New Yorgi Eesti Maja


Lakewood Estonian House

 

 


Kalendaarium 2018 - 2019

 

Teenistused iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval kell 10:00 e.l.  
Teenistused peetakse eesti ja inglise keeles.

Services every second and fourth Sunday at 10:00 a.m.
All services will be in Estonian and English.

    

 

TEENISTUSED DETSEMBRIS / SERVICES IN DECEMBER

Jeesus ütleb:  Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on igasuguses headuses ja õiguses ja tões.  Efeslastele 5:8-9.

Jesus said:  Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness and truth.  Ephesians 5:8-9

Pühap. 9. detsembril
Sunday, Dec. 9th

Evangeelium:  Luuka 1:68-79:  "Ärata meie südamed, Jumal!"  Epistel:  Filiplastele 1:3-11.  Koguduse õpetaja.

Gospel:  Luke 1:68-79:  "Sitr Up Our Hearts, Lord God!"  Epistel:  Philippians 1:3-11.  Rev. Vaga.

Pühap. 23. detsembril
Sunday,
December 23rd

Evangeelium:  Luuka 1:39-45:  "Issand Jeesus, tule meisse elama!"  Epistel:  Heebrealastele 10:5-10.  Koguduse õpetaja.

Gospel:  Luke 1:39-45:  "Lord Jesus, Come Live in Us".  Rev. Vaga.

Püha Jõuluõhtu - 
Esmasp. 24. detsembril
kell 5 p.l.

Christmas Eve Service - Monday, December 24th
5 p.m.

Teenivad:  Koguduse õpetaja  ja diakon Kalju Ets.  Liturgiline teenistus jõululoo lugemiste ja koraalide laulmisega.

Rev. Thomas Vaga and Deacon Kalju Ets.  A liturgical service with readings of the Christmas story and singing of Christmas hymns.

 

 

TEENISTUSED JAANUARIS / SERVICES IN JANUARY

Kiida, mu hing, Issandat ja ära unusta ainsatki Tema heategu!  Psalm 103:2

Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits!  Psalm 103:2

Pühap. 13. jaanuaril
Kolmekuniga Püha
Sunday,
January 13th

Evangeelium: Matteus 2:1-12:  "Kogu inimkond tunneb Jumalat Jeesuse kaudu"  Epistel:  Apostlite teod 8:14-17.  Armulaud.  Koguduse Öpetaja.

Gospel of Matthew 2:1-12:  "All Humanity Can Know God Through Jesus."  Epistel"  Acts 8:14-17.  Holy Communion.  Rev. Vaga.

Pühap. 27. jaanuaril
Sunday, January 27th

Evangeelium:  Luuka 4:14-21:  "Jeesus põlgajad teevad endale häbi".  Epistel:  1. Korintlastele 12:12-31.  Koguduse õpetaja.

Gospel of Luke 4:14-21:  "Shame to them who reject Jesus."  Epistle"  1. Corinthians 12:12-31.  Rev. Vaga.

 

 

TEENISTUSED VEEBRUARIS / SERVICES IN FEBRUARY

Ja Ta muudeti nende ees; ja ta pale paistis otsegu päike ja ta riided läksid 
valgeks otsegu valgus.  Matteuse 17:2.

He was transfigured before them.  his face shone like the sun, and his 
clothes became white as light.  Matthew 17:2.

Pühap. 10 veebruaril
Sunday, February 10th

Jeesuse taevalise auhiilguse püha jumalateenistus kell 10:00.  Armulaud.  Evangeelium:  Matteuse 17:1-9.  Epistel:  2. Peetruse 1:16-21.  Jutlus:  "Me oleme ise oma silmaga näinud tema suurt aulisust".  Koguduse õpetaja.

The Transfiguration of Jesus service at 10:00 a.m.  gospel of Matthew 17:1-9.  Epistle:  Peter 1:16-21:  "We were Eyewitnesses of His Heavenly Majesty."  Holy Communion. Rev. Vaga.

Pühap. 24 veebruaril
Sunday, February 24th

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva jumalateenistus kell 10:00.  Evangeelium:  Matteuse 11:25-30:  "Tulge minu juure, kes olete vaevatud ja koormatud".  Epistel:  Apostlite teod  1:15-26:  Apostel Mattiase valimine.  Koguduse õpetaja.

