Kodu / Home

   Teated / Notices

   Kalendaarium

   Meie Kirik / Church

    E.E.L.K.

   Jutlused & Palved

   Teejuhis / Directions

   Album

  Põhimäärused / Bylaws

  Viited / Links

   Kontakt / Contact

   Sermons & Prayers

  Privacy Policy


Armsad New Yorgi Pauluse koguduse liikmed!

NY Pauluse kogudus peab jumalateenistusi  üks kord kuus:

 Manhattanil:

Gustav Adolfi luteri kirik New Yorgis: 155 East 22nd Street, Manhattan, NY

ja üks kord koos

E.E.L.K. Bergen county kogudusega Bogotas, kuna mitmed meie koguduse liikmed elavad New Jersey osariigi põhja osas. 

Teenistused  peetakse kuu neljandal pühapäeval, algusega kell 3:00. Bergen County koguduse teenistusi peetakse Trinity Lutheran kirikus, Bogota linnas, Palisades jaLynwood-i nurgal.
Praost Toomas Vaga Gustav Adolfi kiriku kabeli altaril.

Tekstiilid altaril ühe koguduse liikme annetus abikaasa mälestuseks, kes hukkus Andrea Doria uppumisel.

Keskel on rist, mis tähendab Jeesust, kes on tõeline viinapuu.  Kõrval olevate tekstiilidega kujundatakse kristlikku maailma, kus koos viljakate veinipuudega kasvab ohakaid ja umbrohtu.  Kristlasi ühendab aga Jeesus Kristus.

 


 

 

Tere tulemast
E.E.L.K. New Yorgi Pauluse Koguduse kodulehele!

Welcome to the Estonian Evangelical Lutheran Church
of St. Paul in New York's website!

 

 

 

 
 

Koguduse Teated / Notices


 
 

 


LEERIÕPETUS NOORTELE


Õpetaja on alustanud noorte palvel uut "leeritundi", leeriklassi. Õpetus toimub videote ja õpperaamatute vahendusel. Kursuse nimi on: "Journeys in Faith". Ühine kokkusaamine toimuks siis, kui kõik leerinoored on oma õppimise kursuse raames lõpule viinud. Kõik leerinoored saavad õppida ja vastavaid vastuseid anda nendele sobivatel aegadel ja saata oma vastused e-posti teel õpetajale, kes siis oma poolt saadab õpilastele uut materjali. 

Videot ja kursuse raamatute leheküljed saadetakse noortele e-posti teel või need saab laadida digitaalselt internetist.

Kui keegi teie perekonna noortest on leerist huvitatud, siis palun võtta ühendust õpetajaga telefonil:  732- 363- 0532 või 732-245- 2584 või e-posti teel aadressil: thomasvaga@verizon.net

 

CONFIRMATION

The pastor has started with confirmation instruction. The instruction takes place through videos and printed texts that are available through the Internet. The name of the course is" Journeys in Faith" that follows the material in the videos and Martin Luther's Small Catechism. 

The studying will take place at home with the help of the parents. A review lesson, where all the confirmands get together at our church, will be held when all have completed the lesson materials. Every confirmand will have the opportunity to choose the times and days that
are best and possible for them to learn and answer the best way. The confirmands will send their answers and questions by e-mail: thomasvaga@verizon.net or digitally available format.

This course is open to youth and adults. 

Please call the pastor (732- 363- 0532 or 732- 245- 2584) to let him know that you are interested in learning to know the basics of our holy Christian faith as we in the Lutheran Church know and practice it.

 

 

 

"SINA OLED KRISTUS, ELAVA JUMALA POEG"
 
Matteus 16:16


Kuulgem, mida Jeesus küsis ja mida Tema jünger Peetrus vastas: "Ja teel küsis Ta (Jeesus) oma jüngritelt ja ütles neile: "Kelle mind inimesed ütlevad olevat?" Aga nemad vastasid temale ning ütlesid: "Ristija Johannese, ja teised Eelja, ja veel teised ühe proveteist!" (Markus 8: 27-28). Ja Jeesus küsis neilt teise küsimuse: "Aga teie, kelle teie ütlete mind olevat?" Peetrus vastas:  "Sina oled Kristus, elava Jumala Poeg." (Matteus 16:16)

Need Jeesuse küsimused on väga olulised ka meile. Kuidas meie vastame?  Jeesus Kristus küsib ka meie käest: "Kelle teie ütlete mind olevat?" Leidsin, et meie vastused näitavad kahte liiki Jeesuse ära tundmist: kas usulist või uskmatut, jumalikku või ilmalikku. Neid kahte liiki vastust on usuteadlaste poolt kirjeldatud: peidetud ehk varjul olevat või avaliku Jeesuse Kristuse tundmist.

