Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 

VAIMUS JA TÕES
Koguduse Teated - Mai 2016, Nr.3

 

Jumal on Vaim, ja kes Teda kummardavad, peavad Teda vaimus ja tões kummardama. (Jh 4:24)

Kirjanik Tõnu Õnnepalu arutleb ühes oma raamatus sõna "Jumal" tähenduse või päritolu üle järgmiselt: "Kuulsin eile raadio sõnaminutitest, et sõna Dieu on sama päritolu, mis diurne, päevane, päevlik, päev. Niisiis valgus. Ei midagi muud... Täna hommikul vaatasin igaks juhuks sellest väikesest etümoloogiateatmikust, Maarjamaa väljaanne, mis mul riiulis on… Seal pole midagi, aga võib-olla seletab asja kõrvalolev sõna jume? Kas jume pole muud kui helk, kuma, peegeldus, pale… Jumal pole ehk päev, suur valgus nagu Dieu, aga siiski päevakuma, päev-liku pale. Ikoonide kuldne helk videvikus, hilissügisese maa punakas kuma."

See on kaunis seletus, mida kinnitab ka Eesti Etümoloogiasõnaraamat, märkides, et tegemist võib olla algselt indoiraani keelest pärineva laenuga, mille vasteks võiks olla taevalik, kirgas, särav. Ometi on taolise seletuse puhul parimalgi juhul tegemist vaid peegeldusega sellest, kuidas inimene kujutleb või kujutab Jumalat – aga me ei leia siit päriselt vastust küsimusele, kes ja milline on Jumal iseeneses.

Pühakirja ja kiriku õpetuse järgi võib inimene teada Jumalast vaid niipalju, kui Jumal talle ise teada annab, ning seda kahel viisil:  loomuliku ja üleloomuliku ilmutuse (ja sellele vastava loomuliku ja üleloomuliku jumalatunnetuse) kaudu. 

Loomulik ilmutus on tegelikult kõik see, mis Jumal on loonud – ja see tähendabki, et sõna otseses mõttes kõik, kuna ei ole midagi, mida Jumal ei oleks loonud (peale Jumala enda muidugi). 

Loomulik jumalatunnetus on sellele loomulikule ilmutusele vastav taipamine, et kõigel on Looja, ning vähemalt teatavalt määral ka selle mõistmine, milline see Looja on. 

Iseenesest see ongi juba esimene kirjeldus Jumalast:  Jumal on Looja. See on midagi enesestmõistetavat:  olla Jumal ei saagi tähendada midagi muud, kui olla ka Looja. Ainus Looja selle sõna tõelises mõttes. Ning ka see, kes kõike loodut elustab ja hoiab.

Martin Luther ütleb selle kohta nõnda: "Kõik peab olema Jumala [loodud], sest kus Teda ei ole, seal ei saa midagi olla ega tekkida; kus Tema [kohalolu] lakkab, seal ei saa miski püsida."

See tähendab, et erinevalt inimese poolt valmistatust, mis võib edasi eksisteerida ka lahus oma valmistajast, püsib ja elab Jumala loodu ainult jätkuvas ühenduses oma Loojaga – Tema on meie eluallikas ja -jõud.

Jumala loodu vaatlemine – Jumala poolt meile kingitud loomuliku jumalatunnetuse abil Tema loomulikust ilmutusest osa saamine – annab meile lisaks taipamisele, et Jumal on Looja, ka mingisuguse, kuigi piiratud teadmise sellest, milline Ta on, see meie Looja ja meie Hoidja.

Ta on kõikvõimas või kõigeväeline. Ta on mõõtmatu – ning teistsugune kui kõik loodu, nii et Teda on tegelikult võimatu mahutada meie poolt kasutatavatesse mõõtsüsteemidesse.  Veel kord Lutherit tsiteerides: "Miski ei ole nii väike – Jumal on veel väiksem; miski ei ole nii suur – Jumal on veel suurem; miski ei ole nii lühike – Jumal on veel lühem; miski ei ole nii pikk – Jumal on veel pikem; miski ei ole nii avar – Jumal on veel avaram; miski ei ole nii kitsas – Jumal on veel kitsam, ja nõnda edasi; Ta on sõnus väljendamatu olend üle kõige ja väljaspool kõike, mida võime nimetada või mõelda."  Aga nagu näha, midagi me Tema kohta siiski teame. Ja lisaks juba öeldule sedagi, et Ta on hea. Ta peab olema hea ja kaunis, kuna Tema loodu on – kõigele vaatamata – nii hea ja nii kaunis.

Veelgi enam saab Jumala olemus meile nähtavaks Tema üleloomuliku ilmutuse kaudu, nii Tema pühas Sõnas kui iseäranis Tema inimeseks saanud Pojas Jeesuses Kristuses, kes on kõigi jumalike ilmutuste tipp ja täitumine.

Jeesus Kristus on Jumala täiuslik eneseilmutus, kelles meile saab nähtavaks Jumala ennastandev armastus ja Tema vääramatu päästetahe, "et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele" (1Tm 2:4).

Et võiksime sellest üleloomulikust ilmutusest osa saada, selleks vajame üleloomulikku jumalatunnetust, mille annab meile usk.

Ka usk ise on Jumala kingitus:  Ta kutsub meid sellele Pühas Vaimus oma Sõna kaudu, kinnitab meid selles oma tõotustega ja toob meis seeläbi esile usaldava andmuse, millega ma anname ennast täielikult Talle üle ja Tema armu hoolde.

Väikses Katekismuses on see tõde väga kaunilt sõnastatud:  "Mina usun, et ma ei suuda omaenda arust või jõust Jeesusesse Kristusesse, oma Issandasse, uskuda või Tema juurde tulla, vaid Püha Vaim on mind evangeeliumi läbi kutsunud, mind oma andidega valgustanud, õiges usus pühitsenud ja hoidnud, nii nagu Ta kutsub, kogub, valgustab, pühitseb kõiki kristlasi maa peal ning hoiab neid Jeesuse Kristuse juures ainsas õiges usus. Nende kristlaste keskel annab Ta mulle ja kõigile usklikele iga päev kõik patud heldelt andeks ning äratab viimsel päeval minu ja kõik surnud jälle üles ning kingib mulle koos teiste Kristusesse uskujatega igavese elu; see on kindlasti tõsi."

See ongi Jumala õie kummardamine tões ja vaimus:  tingimusetu usaldus Tema kui oma Isa, oma Looja ja Lunastaja, oma Päästja, Valgustaja ja Pühitseja vastu, ilma kelleta mind ei oleks, ilma kelleta ma ei püsiks ja ilma kelleta mul ei oleks mingit tulevikulootust. Või miks nii negatiivselt?  Öelgem vastupidi: kummardada Jumalat vaimus ja tões tähendab uskuda Temasse, kes on mu loonud, mulle elu kinkinud ja kes mind päevast päeva hoiab, varjab, kaitseb ja õnnistab; see tähendab uskuda Temasse, kes on mu omaenda kannatuste ja surma hinnaga päästnud patu, surma ja kuradi meelevallast ning kinkinud mulle igavese elu ja taevase õndsuse lootuse;  see tähendab uskuda Temasse, kes mind jätkuvalt elustab ja pühitseb, kuni võin Teda kord palgest palgesse varjamatus kirkuses näha ja imetleda.Teda, keda tähistav sõnagi meie armsas emakeeles tähendab taevalikku, kirgast ja säravat.


Õpetaja Enn Auksmann

 

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on July 04, 2016 02:00 PM
Clipart courtesy of www.ChristiansUnite.com

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.