Artiklid ja Kirjad

Uudised meilt ja mujalt.

Kiri "Eesti Kirik" ajalehele Eestis.

Praost Thomas Vaga - 7. juunil 2011

V.a. "Eesti Kirik" !

Olen sunnitud vastama Liina Raudvassari artiklile: "Eesti luterlaste ühtsust ei pärsi üksikud vastuhääled" kuna olen ainuke "vastuhääl", keda artikli kirjutaja, ja oletan, et ka peapiiskop, on nimetanud. Pean parandama järgmised vead artiklis:

1. E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu koguduse nimi on välja jäetud koguduste hulgast, kes on saatnud oma väljaastumise kirjad E.E.L.K. Välis-Eesti piiskopile ja konsistooriumile, kokku neli liikmerohket kogudust, mis on arvu poolest tunduvalt rohkem kui "üksikuid vastuhääli". Kiri saadeti lõpuks registreeritult, kuna piiskop Tauli kantselei eiras sellise kirja saabumist. 

2. Ma pole kunagi isiklikult "eiranud" ehk "tahtlikult tähelepanemata jätnud" Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Põhimäärusi ega soovitanud ega õhutanud teisi seda tegama, nagu peapiiskopi suunatud laitus minu vastu süüdistab. Selgitasin koguduste õigust lahkuda kirikust Põhja-Ameerikas maksva kirikuõiguse arusaamade ja praktika põhjal oma referaadis ühiskoosoleku alguses. Tõin näited Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku nime ja koguduste ning paguluses teeninud peapiiskoppide nimede kustutamisest ilmliku ajaloo teosest Eestis ja "E.E.L.K. ja EELK nähtavat ühtsust kinnitav leping" dokumendis. Minu referaadi peateemaks on, et E.E.L.K. nimi ja kogudused kaovad kindlasti tulevikust, olevikust ja lõpuks ka minevikust EELK-ga ühendamise tagajärjel. Kogu referaat on loetav Eesti Evangeeliumi Luteriusu Koguduste Liit (Googelis) koduleheküljel: www.eelkl.cwahi.net. 

3. Meie kahe Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Ameerika Ühendriikide praostkonna samaaegne ja -paikne sinodi pidamine nägi ette ühise ehk ühendkoosoleku pidamist, mille jooksul arutati meie kiriku, E.E.L.K., ja praostkondade mineviku, oleviku ja tulevikuga seotud põhimõttelisi küsimusi, mis on tehtud ja tehakse meiga seoses E.E.L.K. liitmisega EELK-ga Välis-Eesti piiskopkonnana. Meie ei rääkinud sõnagi "assimileerumisest" ega "ameerika kogudustega ühinemisest" ühisel koosolekul. Tean, et me ei arutanud selliseid küsimusi ka minu juhatatud E.E.L.K. USA Esimese praostkonna sinodi koosolekul. 

4. Olen üllatunud, et peapiiskop, kes väidab, et mina olen tahtlikult tähelepanemata jätnud E.E.L.K. Põhimääruste täitmise kohustusi, pole märganud, et E.E.L.K. Põhimäärustes ütleb, paragraaf 145-s: "Sinodi istungid on kinnised, välja arvatud juhud, mil sinod otsustab teisiti". EELK peapiiskop koos oma delegatsiooniga sai osa võtta sinodist külalistena ja sõnaõigusega, mitte avalike teadete, kommentaaride, tõlgenduste, ning oletuste tegijaina. 

5. Seoses misjoni tööga, eriti sisemisjoniga eestlaste hulgas, kes on Eestist välismaadele tulnud aga pole ühinenud eesti luteri kogudustega, esitasime nii peapiiskopile kui ka Misjonikeskuse juhatajale ettepaneku, et EELK saadaks Ameerika Ühendriikidesse oma misjonäri evangelisatsiooni tööd tegema nende hulgas, kes on Eestist tulnud ja peapiiskopi sõna kinnitusel niivõrd "kultuuriliselt erinevad", et nad ei liitu uue asukohamaa kohalike eesti kogudustega. Me kahjuks ei saanud vastust ega kinnitust meie ettepanekule. Teiseks, kuidas saavadgi "Eesti Kirik" ja EELK peapiiskop eeldada, et kõik eesti luterlased üle maailma ühineksid, kui nende vahel on sellised kultuurilised erinevused, et nad ei saa liituda omavahel samal asukohamaal olevaisse eesti luteri kogudustesse?

6. Kuulsime EELK peapiiskopi korduvat kinnitust, et meie E.E.L.K. kahe Ameerika Ühendriikides asuva praostkonna sinodi nõupidamised ja majanduslik tase sarnlesid Eestis asuvate praostkondade sinodeile. Tekib küsimus, et kas sarnleme neile ka õpetajate puuduse, koguduste õpetajatele palga maksmise võime nõrkuse ja ümbritsevasse keskkonda assimileerimise ja teistesse kirikutesse üle minemise poolest. 

Thomas Vaga, praost 
E.E.L.K. USA Esimene praostkond 

© Copyright 2022 Evangelical Lutheran Church Eesti Synod - All Rights Reserved - Terms of Use

Built with Mobirise ‌

Website Maker