Avalik Jeesus Kristus on see, keda rahvas nägi ja kuulis ning kelle parandamise imetegusid nad nägid ja kelle imeväärseid õpetusi nad kuulsid oma kõrvaga. Nende põhjal nad pidasid Teda üheks prohvetiks ja Jumala tehtmise kuulutajaks ning püha elu õpetajaks, milliseid aga oli ajaloo jooksul olnud mitmeid. Maailmale avalik Jeesus Kristus oli tuntud kui eriti hea ja tark inimene, kellel oli eriti suur Jumala tundmine ja kes õpetas inimesi armastama oma kaasinimest ehk ligimest. Mitmed peavad Jeesuse Mäejutlust õpetustekoguks, mille juhtimisel on võimalik elada kõlblikku ja kristlikku elu. Jeesuse õpetuse ja eeskuju järgi omal jõul elamine tundub kõlbliku eluviisina.  Inimesed, kes loodavad enda headusele ja õnnestumisele elus, on rahul endaga ilma usuta Jeesusesse Kristusesse. Neile Jeesuse ristisurm on näide inimese kurjusest. Oma õnnestunud eluviisidele toetav inimene ei saa aru Jeesuse ohvrist inimkonna Lunastajana ja Õnnistegijana.

Peidetud ehk varjul olev Jeesus Kristus on kannatav ja ristil surmatud patuohver, kes on Jumalast tulnud siia lunastama maailma inimesi patust ja tegema õndsaks ning päästma igavesest surmast igavesse ellu. Lunastamise ime on mitu korda suurem ja õndsam kui kurt-tumma inimese ja halvatud inimese terveks tegemine.  Jeesuse ellu ärkamine pärast ristisurma kolmandal päeval, surnuist ülestõusmine on meile kinnituseks, et usk, mis on absoluutne usaldus Jeesusesse Kristusesse, ristisurma kannatanud ja surnuist ülestõusnud Issandasse, vabastab meid meie patu süüst ja karistusest ning viib meid Jumala juurde taevasse. See tõsiasi võib olla peidetud ja varjul praegu, aga Jeesuse ihuline surnuist ülestõusmine on meile usuliselt nähtav ja saame usus kindlad olla, et ka meid ootab ees ihuline ülestõusmine. Usk annab meile vajaliku nägemise. Usupuhastaja Martin Lutheri peaõpetuseks oli see, et meie, inimesed, saame õndsaks ainult Jumala armust. Õige elab usust, ainult usust, mille saame Jumala armust. Martin Luther katsus teha kõike, mida ta suutis, et saada endale rahu ja usu kindlust, enne kui ta allus Piibli kõikumata tõele, et inimene saab õigeks ainult usust, ainult Jumala armust.


Meie kiriku palve- ja lauluraamatus laulu nr. 50 sõnad on kirjutanud Georg Werner. Ilusad ja usku kinnitavad sõnad, mida saame kaasa laulda või lugeda ka ees olevate kuude ja aastate jooksul, mida Jumal meile siinses maailmas veel annab:

Ühtainust nime mina tunnen, mis Jumal andnud meile õndsuseks.
Üht nime ikka hinges kannan, see nimi muudab talve kevadeks.
Su nimi Jeesus Kristus, igavest' on mulle kõige kallim kõikidest.
Üht nime tahan südamesse ma usus kirjutada endale.
See paistab minu muredesse kui hele, selge taevapäikene.
Su nimi, Jeesus Kristus, igavest' on mulle kõige kallim kõikidest.
Üks nimi annab edu tööle ja kannatustes mulle troosti toob.
Teeb lõpu minu patuööle ja armust minu elu uueks loob.
Su nimi, Jeesus Kristus, igavest' on mulle kõige kallim kõikidest.
Üht nime tahan meeles kanda siin maa peal kaduvuses rännates.
Ja ühel nimel au veel anda seal igaveses taevavalguses.
Su nimi, Jeesus Kristus, igavest' on mulle kõige kallim kõikidest.


Loeme Matteuse evangeeliumist, kuidas apostel Peetrus vastas Jeesusele: "Sina
oled Kristus, elava Jumala Poeg." (Matteus 16:16) ja Jeesus kinnitas Peetrusele: "Õnnis oled sa, Siimon, Joonapoeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud (siis inimene ega sina ise), vaid meie Isa, kes on taevas." Ka meie saame koos Peetrusega öelda Jeesusele: "Sina oled Kristus, elava Jumala Poeg."

 

PALVE

Issand Jeesus Kristus, Sina oled ülestõusmine ja elu!
Sa tuled viimsel päeval kohut mõistma elavate ja surnute üle.

Me palume Sind, halasta meie peale,
et me igavesse surma ei satu.
Sa oled surma ära võitnud ja meile
õiguse, rahu ja õnnistuse saatnud.

Me palume Sind, kasvata ja elusta meie südames igavese elu lootust,
et me selle ihu muldses hoones vaikselt kannatame ja
siin maa peal elame kui need, kes ihu ja hinge poolest
on kutsutud igavest elu pärima Sinu riigis,
kus Sina Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed igaves
ti.

