Kontakt / Contact

Pastor: Thomas Vaga
Telefon:  732-581-2951
Kodus:  732-363-0532

607 East 7th Street
Lakewood, NJ  06701

 

Esinaine: Malle Väärsi

165 Walnut Ave.
Bogota NJ 07603
201-489-0485

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

Teenistused

Teenistused toimuvad:

Services are held:


Manhattan - 

Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja/and

Bogota -

Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue)

 

Pidage kogudust ja kirikut meeles ka oma testamendis.

Koguduse on vaja luua küllat suur tagavarafond, mille protsentide sissetulekust saame katta puudujääke, mis on tulemas.  10% suurune andmine kogu pärandusest on tänuväärt annetus kogudusele ja kirikule.

 

 

Jutlused / Sermons

2016 Veeb - Piiskop Thomas Vaga

 

Huvitavat Lugemist

2017 Kristuse ülestõusmisaja kontsert jumalateenistus

2017 E.E.L.K. Tegevusest

2016 Leeripüha

 

Teated / Notices

2017

2017 - Veeb-Juuni.pdf

 

2016

2016 - Veeb. - Juuni pdf

 

2015

2015 - Oct-2015 - Jan-2016 pdf  

2015 - Jan - Sept. pdf

 

E.E.L.K. Kogudused

E.E.L.K. BergenCounty Kogudus, NJ / Estonian Evan. Luth. Church of Bergen County,NJ

E.E.L.K. Cleveland-Ohio Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Cleveland, Ohio

E.E.L.K. Connecticuti Kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Connecticut

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / Holy Ghost Estonian Evan. Luth. Church  

E.E.L.K. Los Angelese kogudus / Estonian Evan. Luth. Church of Los Angeles

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Kogudus / Estonian Evan. Lutheran Church of St. Paul in New York  

E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse Schenectady-Albany Pihtkond

E.E.L.K. Seabrooki Kogudus

E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese Kogudus
(Ei ole veebilehte.)

 


 

 
 
 

Sermons / Prayers

 
 

 

Jutlus - Veebruaris 2016

Luuka 3: 3.16.21-22

          Issandas armsad kaaskristlased. Meie oleme püha ristimise läbi Jumala lasteks saanud inimesed ja Jumala lastena  oleme meie kutsutud elama püha elu. Me suudame elada püha elu, kui me elame Jeesuses Kristuses. Küsimus, mis täna on meile seatud, on see, et kuidas me elame Jeesuses Kristuses kui usklikud Jumala lapsed kristlikku elu päevast päeva ja pühapäevast pühapäeva?

          Piiblist saame õpetuslikke näiteid. Piibli Uues testamendis on mitmeid näiteid Jeesuse Kristuse käitumisest ühiskonna argi- ja hingamispäevade, ehk pühapäevade elu keskel. Tänane õpetus ja näited on võetud Ristija Johannese meeleparandusristimisega seotud sündmuste keskelt:

          Ja ta (Johannes) tuli kogu Jordani ümberkaudsele maale ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andekssaamiseks. (Luuka 3:3)

          Mina (Ristija Johannes)  ristin teid veega, aga on tulemas vägevam Jeesus Kristus) minust; tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega! (Luuka 3:16)

          Ent sündis, kui kõike rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avati ja Püha Vaim tuli ihulikul kujul alla nagu tuvi tema peale, ja hääl kostis taevast: “Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea meel!” (Luuka ev. 3:21 ja 22)

          Üks suurim küsimus, mis inimeste mõttesse tekib on see, et miks läks patuta Jeesus Kristus, Jumala Poeg, Ristija Johannese meeleparanduse ristimisele? Miks läks Jeesus Kristus Ristija Johannese talitatud meeleparanduse ristimisele, mida Johannes jagas rahvale, kes tahtis pöörduda eksituse ja patu teelt tuleva Õnnistegija teele.

