Kodu / 
       Home

   Teated / 
       Notices

   Kalendaarium

   Meie Kirik /  

       Church

    E.E.L.K.

   Jutlused & 
       Palved

   Teejuhis / 
       Directions

   Album

  Põhimäärused
      Bylaws

  Viited / 
      Links

   Kontakt /
       Contact

   Sermons & 
       Prayers

  Privacy 
      Policy


Armsad New Yorgi Pauluse koguduse liikmed!

NY Pauluse kogudus peab jumalateenistusi  üks kord kuus:

 Manhattanil:

Gustav Adolfi luteri kirik New Yorgis: 155 East 22nd Street, Manhattan, NY

ja üks kord koos

E.E.L.K. Bergen county kogudusega Bogotas, kuna mitmed meie koguduse liikmed elavad New Jersey osariigi põhja osas. 

Teenistused  peetakse kuu neljandal pühapäeval, algusega kell 3:00. Bergen County koguduse teenistusi peetakse Trinity Lutheran kirikus, Bogota linnas, Palisades jaLynwood-i nurgal.
Praost Toomas Vaga Gustav Adolfi kiriku kabeli altaril.

Tekstiilid altaril ühe koguduse liikme annetus abikaasa mälestuseks, kes hukkus Andrea Doria uppumisel.

Keskel on rist, mis tähendab Jeesust, kes on tõeline viinapuu.  Kõrval olevate tekstiilidega kujundatakse kristlikku maailma, kus koos viljakate veinipuudega kasvab ohakaid ja umbrohtu.  Kristlasi ühendab aga Jeesus Kristus.

 


 

 

 

Jutlus - Veebruaris 2016

 

Luuka 3: 3.16.21-22

          Issandas armsad kaaskristlased. Meie oleme püha ristimise läbi Jumala lasteks saanud inimesed ja Jumala lastena  oleme meie kutsutud elama püha elu. Me suudame elada püha elu, kui me elame Jeesuses Kristuses. Küsimus, mis täna on meile seatud, on see, et kuidas me elame Jeesuses Kristuses kui usklikud Jumala lapsed kristlikku elu päevast päeva ja pühapäevast pühapäeva?

          Piiblist saame õpetuslikke näiteid. Piibli Uues testamendis on mitmeid näiteid Jeesuse Kristuse käitumisest ühiskonna argi- ja hingamispäevade, ehk pühapäevade elu keskel. Tänane õpetus ja näited on võetud Ristija Johannese meeleparandusristimisega seotud sündmuste keskelt:

          Ja ta (Johannes) tuli kogu Jordani ümberkaudsele maale ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andekssaamiseks. (Luuka 3:3)

          Mina (Ristija Johannes)  ristin teid veega, aga on tulemas vägevam Jeesus Kristus) minust; tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega! (Luuka 3:16)

          Ent sündis, kui kõike rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avati ja Püha Vaim tuli ihulikul kujul alla nagu tuvi tema peale, ja hääl kostis taevast: “Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea meel!” (Luuka ev. 3:21 ja 22)

          Üks suurim küsimus, mis inimeste mõttesse tekib on see, et miks läks patuta Jeesus Kristus, Jumala Poeg, Ristija Johannese meeleparanduse ristimisele? Miks läks Jeesus Kristus Ristija Johannese talitatud meeleparanduse ristimisele, mida Johannes jagas rahvale, kes tahtis pöörduda eksituse ja patu teelt tuleva Õnnistegija teele.

Jeesus oli kuulekas Jumalale, oma Isale, ja võttis enese peale rahva – kogu inimkonna – patu ja patu süü. Jeesus valmistas igaühele,  kes on seotud temaga kristliku ristimise kaudu ja usub Temasse kui Issandasse ja Õnnistegijasse, pääsmise patust ja võimaluse saada õndsaks. Jeesus kutsus oma igapäevase kuulutuse, õpetuse, noomimise, imede tegemise ja siis Golgatale ristisurma minemise läbi inimesi uskuma Temasse kui Lunastajasse ja Õnnistegijasse. Johannese evangeeliumis on kirjas Ristija Johannese kuulutus Jeesuse kohta: “Vaata, see on Jumala Tall, kes võtab ära maailma patu!” (Jh. 1:29)                                                  