 

 

CALL UPON THE NAME OF THE LORD

All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in rightousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.
2.  Timothy 3:16

Apostel Paul in his letter reminded Timothy that he had everything he would need for all of his duties.  Timothy had the inspired Word of God, which thoroughly equipped him for every good work.  Every Christian serves the Lord and others through his or her vocation, or calling.  The Word of God equips the people of God for good works.  The more you get to know someone, the better you know what they like and what pleases them.  The more you get to know God in his Word, the more you know what He likes and what pleases Him.

The Word of God also equips us with the proper motivation for every good work.  God's Word points out that nothing we do by nature is pleasing to Him.  No work on our part could ever accomplish what only Jesus' work has accomplished.  Jesus, by His perfect life and innocent death, has removed the blemish of sin.  This means that even our imperfect and incomplete works are covered by Jesus' perfection.

Through faith in Jesus, God graciously accepts our work as good. Knowing this motivates us to render faithful service to a gracious God. "Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ," writes apostle Paul to Roman Christians.

On the first Pentecost the disciples wittnessed the sound of a violent wind rushing through the room and saw tongues of fire sitting on their heads and suddenly they spoke in different languages which they have never learned. There were crowds of people from far distant lands and they heard disciples speaking on their owns language. Apostle Peter stood up and spoke about Jesus who died and was resurrected from death to life and asked the liseners to repent in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins. Three thousand men believed his message and got baptized. For us Peter's message today is a very comforting and secure promise: "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved." For this reason we also pray in the name of Jesus because He promised: "What ever you ask me or my Father in heaven in my name you will get."

We have an eternal treasure that can never fail. This treasure is not the result of our own works or efforts. The treasure is Christ Jesus. He says: "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Only through Christ do we come to Father, to our Heavenly Father, to our eternal home.

Have a blessed spring!
From Martin Luther and Lutheran Church devotions.

 


KOGUDUSE LIIKMEMAKS ON $70.00 AASTAS
PALUN SAATKE LAEKURI AADRESSILE

Tsekk kirjutada: “Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul” ja saata meie uuele laekurile: Rein Uibopuule (vastavad ümbrikud kirjaga kaasas). Palun mitte kirjutada tsekke Bogota koguduse nimele, kuna selle koguduse kassa on tühi ja sellepärast aitab New Yorgi Pauluse kogudus jumalateenistuste pidamist Bogotas ja liikmemaksud ja annetused lähevad NY Pauluse koguduse pangaarvele. Sellepärast on tähtis, et tsekid on kirjutatud “Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul” -nimele.

 

YOUR DONATIONS ARE NEEDED AND APPRECIATED

From years back there is a tradition that the congregation has a “membership fee”.  Our’s is only $70.00 a year but our congregation appreciates all donations as well.  PLEASE write your checks to: Estonian Ev. Luth. Church of St. Paul. Thank you for your love towards your congregation. God bless you all!

This page was lasted edited June 05, 2022

   

 

EESTI KEELES

Teenistused:

Manhattanil - 
Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja

Bogotal -
Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue nurgal)

 

ENGLISH

Services are held in:

Manhattan -

Gustavus Adolphus Lutheran Church
155 East 22nd Street
New York NY 10010
(Between 3rd Avenue & Lexington Avenue)

and in

Bogota - 

Trinity Lutheran Church
167 Palisade Avenue
Bogota, NJ 07603-1633
(At the corner of Palisade & Linwood Avenue.)


KONTAKT / CONTACT

Pastor: Thomas Vaga
Kodus:  732-581-2951

Esimees/Chairman:

Sven Roosild
P.O. Box 623
Shoreham, NY 11786
Tel:  631-744-1090

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

 TEATED / NEWSLETTER

2020

2019 Dec - April 2020

 

2019

2019 Jaan-Juuni

2018 Nov.-Veeb.2019

 

2018

2018.Juuli-Okt.pdf

2018.Veeb-Juuni.pdf

 

Historical

2017.Okt-Jaan.2018.pdf

2017.Veeb-Juuni pdf

2016-Veeb- Juuni pdf

2015.Oct-Jan.2016

2016.Jaanuar-Sept. pdf

2014.Jaanuar-Juuni pdf

2013.Sept-Dets. pdf

HUVITAVAT LUGEMIST

2019 Usupuhastus

2018 Jõulu Sõnum

2018 Sinod

2016 veeb. Jutlus - Piiskop Vaga

  

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik (E.E.L.K.) New Yorgi Pauluse Kogudus

Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York

Links

Bylaws

Calendar

Contact

Directions

EELKL

Notices

Our Church

Photos

Sermons & Prayers

Links

 

EELKL

Fotod

Jutlused & Palved

Kalendaarium

Kontakt

Meie Kirik

Põhikiri

Teated

Teejuhis

Viited

 

Terms of Use / Privacy Policy

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator: Airi Vaga
 Webmaster/Site Design by Toronto Tiiu


© 2014-2022 Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York 
All rights reserved. /Kõik õigused kaitstud.   The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.
  
Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com

_____________________________________________________________________________________________