Jeesus oli kuulekas Jumalale, oma Isale, ja võttis enese peale rahva – kogu inimkonna – patu ja patu süü. Jeesus valmistas igaühele,  kes on seotud temaga kristliku ristimise kaudu ja usub Temasse kui Issandasse ja Õnnistegijasse, pääsmise patust ja võimaluse saada õndsaks. Jeesus kutsus oma igapäevase kuulutuse, õpetuse, noomimise, imede tegemise ja siis Golgatale ristisurma minemise läbi inimesi uskuma Temasse kui Lunastajasse ja Õnnistegijasse. Johannese evangeeliumis on kirjas Ristija Johannese kuulutus Jeesuse kohta: “Vaata, see on Jumala Tall, kes võtab ära maailma patu!” (Jh. 1:29)                                                  

Kuidas Jeesus võttis maailma patud enese kanda? Ta tegi seda nii, et Ta tunnistas avalikult, et Tema võtab patuse inimese osa oma enese kanda. Meeleparandusristimisele minemisega Jeesus tunnistas, et Tema võtab enese peale, kõikide nende Juudamaa inimeste patud, kes olid tulnud Ristija Johannese meeleparandus- ehk patukahjatsusristimisele. Samuti võtab Jeesus ka kogu maailma inimeste patud oma peale. See oli Jeesuse esimene tegu, millega läks käiku kogu Tema lunastuse ja päästmise töö. Jeesuse viimane ehk lõplik tegu, millega Jeesus viis täide tema lunastustöö, leidis aset ristil Kolgata mäel, kus Tema suri kõikide inimeste pattude ja süü kandjana. Meeleparandusristimisele minemise ja ristil suremise läbi Jeesus vabastas kindlasti kõik, kes on ristitud Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ja usuvad, et nemad on Jeesuse surma läbi vabastatud patust ja selle karistusest. Sellepärast Jumal ütleb ka meile isiklikult oma armsas Pojas Jeesuse Kristuses: “Mul on hea meel sinust mu poeg, tütar!” 

Jumal on ristimise läbi pannud meid igapäevasesse ellu ristiinimestena. Sellepärast oleme ristitud inimestena ehk ristiinimestena teistsugused meele ja käitumise poolest kui maailma inimesed.  Me oleme seatud elama kui inimesed, kes on ristitud Jumala Püha Vaimuga, Jeesuse Kristuse poolt. Seda kuulutas ja kinnitas Ristija Johannes: “Tema (see on Issand Kristus) ristib teid PühaVaimu ja tulega” (Luuka. 3:16).

          Püha Vimuga ristimist on seletaud mitmet moodi eri kristlike kirikkondade poolt. Leidsin aga järgmise seletuse, mis on sobiv kõigile. See ütleb, et Püha Vaimuga ristimine on nagu vette minemine, nõnda et oleme täiesti vee sees ehk vee poolt vallatud. Püha Vaimuga ristimine on siis täiesti Jumala Vaimu valdusesse saamine. Püha Vaimuga ristimine tähendab seda, et Jumala enese ligiolek tuleb inimesse.  Kõige suurem and on see, et inimene saab arusaamise Jumala Sõnast, mis Piibliraamatusse on  kirja pandud. Piibliraamat saab Püha Vaimuga ristitud inimesele eksimatuks usu ja elu, meele ja tegude ja pühaduse õpetuste koguks, mis on temale juhtnööriks ja õpetajaks kogu tema eluteel, argipäevadel ja pühapäevadel. Meie luteri kiriku õpetus paneb pearõhu sellele tähendusele, et me saame Püha Vaimuga ristimise kaudu arusaamise Piibli kui Püha Vaimu keeles räägitud ja kirja pandud sõnadest ja sõnumist. Me saame võime elada tõeliste Jumala lastena ehk ristiinimestena päevast päeva siin ilmas Jumala Püha Vaimu abil ja juhtimisel. Tema kõnetab meid Piibli sõnadega. Tema tuletab  meile meelde, et me olmeme Jeesuse Kristuse omad ja elame elu Temas. Seda õpetas Martin Luther.