Kuidas Jeesus võttis maailma patud enese kanda? Ta tegi seda nii, et Ta tunnistas avalikult, et Tema võtab patuse inimese osa oma enese kanda. Meeleparandusristimisele minemisega Jeesus tunnistas, et Tema võtab enese peale, kõikide nende Juudamaa inimeste patud, kes olid tulnud Ristija Johannese meeleparandus- ehk patukahjatsusristimisele. Samuti võtab Jeesus ka kogu maailma inimeste patud oma peale. See oli Jeesuse esimene tegu, millega läks käiku kogu Tema lunastuse ja päästmise töö. Jeesuse viimane ehk lõplik tegu, millega Jeesus viis täide tema lunastustöö, leidis aset ristil Kolgata mäel, kus Tema suri kõikide inimeste pattude ja süü kandjana. Meeleparandusristimisele minemise ja ristil suremise läbi Jeesus vabastas kindlasti kõik, kes on ristitud Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ja usuvad, et nemad on Jeesuse surma läbi vabastatud patust ja selle karistusest. Sellepärast Jumal ütleb ka meile isiklikult oma armsas Pojas Jeesuse Kristuses: “Mul on hea meel sinust mu poeg, tütar!” 

Jumal on ristimise läbi pannud meid igapäevasesse ellu ristiinimestena. Sellepärast oleme ristitud inimestena ehk ristiinimestena teistsugused meele ja käitumise poolest kui maailma inimesed.  Me oleme seatud elama kui inimesed, kes on ristitud Jumala Püha Vaimuga, Jeesuse Kristuse poolt. Seda kuulutas ja kinnitas Ristija Johannes: “Tema (see on Issand Kristus) ristib teid PühaVaimu ja tulega” (Luuka. 3:16).

          Püha Vimuga ristimist on seletaud mitmet moodi eri kristlike kirikkondade poolt. Leidsin aga järgmise seletuse, mis on sobiv kõigile. See ütleb, et Püha Vaimuga ristimine on nagu vette minemine, nõnda et oleme täiesti vee sees ehk vee poolt vallatud. Püha Vaimuga ristimine on siis täiesti Jumala Vaimu valdusesse saamine. Püha Vaimuga ristimine tähendab seda, et Jumala enese ligiolek tuleb inimesse.  Kõige suurem and on see, et inimene saab arusaamise Jumala Sõnast, mis Piibliraamatusse on  kirja pandud. Piibliraamat saab Püha Vaimuga ristitud inimesele eksimatuks usu ja elu, meele ja tegude ja pühaduse õpetuste koguks, mis on temale juhtnööriks ja õpetajaks kogu tema eluteel, argipäevadel ja pühapäevadel. Meie luteri kiriku õpetus paneb pearõhu sellele tähendusele, et me saame Püha Vaimuga ristimise kaudu arusaamise Piibli kui Püha Vaimu keeles räägitud ja kirja pandud sõnadest ja sõnumist. Me saame võime elada tõeliste Jumala lastena ehk ristiinimestena päevast päeva siin ilmas Jumala Püha Vaimu abil ja juhtimisel. Tema kõnetab meid Piibli sõnadega. Tema tuletab  meile meelde, et me olmeme Jeesuse Kristuse omad ja elame elu Temas. Seda õpetas Martin Luther.

Mis on aga “tulega ristimine”? Tulega ristimine tähendab puhastust kõigest, mis varjab ja pimestab inimese võimet näha ja mõista ning omaks võtta, mis Jumal tema heaks on teinud Jeesuses, Jumala Pojas. Tulega ristimine tähendab, et inimese elust, meelest ja käitumisest puhastatakse ära kõik, mis pole Jumalale meelepärane ja on seepärast  patune. Seda puhastamist võib võrrelda metsade aluskasvude põletamisega Metsateadlased ütlevad, et metsapõleng on kasulik, sest see puhastab metsa ja sellega vabastab pärismetsa aluse ja teeb selle heaks idanemise ja kasvu pinnaks väärikate metsapuude seemnetele. Tulega ristimine on puhastamine pattudest – eriti lemmikpattudest ja ebakristlikest kommetest ja harjumustest. See teeb võimalikuks Jeesusele meelepäraste “heade puude” kasvu, mis kannab pühale Jumalale meelepärast “head vilja”, nii et Jumal ütleb ka meie kui veega ja Vaimuga ristitud  kristlaste kohta: “See on minu armas poeg, tütar, kellest minul on hea meel!” Tulega ristimine sünnib meis Püha Vaimu läbi. Vaim juhtab meid patukahetsusele ja usule Jeesuse Kristuse peale ja Tema läbi andestuse saamisele ja püha kristliku elu elamisele iga päev. Püha Vaim kasutab sütituseks Pühakirja, Piiblit, jumalateenistuse liturgat, eriti patukahetsust, ja koraale, jutlust ja armulaua sakramendi vastu võtmist.