Estonian Independence Day 101 Year service.  Gospel of Matthew 11:25-30:  "Come to Me, All You Who Are Weary and Burdened".  Epistle:  Acts 1:15-26:  Apostle Matthias called.  Rev. Vaga.

 

 

Igale teenistusele järgneb kohvilaud.  Teie abi ja panus on teretulnud ja vajalik.

Täname kõiki, kes on teinud annetusi kogudusele.  Issand olgu teiega ja meie kogudusega.  
Hoiame ühiselt ka meie pühakoda heas korras auks Issandale.

 

This page was last edited on November 26, 2018 01:33 PM

 

KONTAKT / CONTACT

Pastor Thomas Vaga:
Mobile - 732-581-2951
Kodus - 732-363-0532

Kantselei / Office:
732-370-8317

Esimees/President of Church Council:
Kenneth Ling
732-363-2458

Altari lilled / Altar Flowers:
Imbi Sepp - 732-408-1822

Pühapäevakool / Sunday School:
Airi Vaga - 908-415-2580

Organistid / Organists:
Maria Star Zumpano &
Luule Prima

 

TEATED / NOTICES

2019

2018 - nov-feb 2019


2018

2018  juuli-okt.

2017 nov-2018 veeb.

2017

2017 may-oktoober

2016-17 dets-aprill

 

2016

2016 - juuli-nov  
2015 - nov-jan.2016

 

2015

2015 - juuli-nov.
2015 - märts-juuni
 

 

2014

2014-nov.-2015 veeb.
2014 - juuli-okt

2014 - jan. - juuni

 

2013

2013 - okt - jaan. 2014 (rtf)
2013 - okt - jaan. 2014 (word)

2013 - July-Sept
.  

 

VIIMASED UUDISED

2018 E.E.L.K. Sinod

2016 Noorte leeripüha Lakewoodis  

2016 Agendaga tutvumise kursus   

2016 E.E.L.K. Sinod Torontos

2015 Jõulukontsert  

2015 - Siimon Haamer 
külastas Lakewoodi

2014 - Koguduse 65. Aastapäeva Tähistamine

2013 Räpina Muusikakooli kontsert

2012 Naiskoor Lakewoodis

2012 Jõulu Sõnum

2012 Praost Vaga referaat 
Praostkonna Sinodil

2012 - jaanuaril - Noored Eesti Evangelistid laulavad kirikus.

 

THE LATEST NEWS

Reformation

2016 Funding appeal from Tartu Academy of Theology

2015 News from Tartu Academy of Theology

2015 A new Bishop electus 
for an old organization
 

2014 Nov. Deer Crashes through Church Window

2014-2015 Newsletter

2014-Newsletter - July-Oct

2014-Newsletter - Jan.-June 

2013 Newsletter - July-Sept.  

 

JUTLUSED

2018 Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

2016 - Usupuhatuspühal

2015 - Elu pärast elu - 
õp. Uno Planki

2015 - Siimon Haamer

2015 - Ülestõusmisepüha

2015 - Vabariigi Aastapäevaks

2014 Taevaminemise 
Pühaks

2014 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik Vaba Rahvakirik Paguluses ja Võõrsil

2014 veeb. - Vabariigi 
Aastapäev

2013 sept. - Diakon-õpetaja 
kandidaat Gilda Karu

2013 august - Seabrookis  

2011 okt - Lõikustänu Püha

2011 juunil - Isadepäeval

2011 mai - Sinodite lõpp
Jumalateenistusel 

 

SERMONS

2015 - Impossible to Believe - Martin Luther

2014 The Ascension of Christ

2013 august - 13th Sunday after Pentecost, 2013. German service in Seabrook. 

2011 Oct. - What is Thanksgiving?

2011 May - End of Synod Mtgs. 
Church Service

 

 

 


Terms of Use / Privacy Policy       Site Design by Toronto Tiiu

© 2011 - 2017 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church
Kõik õigused kaitstud.  All rights reserved.

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:  Airi Vaga     Webmaster:  Tiiu Roiser
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
 Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.