Koguduse Ajalugu History

Lakewoodi koguduse algaastad

Lakewoodi Pühavaimu koguduse asutamise aeg langeb kokku tähtsa pöördepunktiga Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku elus, nimelt selle kiriku kandumisega ülemeremaadesse, mille põhjustas Saksamaa põgenikelaagreis ajutiselt ulualust leidnud eestlaste väljarändamine.

1948. aasta suvel Ühendriikide kongressi poolt vastuvõetud ja president H. Truman’i poolt allakirjutatud "Displaced Persons Bill" avas kümnetele tuhandetele Saksamaa põgenike laagreis ootavatele eestlastele tee Ühendriikidesse. Tingimuseks olnud töökoha ja korteri garantii hankimine DP-dele käis siinsete kirikute abi ja vastutusega. Pärast II Maailmasõda oli loodud Luteri Kirikute Maailmaliit, mille täisõiguslikuks liikmeks sai ka Eestist kaasatoodud ja väljaspool Eestit E.E.L.K. järjepidevusele ja Eestis kehtinud kiriku põhikirjale toimimist jätkav Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik. "Rahvas, kelle käest oli vägivaldselt ära kistud nende riiklik iseseisvus, tahtis kindlasti säilitada vähemalt oma kirikliku iseseisvuse," kirjutab abipraost Max Saar, kes saabus Ühendriikidesse teisena. "Nii jäi ka Lakewoodi eestlaskonnal sel oma ajaloolisel teelahkmel seistes valida ainult üks tee, oma iseseisva koguduse asutamine. Eesti kiriku ajaloos aga jääb Lakewoodile ainulaadne koht, sest siin loodi esimene tõeline Eesti evangeeliumi luteriusu kogudus lääne poolkeral", jätkab Lakewoodi Pühavaimu koguduse esimene õpetaja Max Saar. Õp. M. Saar oli alustanud jumalateenistuste pidamisega Lakewoodis elanud eesti luterlaste hulgas juba 1948.a. suvel. Jumalateenistused toimusid Lakewoodis Immanueli luteriusu kirikus pühapäeva õhtupoolikul. Pagulaseestlased Saksamaalt polnud siis veel saabunud Lakewoodisse.

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu koguduse asutamine sai teoks Lakewoodi Eesti Ühingu majas 12. veebruaril 1949. aastal peetud koguduse asutamiskoosolekul, kuhu oli kogunenud kohalik eestlaskond täies koosseisus. Asutamiskoosolekust võtsid osa ka peakonsul Johannes Kaiv ja minister Johhannes Markus, kelle pooldavad sõnavõtud aitasid positiivsel Üksmeelselt otsustati asutada oma iseseisev eesti kogudus, mis kuuluks E.E.L.K.-sse.

Koostati deklaratsioon, millele alla kirjutasid kõik koosolijad. Põhja-Ameerika Ühendriikides olid juba varemalt loodud mõned eestlaste misjoni-kogudused New Yorgis, Bergen County’s, NJ ja mujal. Deklaratsioon koguduse asutamisel:

"Meie, koosolijad, Lakewoodis N.J. ja selle ümbruses elutsevad Eestist päritolevad või sealt põlvenevad USA kodanikud ja sisserändajad, pidades kalliks oma esivanematelt päritud evangeeliumi luteriusu traditsioone ning olles juhitud soovist säilitada neid muutmata kujul, oleme otsustanud asutada Lakewoodi Eesti Evangeeliumi Luteriusu Pühavaimu koguduse. Selle eesmärgiks on oma liikmete vastastikune kasvatamine usule ja kõlblusele terves evangeelse luteriusu õpetuse vaimus, Pühakirja, Concordia Raamatu ning meie rahvuslikkude tavade alusel. Meie tahame juhtida üksteist täielikumale Jumala tunnetamisele Kristuse läbi, armastusele Tema ja ligimeste vastu ning ennastohverdavale organiseeritud abistamistöuole ühiste jumalateenistuste, üksteise elust osavõtmise ning muude ühiste ürituste kaudu. Tahame jääda vaimsesse ühendusse ja sõbralikku koostöösse eesti luterliku kirikuga, tema seaduslike organitega kõikjal demokraatlikes maades kui ka Ameerika kõigi luteri kirikutega, kes õpetuslikult ja organisatsioonilt on samal alusel meiega ning suhtuvad (heatahtlikult) meisse ja luteri kirikute suurimasse organisatsiooni, nende maailmaliitu ja tema püüetesse."