Jeesus Kristus võttis  enese peale meie osa ja andis meile Tema enese osa, Jumala Poja osa, kes on võimeline elama Jumala tahtmise järgi. Me elame oma elu Püha Vaimu juhtimisel. See sünnib Püha Vaimu keele ja kõne kuulmise läbi. Peame meeles Martin Lutheri õpetust, et Piibel, Pühakiri, on Püha Vaimu keel ja kõne, mis on meile olemas meie omas rahvakeele vormis. Me kuuleme ja elame Püha Vaimu juhtimisel igapäevase Piibli lugemise ja palve läbi, ka jumalateenistuste ja armulaua sakramendi vastu võtmise läbi. Piibel on see Püha Vaimu tuvi teavast, mis on meie kohal ja meile ligi meie ristimisest alates kodus ja kirikus. Piibli raamat on meile antud Püha Vaimu nähtavaks tunnuseks. Elagem siis iga päev Püha Vaimu ristimises, nii et meie süda, meel, mõte ja käitumine on Jumala oma.   AAMEN

PiiskopThomas Vaga

 

 

This page was last edited on February 20, 2016 03:23 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EESTI KEELES

Teenistused:

Manhattanil - 
Gustavus Adolphus Lutheran Church

155 East 22nd Street
New York NY 10010
(3rd Avenue & Lexington Avenue vahel)

ja

Bogotal -
Trinity Lutheran Church

167 Palisade Avenue
Bogota, NJ  07603-1633
(Palisade & Linwood Avenue nurgal)

 

ENGLISH

Services are held in:

Manhattan -

Gustavus Adolphus Lutheran Church
155 East 22nd Street
New York NY 10010
(Between 3rd Avenue & Lexington Avenue)

and in

Bogota - 

Trinity Lutheran Church
167 Palisade Avenue
Bogota, NJ 07603-1633
(At the corner of Palisade & Linwood Avenue.)


KONTAKT / CONTACT

Pastor: Thomas Vaga
Kodus:  732-581-2951

Esimees/Chairman:

 

Laekur/Treasurer:

Eha McDonnell
18 Styvesant Oval
Apt. 10A
New York, NY 10009

 

 TEATED / NEWSLETTER

2022

2022 Sept.-Dec. 

2020

2019 Dec - April 2020

 

2019

2019 Jaan-Juuni

2018 Nov.-Veeb.2019

 

2018

2018.Juuli-Okt.pdf

2018.Veeb-Juuni.pdf

 

Historical

2017.Okt-Jaan.2018.pdf

2017.Veeb-Juuni pdf

2016-Veeb- Juuni pdf

2015.Oct-Jan.2016

2016.Jaanuar-Sept. pdf

2014.Jaanuar-Juuni pdf

2013.Sept-Dets. pdf

HUVITAVAT LUGEMIST

2019 Usupuhastus

2018 Jõulu Sõnum

2018 Sinod

2016 veeb. Jutlus - Piiskop Vaga

  

 
 

_____________________________________________________________________________________________

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik (E.E.L.K.) New Yorgi Pauluse Kogudus

Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York

Links

Bylaws

Calendar

Contact

Directions

EELKL

Notices

Our Church

Photos

Sermons & Prayers

Links

 

EELKL

Fotod

Jutlused & Palved

Kalendaarium

Kontakt

Meie Kirik

Põhikiri

Teated

Teejuhis

Viited

 

Terms of Use / Privacy Policy

Veebilehe / Webpage Tegevtoimetaja / Administrator: Airi Vaga
 

© 2014-2023 Estonian Evangelical Lutheran Church of St. Paul in New York 
All rights reserved. /Kõik õigused kaitstud.   The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.
Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.
  
Clip art & photo images courtesy of www.Christiansunite.com, www.FreeTiiuPix.com, or Pixabay.com

_____________________________________________________________________________________________