Mis on aga “tulega ristimine”? Tulega ristimine tähendab puhastust kõigest, mis varjab ja pimestab inimese võimet näha ja mõista ning omaks võtta, mis Jumal tema heaks on teinud Jeesuses, Jumala Pojas. Tulega ristimine tähendab, et inimese elust, meelest ja käitumisest puhastatakse ära kõik, mis pole Jumalale meelepärane ja on seepärast  patune. Seda puhastamist võib võrrelda metsade aluskasvude põletamisega Metsateadlased ütlevad, et metsapõleng on kasulik, sest see puhastab metsa ja sellega vabastab pärismetsa aluse ja teeb selle heaks idanemise ja kasvu pinnaks väärikate metsapuude seemnetele. Tulega ristimine on puhastamine pattudest – eriti lemmikpattudest ja ebakristlikest kommetest ja harjumustest. See teeb võimalikuks Jeesusele meelepäraste “heade puude” kasvu, mis kannab pühale Jumalale meelepärast “head vilja”, nii et Jumal ütleb ka meie kui veega ja Vaimuga ristitud  kristlaste kohta: “See on minu armas poeg, tütar, kellest minul on hea meel!” Tulega ristimine sünnib meis Püha Vaimu läbi. Vaim juhtab meid patukahetsusele ja usule Jeesuse Kristuse peale ja Tema läbi andestuse saamisele ja püha kristliku elu elamisele iga päev. Püha Vaim kasutab sütituseks Pühakirja, Piiblit, jumalateenistuse liturgat, eriti patukahetsust, ja koraale, jutlust ja armulaua sakramendi vastu võtmist.

Jeesus Kristus võttis  enese peale meie osa ja andis meile Tema enese osa, Jumala Poja osa, kes on võimeline elama Jumala tahtmise järgi. Me elame oma elu Püha Vaimu juhtimisel. See sünnib Püha Vaimu keele ja kõne kuulmise läbi. Peame meeles Martin Lutheri õpetust, et Piibel, Pühakiri, on Püha Vaimu keel ja kõne, mis on meile olemas meie omas rahvakeele vormis. Me kuuleme ja elame Püha Vaimu juhtimisel igapäevase Piibli lugemise ja palve läbi, ka jumalateenistuste ja armulaua sakramendi vastu võtmise läbi. Piibel on see Püha Vaimu tuvi teavast, mis on meie kohal ja meile ligi meie ristimisest alates kodus ja kirikus. Piibli raamat on meile antud Püha Vaimu nähtavaks tunnuseks. Elagem siis iga päev Püha Vaimu ristimises, nii et meie süda, meel, mõte ja käitumine on Jumala oma.   AAMEN

PiiskopThomas Vaga

 

This page was last edited on February 20, 2016 03:18 PM

 

 

 

© 2011 - 2017  E.E.L.K. Bergen County Kogudus  Kõik õigused kaitstud.  All Rights Reserved.
Veebilehe Tegevtoimetaja / Webpage Administrator:  Airi Vaga  Webmaster:  Tiiu Roiser

Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com & www.FreeTiiuPix.com 
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  Distribution, transmission or republication of any materials
 from this website in whole or in part in any medium or form is prohibitedwithout prior written permission.

 

Esileht Teated  |  Ajalugu  |  Teejuhis  |  Trinity Lutheran Church  |  Jutlused & Palved  |  Põhikiri  |  E.E.L.K.  |  Pildigalerii  |  Kontakt Viited  |

Home  |  Notices  |  History  |  Directions Trinity Lutheran Church  |  Sermons & Prayers  |  Constitution  |  E.E.L.K.  |  Photo Album  |  Contact  |  Links  |  Terms of Use  |

This page last edited February 20, 2016 03:18:05 PM