Koguduse õpetajaks valiti õpetaja Max Saar. Valiti ka ajutine juhatus, mille esimeheks valiti Edward Espenbaum ja liikmeteks Gustav Pruun ja Alfred Juksar. Koguduse asutamise ajal elas Lakewoodis ja selle ümbruses umbes 40 eesti perekonda. Noor kogudus seati kohe suure ülesande ette kaasa aidata eestlaste sisserändamisele Saksamaalt, nendele korteri- ja töögarantiide andmisega. Majandusliku vastutuse uute saabujatele võtsid kirikud ja abistamisorganisatsioonid. Tööd ja kortereid said pakkuda mitmed eestlastest kanafarmerid ja ehitajad. Samaaegselt tulid ka ameeriklastest farmerid sisserändajatele tööd ja korterid andma ja nendele lisandusid kohalikud tööstused Lakewoodis ja Asbury Park’is. Suurima garantii korraga kahesajale isikule andis S. Eisner’i vormiriietetööstus Red Bank’is, N.J.

1949.a. lõpul saabusid esimesed DP-d Lakewoodi. Juba järgmisel aastal toimunud koguduse peakoosolekust võttis osa 43 liiget. 1950.a. alguses valiti uus 9-liikmeline nõukogu. Lisaks eelmisel aastal valitud kolmele liikmele valiti nõukogusse Theodor Verman, Ernst Luebik, Herbert Rünne, Rudolf Ojamaa, Ferdinand Tamman ja Johan Pahlberg. 1951. aastal oli kogudusel 126 täiskasvanud liiget. Samal aastal alustati pühapäevakooliga. Teenistuste pidamine jätkus Immanueli Luteriusu kirikus. Hea koostöö kohaliku ameerika luteriusu kirikuga jätkus. Võeti osa koguduse tähtsamatest sündmustest. Rahvuslikke mälestus- ja leinapäevi pühitseti koos Läti kiriku esindajatega sellekohastel aktustel. Elavasse läbikäimisse asuti eriti E.E.L.K. New Yorgi Pauluse kogudusega.

Paremal:  Edward Espenbaum

Edward Espenbaum

Jumalateenistusi peeti neil aastail kord kuus. 1956.a. esitas õp. Max Saar kogudusele lahkumisavalduse elukoha muutuse tõttu. Nõukogu sooviks oli saada kogudusele kohalelav õpetaja. Kanadas elanud õpetaja Rudolf Reinaru avaldas soovi teenida Lakewoodi kogudust. Ta kinnitati ametisse 21. oktoobril 1956.s. ja asus Lakewoodi 28. märtsil 1957.a.

Oma kiriku ehitamise idee

Alalise õpetaja ametisse astumise järele peeti jumalateenistusi kaks korda kuus. Koguduse majandusliku olukorra paranemisega tekkis idee ehitada oma kirik. Juunis 1957.a. otsustas koguduse nõukogu asyda vastavate eeltööde tegemisele: leida krunt, koostada plaanid ja teha rahaline eelarve ja valida ehitustoimkond. 20. oktoobril 1957 kiitis erakorraline peakoosolek üksmeelselt kirikuehitamise mõtte heaks ja volitas nõukogu teostama vastavaid eeltöid. Käis rahakogumine kiriku ehitamiseks. Koguduse liikmete arv oli 274 liiget.

1959.a. alul alustas tegevust koguduse segakoor Ingrid Polikarpuse juhatusel, abikoorivanemaks oli Magda Lindbergen. Samal aastal valiti koguduse juhatuse uueks esimeheks Harry Must, abiesimeheks Charlie Pallas, sekretäriks Kusta Kiudma ja laekuriks Enn Ardon.

