Eestikeelsed Jutlused

13. Pühapäeval pärast nelipüha, Seabrookis

Praost Thomas Vaga - 18. augustil, 2013

Luuka 12:34-48  

Issandas armsad kaas kristlased ja jumalateenistujad, kellele Jeesus Kristus räägib täna kolm tähendamissõna, mis Luuka evangeeliumisse üles kirjutatud. Jeesuse tähendamissõnad oma jüngritele ja rahvale kaks tuhat aastat tagasi on sama tähtsad meile kui need olid neile. Ka meie oleme Issanda sulased, nagu esimesed jüngrid. Me oleme seda kahel põhjusel. Esiteks sellepärast, et ka meie oleme jüngriteks tehtud püha ristimise läbi Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse. Me saame selles kindlad olla Jeesuse käsu põhjal, mis Tema andis esmestele jüngritele kui ta oli surnuist üles tõusnud. Jeesus ütles neile: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad ned ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud." (Matteuse 27:18-20)  

Jeesuse ütleb usulise vanasõna, mis paljastab meis valitseva psühholoogilise suhtumise tõe: "Sest kus teie varandus on, seal on ka teie süda!" (Luuka 12:34) See on maksev nii rikaste kui vaeste ja igaühe nende vahel majanduslikul tasemel oleva kohta. Jeesus andis selle usulise vanasõna kokkuvõtteks tema õpetusele, mis juhatab neid, kes Teda kuulda võtavad saatma oma varanduse taevasse. Jeesus andis selle ususlise vanasõna hoiatuseks ja õpetuseks kõigile, kes Teda kuulda võtavad. Jeesuse tahmine on et kõik tema omad saadaksid oma varanduse taevasse. (Suurem osa Luuka evangeeliumi 12. Peatükk õpetab varanduse õgel ja valel viisil kasutamisest: LOE LUUKA 12:13-48.)  

Kõigepealt, varandus taevas on varandus, mis on Jumala käes. Kuidas saame varandust taevasse saata? Kahel viisil: Esiteks, Jeesus õpetuste järgi. Jeesus ütles "Andke armuande!" See tähendab, et andke neile, kes on puuduses, hädas ja kasutage oma varandust oma ligimese abtamiseks, et teda aidata tõusma tasemele, mis on parem. Apostel Paulud õpetas: LOE 2. KORINTLASTELE 8:13-14 ja 2. KORINTLASTELE 9:12-13. Teiseks, see on taevas sest see on Jumala oma ka siin maa peal, nagu majapidamine on isanda oma ka siis kui ta pole kodus. Lõpuks aga ta tuleb pulmast või kaugelt reisilt ja leiab, et kas tema määratud majaisand on tema tahtmise järgi seda valitsenud ja pidanud, või on ta käitunud isanda tahtmise vastaselt nii nagu kogu majandi varandus oleks majapidaja ja mitte isanda omand. Ta on prassinud ja praalinud oma kaas sulaste ja orjade kahjuks ja ka tema enese kahjuks: LOE LUUKA 12:45-46.  

Küsimuses pole anult suured omandid. Inimesed ütlevad kergesti, et mis häda rikastel on anda, neil on ju nii palju millest anda. Ei rikaste ega vaeste omand pole põhilisselt nende oma tänaste õpetuste põhjal -- nagu kogu majapidamise rikkused polnud majapidajate oma, vaid isanda. See on Jumala omand mille kasutamise eest on rikkad ja vaesesd vastutavad Jumala ees, nagu majapidaja oli isanda ees. Jeesus ju ütles: "Kellele on palju antud, sellelt nõutakse palju; ja kelle hoolde on palju jäetud, sellelt päritakse veel rohkem." (Luuka 12:48) 

Ameerika luteri õpetaja kelle jutlustamise ja jumalateenistuste läbi ma sain usklikuks Jeesusesse Kristusesse kui Lunastajasse ja Õnnistegijasse õpetas, et inimene võib juva Jumala käest varastada, kui ta hoiab oma varandust ainult omale või tingib sellest andmist ja jagamist Jumala tööle ja ligimesele. Ta juhatas Vanas testamendis antud Iisraeli noomimisele prohvet Malakia raamatus: LOE MALAKIA 3:8-10. (Eesti keelses 1962 aasta piiblitõkes on kasutatud sõna “petta” “röövida” asemel. See on tehtud Martin Lutheri tõlke järgi. Ingliskeelsetest ja uuemas saksakeelses ja eestikeelses tõleks on “röövida”). Jumal aga lubab avada külluse ehk “taevaluugid” neile, kes toovad “kogu kümnise varaaita” (s.10) Jumal teeb seda sest Jumal leiab, et “kogu kümnise” annetaja ja jagaja teab, et kõik, mis temal on on Jumala poolt antud ja võimaldatud. See inimesel on varanus taevas.  

Inimene saab alti pöörduda ja teenida Jumalat ja oma ligimest oma varandusega või sellega, mis tal on. Ka vaesed on vastutavad Jumala ees nagu rikkad, On kahete liiki ilmalikkust omandi suhtes: rikka ja vaese ilmalikkus. Rikka ilmalikkus on seotud tema raha ja varanduse suuruse üle muretsemisega; vaese ilmalikkus on seotud tema raha ja varanduse puuduse üle muretsemisega. Rikas või jõukas ütleb (nagu rumal rikas mees: Luuka 12:18-21): "Mul pole mingit muret sest mul on palju raha, ma olen rikas." Vaene ütleb: "Mul pole muud kui muret sest mul pole raha, ma olen vaene." (nagu ühe leptoni saanud sulane, kes selle maha mattis) Mõlemad unustavad Jumala kui andide andja ja olulise tähtsuse ja hoole nende üle. Mõlemad ütelused annavad enesele hinnangu ja väärtuse maise omandi suuruse või vähesuse põhjal ja on sellepärast ilmlikud ja kahjulikud meile kristlastena olemisele ja elamisele: Kristlane aga ütleb: "Kõik, mis mul on on Jumala antud ja minule hoitud, olgu see palju või vähe."   

Mida rohkem me usus tunnistame ja täname selle eest kui palju Jumal on meile usaldanud ja valitseda annud, seda enam oskame me seda Jumala tahtmise kohaselt kasutada ja jagada. Tähtis on , et me suhtume sellesse positiivses pühas meeles rõõmsalt kui õiged Jumla teenijad, sulased ja ümmardajad. Kuidas saame olla pühad head Jumala teenijad oma külluse või puudusega? Jeesuse Kristuse meelega. Jeesuse Kristuse Jumala Poja meel on alati nõus ja üks Jumala meelega, nagu sellel majapidajal, kes teeb oma isanda tahtmise ja teoviiside järgi. See meel ei tule ega sünni ei käsu ega sunni läbi. See meel tuleb Jumala armu läbi, mis tuleb meile Jeesuse Kristuse läbi. Apostel Johannes õpetas: LOE 1. JOHANNESE 4:7.10-11. Kui Jeesus Kristuse on meie suurim varandus, siis meil on varandus taevas AAMEN.   

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2023 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Made with ‌

No Code Website Builder