Artiklid ja Kirjad

Uudised meilt ja mujalt.

Ühel meelel kristlikus osaduses
Eesti Evangeeliumi Luteri Usu koguduste Põhja-Ameerikas koosolek 

Red Bank, NJ - 1. mail 2013

USA I praostkonna korraldusel toimus Eesti Evangeeliumi Luteri Usu koguduste ühine koosolek 26-28. aprillini 2013 USA idarannikul, Red Bank, New Jerseys.  Koosolekule oli kogunenud osavõtjaid kümnest I praostkonna kogudusest ning neljast Chicago praostkonna kogudusest koos praost Uudo Tari ja abikaasa Tiiuga.
Sinod 2013

Esimeses reas vasakult: Agu Ets, Baltimore; praost Uudo Tari; praost Thomas Vaga; õpetaja Markus Vaga; diakon-õpetaja Gilda Karu; abipraost Jüri Pallo.
Taga vasakult: Maie Nurmberg, Los Angeles; Riina Klaas, Toronto; Airi Vaga, Lakewood; Valter Must, Lakewood; Heli Kopti, Toronto, Jüri Silmberg, Toronto; Heino Nurmberg, Los Angeles; Tiiu Tari, Connecticut; (taga) Kuno Lill, Los Angeles; Loit Maripuu, Michigan; Eve Rebassoo, Schenectady; Carmen Taht, Washington DC; Mervi Pallo, Los Angeles; Silvi Valge, Washington DC; Eda Treumuth, Lakewood; Eha McDonnel, New York; Malle Väärsi, Bergen County. 
Fotolt puuduvad: Matti Jaanimägi, Chicago; pildistaja Tiiu Roiser abikaasaga, Torontost; ja pildistaja uno Taps, Lakewoodist. 

Peale aruannete USA I praostkonna koguduste poolt ja sõnavõttude neljalt Chicago praostkonna koguduselt ning Toronto Vana Andrese koguduselt, kes oli esindatud viie osavõtjaga, arutati Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikule ustavaks jäänud koguduste edasise toimimise jätkamist ning neile neid koondava juhtkonna moodustamist.  

Los Angelese koguduse esimehe Heino Nurmbergi ettekanne Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste ajaloolisest taustast ja praegusest olukorrast ning kiriku töö jätkumisest oli alustavaks sõnavõtuks sellele järgnenud elavale diskussioonile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Väliseesti piiskopkonnaga mitte ühinenud koguduste edasisest toimimise võimalustest ja nende koguduste tulevikust.  Ettekande ja sõnavõttude põhjal selgus vajadus valida Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku kogudustele juhtiv isik.  Otsustati valida juhiks piiskopi kohuse täitja.  Soovitati ka kiriku juhile presidendi tiitlit, nagu seda kasutatakse Ühendriikide luteriusu kirikute sinodite juhtide kohta.

USA I praostkonna abipraost Jüri Pallo põhjendusel langeb juhtiva vaimuliku vastutus õpetajaks ordineerimise päevast vanima teeniva vaimulikule, kelleks Ühendriikides on Connecticuti koguduse õpetaja, abipraost em. Valdeko Kangro, kes aga tervislikel põhjustel ei soovi seda vastutust enda peale võtta. Tema järel langes vastutus praost Thomas Vaga õlgadele, sest tema õpetajaks ordineerimisest on möödunud peatselt juba 40 aastat.  Otsustati panna vastutuse kandjale piiskopi kohusetäitja tiitel ning hääletamise tulemusena anti uuele piiskopi kohusetäitjale koguduste esindajate volitus organiseerida koguduste edaspidist tööd. Toetava komitee liikmeteks nõustusid vabatahtlikult Lakewoodi Pühavaimu koguduse esimees Valter Must, diakon-õpetaja Gilda Karu, Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg, praostkonna sekretär Agu Ets ning Kanadast Jüri Silmberg ja Riina Klaas. 

Los Angelese koguduse esimehe Heino Nurmbergi ettekanne Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste  ajaloolisest taustast ja praegusest olukorrast ning kiriku töö jätkumisest.

Huvitava ettekandena oli Vana-Andrese koguduse abiesimehe Jüri Silmbergi referaat teemal: "Iseseisev Läti Luteriusu Kiriku põhikord ja tegevus Ühendriikides".  Nende põhikord (inglise keeles): "Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad, By-Laws" on saadaval Jüri käest arvuti teel silmberg@ryerson.ca

Koguduste ühine sinod/koosolek lõppes laulu ja palvega ning õhtusöögiga ligidal asuva restorani kabinetis.