1960.a peakoosolekul kaaluti jälle oma kiriku ehitamist. 1961.a. oli arhitekt H. Roomann valmistanud uue kiriku kavandi tasuta ning valvas ehitustööde edenemist samuti tasuta. Struktuuri arvestused tegi tasuta ins. Harald Laupa. Kiriku ehitustoimkonda valiti H. Must, E. Tamm, A. Ruubas ja Th. Verman. 1962.a. suvel oli lõplik ehitusplaan valmis ja 6. okt. samal aastal algas ehitustöö, mis toimus peamiselt laupäeviti koguduse liikmete tasuta tööpanusena. Elektritööde arvestused teid tasuta Armin Tamme ja ins. Viktor Toome.
Pidulik nurgakivipanek toimus 2. juunil 1963. Nurgakivisse asetati Piibel, Eesti lipp, "Eesti Kirik", eesti ajaleht, kirikuehituse ürik ja koguduse liikmete nimestik. 21. juunil 1964 peeti esimene jumalateenistus uues kirikus. Kiriku õnnistamine toimus 30. augustil 1964.a. Vaimulikkudest võtsid õnnistamistalitusest osa:  praost A. Hinno, abipraost Max Emil Saar, prof. dr. A. Võõbus, õp. E. Pähn ja õp. Rudolf Reinaru.

Vasakul:  Harry Must

Harry Must
Lakewood Kirik

Üleval:  Esimene altar valmimas olevas Lakewoodi Pühavaimu kirikus.

Kirik oli ehitatud vabatahtliku jõuga ja annetustega ja oli valminult võlavaba. Oreli annetas Edw. Espenbaum, kirikupingid ja väikese kantsli annetas N.Y. Pauluse kogudus, esimestel jumalateenistustel kasutatud terastoolid oli annetatud koguduse liikmete poolt, parkimisplatsiks kasutatava krundi annetas Harry Must. Kiriku valmimise puhul anti välja album, kus on toodud kõikide annetajate nimed, annetused ja annetatud töötunnid. Sadu töötunde annetasid Leopold Haus, Robert Kasenurm, Heinrich Korn, August Kriis, Kusta Kiudma, Martin King, Oskar Mandel, Harry Must & Co., Harry Must, Anton Männik, Arthur Pullerits, Irma Raudsepp, Aadu Rein, Mihkel Suurmann, Edgar Tamm, Friedrich Vänt ja kümneid töötunde ning rahalisi annetusi paljud teised kaasmaalased.

All:  Esimene jumalateenistus ehitusel olevas Lakewoodi Pühavaimu kirikus.

Lakewood Kirik

Eesti kiriku ehitis Lakewood New Jerseys

Eesti kirikuehitise arhitektiks oli Hugo Roomann, kes kavandas kiriku vastavalt Eestis juba 13. sajandist pärinevatele jumalakodadele. Kirikute põhitüüpidest mainib H. Roomann mitmelöövilist basiilikat, mitmelööviline aga ühise katuse all olev kodakirik ja saalkirik. Viimase vormi järgi kujundas arhitekt Hugo Roomann ka Lakewoodi koguduse kiriku, tehes kirikuplaani tasuta ning ka töö järelevalve. Arhitekt Rooman kutsuti igavikku mõne aasta eest, kuid tema palve oli, et Kõigevägevam annaks oma õnnistuse kirikule ja seal jumalateenistusi pidavatele kogudustele ja õnnistaks nii, et kirik püsiks kaua aega.

Struktuuri arvestused tegi tasuta insener Harald Laupa. Samuti elektritööde arvestused tegi tasuta insener Armin Tamme ja insener Viktor Toome.

Kiriku ehitustoimkonnas müüritöö juhatajaks oli Harry Must ja puutöö juhatajaks Leopold Haus. Kiriku ehitustoimkonnas töötasid veel Arnold Ruubas, Edgar Tamm, ja Theodore Verman.

Koguduse edasine tegevus

E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu koguduse tegevus on jätkunud regulaarselt koguduse alustamisest alates.

Esimeste 40 aasta kestel oli koguduse tegevus vilgas. Jumalateenistused toimusid igal pühapäeval, mis on veel ka juubeliaastal koguduse tegevuseks. Toimus pühapäevakooli tegevus Lemmi ja Fred Rikka juhatusel, abiks sageli mitmed teised koguduseliikmed nagu Hilda Must jt. Oli asutatud koguduse laulukoor, mida juhtis Magda Lindeberg, ja hiljem Ingrid Polikarpus, kogunes naisring, laulis naisansambel jpm.

