valmistage Isssanda teed; vaata Issand Jumal tuleb jõuliselt.  Jesaja 40:3 ja 10.

Prepare the way of the Lord.  The Sovereign Lord comes with power.  Isaiah 40:3 and 10.

Pühap. 3. dets.
Sunday, Dec. 3rd
10:00 a.m.

1. advendipühapäev.  Kristuse tulemisaja piiblilugemise ja palve aeg kiriku juures.  Evangeelium:  Markuse 13:24-37.  Epistel:  1. Korintlastele 1:3-9.  Teenib koguduse õpetaja.

Preparation for the coming Lord.  Prayer and Bible reading time at the church with Rev. Vaga.  Mark 13:24-37.  Epistle 1:3-9.

Pühap. 10. dets.
Sunday, Dec. 10th
10:00 a.m
.

Jutlus:  Markuse 1:1-8 "Issanda tulemine haarab kogu ühiskonda."  Epistel:  2. Peetruse 3:8-15.  Armulaud.  Teenib koguduse õpetaja.

2nd Sunday of Advent.  Sermon:  Mark 1:1-8:  "The coming of the Lord affects the whole community."  Epistle:  2. Peter 3:8-15. Holy Communion. Rev. Vaga.

Pühap. 17. dets.
Sunday, Dec. 17th
10:00 a.m
.

3. advendipüha.  Ingliskeelsete jõululaulude Christmas Carols laulmine ja jõululoo imedest lugemine. Johannese 1:6-8 ja 19-21.  Epistel:  1. Tessaloonikalastele 5:16-24.  Teenib koguduse õpetaja.

Christmas carol singing and Bible readings. Rev. Vaga

Pühap. 24 dets.
Sunday, Dec. 24th
10:00 a.m.

JÕULULAUPÄEVA TEENISTUS.  Liturgiline teenistus jõulukoraalide ja -lugemistega.  Teenib koguduse õpetaja.  Maiustuse pakid lastele.

CHRISTMAS CELEBRATION SERVICE with Estonian Christmas hymns and Christmas Gospel readings.  Treat packages for children.

Pühap. 31. dets.
Sunday, Dec. 31st
10:00 a.m.

1. pühapäev pärast jõulupüha.  Vana-aasta viimane teenistus.  Luuka 2:22-40:  "Jeesuse tavaline ja imeväärne lapsepõli."  Epistel:  Galaatlastele 4:4-7.  Armulaud.  Teenib koguduse õpetaja.  Issanda aasta 2017 jooksul surma läbi lahkunute mälestamine.

1st Sunday after Christmas, last service of the old year.  Gospel:  Luke 2:22-10:  "The normal and miraculous childhood of Jesus."  Epistle:  Galatians 4:4-17.  Holy Communion.  Rev. Vaga.

 

 

 

ISSANDA AASTA 2018 - YEAR OF THE LORD 2018

Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, Tema läbi Jumalat Isa tänades.  Koloslastele 3:17.

Whatever you do, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father.  Colossians 3:17

TEENISTUSED JAANUARIS, KRISTUSE ILMUMISPÜHA AJAS

SERVICES IN JANUARY or IN THE TIME OF THE LORD COMING TO US

Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus, sest mu silmad on näinud Sinu päästet (Jeesuslast).  Luuka 2:29-30.

Lord, dismiss your servant in peace, for my eyes have seen Your salvation (The Christ Child)  Luke 2:29-30.

Pühap. 7. jaan.
Sunday, Jan. 7th
10:00 a.m.

Uue Issanda aasta esimese pühapäeva palve ja piiblilugemises koos olemine kirikus.  Kell 10:00.  Evangeelium:  Johannese 1:1-18.  Teenib koguduse õpetaja.

Coming together for prayer and Bible reading in the church.  Gospel of John 1:1-18  Rev. Vaga

Pühap. 14. jaan.
Sunday, Jan. 14th
10:00

Kolmekuningapüha teenistus.  Matteuse 2:1-12:  Jutlus "Mida idamaa targad ja meie otsime ja leiame."  Efeslastele 3:1-12. Armulaud. Teenib koguduse õpetaja.

Epiphany service.  Gospel:  Matthew 2:1-12:  "What the Wise Men and We search for and find."  Epistle:  Ephesians 3:1-12.  Rev. Vaga.

Pühap. 28 jaan.
Sunday, Jan. 28th
10:00 a.m.

4. pühapäeval pärast Kristuse ilmumispüha.  Jutlus:  Markuse 1:14-20.  Jutlus:  "Jeesuse kuulutus kutsub meid."  1. Korintlastele 7:29-31.  Teenib koguduse õpetaja.

Service in the Time of Christ's revelation to the world.  Gospel:  Mark 1:14-20:  "The preaching of Jesus calls us to Follow Him."  Rev. Vaga

 

 

TEENISTUSED VEEBRUARIS, 
KRISTUSE ILMUMISPÜHA ja PAASTU ALGUSE AJAS

SERVICES IN FEBRUARY, THE APPEARING OF CHRIST 
and TIME OF LENT

Jeesus Kristus ütleb:  Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.  Johannese 13:35.

By this all men will know you that you are my disciples, if you love one another.  
John 13:35.

Pühap. 4. veeb.
Sunday, Feb. 4th
10:00 a.m.

5. pühapäeval pärast Kristuse ilmumispüha, palve ja piiblilugemiseks koos olemine kirikus.  Evangeelium:  Markuse 1:29-39.  Jutlus:  1. Korintlastele 9:16-23.  Teenib koguduse õpetaja.

Coming together for prayer and Bible reading in the church.  Rev. Vaga.

Pühap. 11. veeb.
Sunday, Feb. 11th
10:00 a.m.

6. pühapäeval pärast Kristuse ilmumispüha.  Evangeelium:  Markuse 1:40-45:  "Jeesus tuli meid parandama kõigest, mis meid hävitab."  Epistel:  1. Korintlastele 9:24-27.  Armulaud.  Teenib koguduse õpetaja.

Service in the time of Christ's Revelation to the whole world.  Gospel:  Mark 1:40-45:  "Jesus came to heal us from all that destroys us."  Epistle:  1. Corinthians 9:24-27.  Holy Communion.  Rev. Vaga.

Pühap.  25. veeb.
Sunday, Feb. 25th
10:00 a.m.

2. pühapäeval paastuajas, Eesti Vabariigi 100 aastapäeva teenistus.  Jutlus:  Markuse 8:31-38:  "Usk, mis ei peta."  Epistel:  Roomlastele 4:13-25.  Teeinb koguduse õpetaja.

Service in Lent.  Celebration of the 100th anniversary of Estonia's Declaration of Independence.  Gospel:  Mark 8:31-38:  "Faith that will not fail."  Epistle:  Romans 4:13-25.  Rev. Vaga.

 

 

Teade tänavuste Suure Reede ja Ülestõusmispüha kuupäevadest Notice regarding Good Friday and Easter Services

Suur Reede langeb 30. märtisle.  Armulaua teenistus kell 10:00.

Ülestõusmispüha langeb 1. aprillile.  Teenistus kell 10:00.

 

The Good Friday service will be held on March 30th at 10:00 a.m.  Communion.

The Easter service will be held on April 1st at 10:00 a.m.

 

Igale teenistusele järgneb kohvilaud.  Teie abi ja panus on teretulnud ja vajalik.

Täname kõiki, kes on teinud annetusi kogudusele.  Issand olgu teiega ja meie kogudusega.  
Hoiame ühiselt ka meie pühakoda heas korras auks Issandale.

 

This page was last edited on November 07, 2017 01:05 PM

 

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES


2018

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.