Pühapäeval toimus praostkonna sinodi jumalateenistus Lakewoodi Pühavaimu kirikus, kus teenisid praost Thomas Vaga, diakon-õpetaja Gilda Karu ja Agu Ets liturgias ja abipraost Jüri Pallo jutlusega, mis avaldatakse ka Vaba Eesti Sõnas ja koguduste koduleheküljel www.eelkl.cwahi.net

“Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nendega,” kinnitas Kiriku Issand Jeesus Kristus juba siin maa peal viibides. Nii sinodipäeval kui ka jumalateenistusel oli tunda Issanda õnnistavat ligiolekut. Üksmeelest, armastusest ja heast kordaminekust kuulub suurim tänu Jeesusele Kristusele, kelle tööpõllul on palju tööd ja vaid vähe töötegijaid. 

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku koguduste Põhja-Ameerikas sinodi Jumalateenistus

Lakewoodi Pühavaimu kirikus - pühapäeval, 28. aprillil 2013

Gilda Karu Thomas Vaga Jüri Pallo Agu Ets

Jumalateenistusel teenisid vasakult:  diakon-õpetaja Gilda Karu, praost Thomas Vaga, abipraost Jüri Pallo ja diakon-õpetaja Agu Ets.  Orelili Maria Star Zumpano

Näoga Jeesuse poole - Abipraost Jüri Pallo jutlus Lakewoodi Pühavaimu kirikus Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Põhja-Ameerika koguduste Sinodi jumalateenistusel - 29. aprillil 2013.a. 

"Kui ta nüüd oli väljunud, ütles Jeesus : Nüüd on Inimese Poeg austatud ja Jumal on austatud temas! On Jumal temas austatud, siis austab teda ka Jumal eneses ja austab teda varsti! Lapsukesed, ma olen veel üürikese aja teie juures; te hakkate mind otsima. Ja nagu ma juutidele ütlesin: Kuhu mina lähen, sinna teie ei või tulla! Nõnda ma ütlen nüüd ka teile. Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu teiegi üksteist armastaksite! Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis!" Jh. 13: 31- 34

"Kui te mind armastate, siis pidage mu käsusõnu! Ja mina palun Isa ja Tema annab teile teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti, tõe Vaimu , keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast et ta teda ei näe ega tunne aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees." Jh. 14: 15-17

Jüri Pallo

Tunnistan Sulle, armas kogudus, et ma seisan täna, siin kantslis, ajaloolisel hetkel. Mõned kõnemehed tarvitsevad kasutada sellistel puhkudel sõnu: "pöördeline", "murranguline", "uus algus" jne. Oraatoritel on kalduvus siis langeda paatoslikesse terminitesse , ülemäärastesse emotsioonidesse.

Armas kuulaja! Eelpool öelduga ma mõtlesin meie koguduste ees seisvat uut elukorraldust, väljavaadet, enesemääratlust ja sihti.

Etteruttavalt ütlen kohe ära, et meie kirikus "pöördeid" ei toimunud sellel sinodil, kõik jäi samaks. Traditsioonid jäid ja jäävad ausse. Jumala neljanda käsu kohaselt me austame oma vanemaid . Me jääme austama jätkuvalt neid usulis-rahvuslikke põhiväärtusi, mis nad on meile eluks kaasa andnud. Esivanematelt saadud õpetust ja kasvatust me hoiame ja peame kalliks.

Seetõttu ütlen kohe ette, et tänane jutlus tuleb täiesti tavaline igapühapäevane Eesti Kiriku jutlus: seletav, arutlev ja näoga JEESUSE poole pööratud. Jeesuse silmadesse vaatav.

Miks ma nii ütlen: "Jeesuse silmadesse vaatav."? Selgitan hiljem. Nüüd alustagem.

Johannes, meie tänaste kirjakohtade autor, on Jeesust isiklikult näinud ja kuulnud. Enese kohta kõneleb teksti autor järgmist: "jünger, keda Jeesus armastas" 13:23, "näinud Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõtt". 1:14

Pärit oli Johannes Betsaidast Geneetsareti järve äärest ja oli tõenäoliselt algselt Ristija Johannese õpilane. Hiljem liitus koos Andreasega Jeesuse ja tema jüngritega. Johannes koos oma venna Jakoobusega kuulus Jeesuse lähemate jüngrite hulka, kes viibisid Jeesusega koos Kirgastamise mäel ja Ketsemane aias. 19:25 Teatel on Jeesus ristil teinud talle ülesandeks hoolitseda oma ema Maarja eest. Jeruusalemmas tegutsenud algristikoguduses oli Johannes üks juhtidest. Varajane kirikuajalugu räägib, et Johannesest sai Efesose piiskop, tegutsenud kuni Rooma Keiser Trajanuse ajani, vähemalt aastani 98. See fakt jutustab meile , et Johannes elas väga kõrge eani, ligemale 100 aastat vanaks.