Koguduse 25. aastapäeva puhul ilmus juubelibülletään "Oma Kirik". Väljaande juulikuu 1975.a. numbris tervitavad kogudust:

Peapiiskop Konrad Veem, kes kirjutab mh. järgmiselt:

"... kogudus pühitseb seda sündmust ja päeva tänuga Jumala vastu, mis avaldas end selles, et asutasite koguduse, hankisite suurel hulgal käendusi õnnetuile Saksamaa laagrites, et ehitasite endale kiriku ühes kõrval-ruumidega, et ehtisite altari suure ja kauni maaliga eesti kunstnikult. Kõikide vastuste põhjas hiilgab sama kuld, mille ajendil deklareerisite koguduse asutamisel, et tahate hoolitseda usu ja armastuse arenemise eest, et tahate kinni pidada esivanematelt päritud usust ja selle õpetusest, samuti meie kiriku traditsioonidest, et soovite elada vaimses ühenduses Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikuga, kes oli saanud pagulaskirikuks koos seaduslike organitega..."

Peakonsuli k.t. saadiku ülesannetes Ernst Jaakson
EELK Konsistooriumi abipresident Gottfried Redi

Lakewood Estonian Congregation

Üleval:  Kogudus 1979. aastal ehk 30. juubeliaastal.

1987.a. oli koguduse senini hingekarjane praost Rudolf Reinaru siirdumas pensionile ja koguduse juhatuse kutsel saabus Lakewoodi õp. Thomas Vaga, kes oli senini teeninud EELK Vancouveri Peetri kogudust, Vancouveris Kanadas. Õpetajate vahetus toimus raskusteta ja tegevus jätkus vitaalselt. Õpetaja Thomas Vaga ametisse õnnistamine toimus 1987a. Õnnistamiseteenistusel teenisid kaasa piiskop Karl Raudsepp, praost Rudolf Kiviranna, abipraost Valdeko Kangro ja kohaliku läti luteri usu koguduse õpetaja Imants Kuga.

Organistina jätkas Ingrid Polikarpus, kelle lahkumisel jätkasid organistina Linda Richters (Männik), Luule Prima ja Maria Star. Ja mitmel korral ka pianist Asta Riivald. Juubeliaastal on koguduse peaorganistiks Maria Star Zumpano ja abiks Luule Prima.

Solistidena on kogudust aastate jooksul teeninud: Hilda Must, Eros Lüdig, Luule Prima, Harry Verder, Maarit Vaga, Matteus Vaga, Matthew Pillion, Tarmo Tammaru jt.

Paremal pildid:  Eest vasakult: praost Aleksander Hinno, peapiiskop ja praost Reinaru.  Taga vasakult: Poola, Liivak, Schults, Ruubas, Koppel, Saksniit, Taras, Liholm, Tamman, ?, Reio, Ennoja, Ets.

Praost Thomas Vaga
Kusta Kiudma

Vasakul:  Praost Thomas Vaga teenimisaastatel valiti kirikuvanemaks Kusta Kiudma.
Paremal: Praost Thomas Vaga annab kirikuvanema ristid Leo Hausile ja Harry Mustale. 

All:  Kogudus 1999. aastal ehk 50. juubeliaastal.

Kogudus50

Kogudus 2009. aastal ehk koguduse 60. juubeliaasta jumalateenistusel.

All: Vaimulikud ja diakonid koguduse juubeliteenistusel 2009.a.

Vasakult: diakon Kalju Ets, diakon Gilda Karu, peapiiskop Andres Taul, koguduse õpetaja praost Thomas Vaga ja USA I praostkonna diakonõpetaja Markus Vaga. 

Lakewood Kogudus
Lakewood Kogudus vaimulikud
Lakewood Kogudus

Koguduse juhatus ja nõukogu juubeliaastal 2009.

Ees vasakult: koguduse abiesimehed Erik Riivald, Tõnis Vaga, õpetaja Thomas Vaga, koguduse esimees Valter Must, koguduse vanemad Harry Must ja Leo Haus.  Teises reas: diakon Kalju Ets, Heino Ets, Irene Verder, Helgi Tarmo, Maria Star Zumpano, Anita Pallop, Imbi Sepp.  
 
Taga vasakult: Juhan Simonson, Airi Vaga, Luule Prima ja Ilve Must.

Koguduse Esimehed

Chairmen serving the congregation.

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2023 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Made with ‌

Landing Page Software