Siinkohal tahan kõrvalepõikena pöörduda Sinu poole armas ametivend Thomas Vaga, kes Sa said Sinodi poolt volituse juhtida meie kogudusi Piiskopina. Soovin ja palume kõik Jumalat Sinu eest, et Issand annaks Sulle palju jõudu, tervist ja oma õnnistust sellel tähtsal, väärikal ning vastutusrikkal ametipostil. Samuti, pidades silmas Johannese eluiga, soovime Sullegi, armas Thomas, palju aastaid!

Evangelist Johannes väldib oma tekstides peaaegu täielikult raskeid teoloogilisi oskussõnu. Evangeeliumi kogu sügavus ja avarus on valatud sõnadesse, mida suudab mõista iga laps. See lihtne keelekasutus aga valmistab peavalu usuteadlastele, kes küsivad ja kahtlevad, et kas tõesti on võimalik nii primitiivsete sõnadega edasi anda Jumala suurt tarkust ja väge?
Johannese kuulutus, tema poolt kirjutatud jutlus on meile kõigile teada-tuntud. See on lühim jutlus. Ühelauseline. Sina oled seda jutlust kuulnud, armas kirikuline. Sellest jutlusest täiesti piisabki igal jumalateenistusel. Sinodil oli kuulda, et kurdeti ühe õpetaja pikkade jutluste üle. Dr. Martin Luther jutlustas tunde kantslis. Kaks, kolm tundi.  

Öpetaja Thomas Vaga

 Kuula siis armas kirikuline seda Johannese jutlust:´ "Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu !" Jh 3: 16

Nüüd võiksin öelda rahuliku südamega "Aamen", kuid ma ei saa, sest ma pole oma aega veel täis jutlustanud.

Tänase jutluse kirjakohtade armastusekäsu lahtiseletamise lühikokkuvõte on järgmine:

Jumala armastus seisneb selles, et JUMAL on MEID armastanud. Jumala armastus saab nähtavaks oma Poja Jeesuse läkitamisega maailma. Jumala armastus seisneb ka Poja ohverdamises ohvritallena MEIE pattude eest.

Jeesus ja Jumal Isa on üks. Kes on näinud Jeesust, on näinud Isa. Jeesuses Kristuses annab Jumal oma armastuse tõttu inimestele kõik, mis inimesed vajavad igavese elu saavutamiseks.

 "te hakkate mind otsima", ütleb Jeesus tänases tekstis.

Siin kirikus me olemegi selleks, et me otsime Jeesust. Jeesus, kus Sa oled?

Ütlesin, ma jutlustan näoga Jeesuse poole. Saksa teoloog Karl Barth on öelnud: "Jeesus Kristus on kogudus". Kogudus. Sina. Vaatan Sinu silmadesse.   "Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis." Jh 13:35

Kõik. Mitte ainult teised kristlased ei tunne, vaid ka meie vaenlased. Kõik meie vaenlased..

Meie ülesanne on armastada . Raske ülesanne. Selle edukaks täitmiseks peamegi koos käima KOGUDUSENA.

Kirik, kogudus on seal, kus Jumala Sõna tões ja vaimus kuulutatakse ning vastu võetakse, kus Jumala Pühi Sakramente jagatakse.

Jeesus Kristus on keset meie seas! Kus kaks või kolm on Tema nimel koos. Ma vaatan Sinu silmadesse, armas Jeesus, Sa näed, kuidas ma pingutan, et Sulle jutlustada. Sulle, kes Sa ise tead kõike ja kõigist paremini. Teen seda sellepärast, et ma olen Sinu poolt kutsutud ja seatud Sinu sulane.

Aamen.

 õp. Jüri Pallo , Lakewood, New Jersey, 28. aprillil 2013 

© Copyright 2022 Evangelical Lutheran Church Eesti Synod - All Rights Reserved - Terms of Use

Created with Mobirise ‌

Free Web Designing Software