Kalendaarium

Calendar 2022

Teenistused iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval kell 11:00 e.l.   Teenistused peetakse eesti keeles. 

Services are held every second and fourth Sunday at 11:00 a.m.  All services are held in Estonian. 

Mobirise

TEENISTUSED  NOVEMBRIS 2022

Kuu loosung:  "Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks ja valguse pimeduseks, kes teevad kibeda magusaks ja magusa kibedaks!"  Jesaja 5: 20
"Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweetand sweet for bitter"  Isaiah 5: 20

Pühapäeval, 13. novembril kell 11. IGAVIKUPÜHA, SURNUTE MÄLESTUSPÜHA. ARMULAUD. Holy Communion.

"Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees." 2. Korintlastele 5: 10
"For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad." 2. Corinthians 5:10

Epistel: Koloslastele 1: 12-20. Evangeelium: Luuka 23: 33-43
Epistle: Colossians 1: 12-20. Gospel: Luke 23: 33-43


Pühapäeval, 27. novembril kell 11. KRISTUSE OOTUSE PÜHA teenistus.

"Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja."  Sakarja 9: 9
"See, your king comes to you, righteous and victorious."  Zachariah 9:9

Epistel: 1. korintlastele 15: 1-8. Evangeelium: Luuka evangeelium 24: 1-12
Epistle: 1 Corinthians 15: 1-8. Gospel: Luke 24: 1-12

Lakewood November services.

TEENISTUSED DETSEMBRIS 2022 

Kuu loosung: "Tõstke oma pea ja vaadake, sest teie lunastus läheneb." Luukas 21:28
"Lift up your heads, because your redemption is drawing near.” Luke 21: 28

Pühapäeval, 11. detsembril kell 11. KRISTUSE VALITSUSE teenistus.

"Valmistage kõrbes Issanda teed, vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt."  Jesaja 40: 3

Epistel Jakoobuse 5: 7-10. Evangeelium: Matteuse 11: 2-11
Epistle: Jakob 5: 7-10. Gospel Matthew 11: 2-11


Pühapäeval, 25. detsembril kell 11 . JÕULUPÜHA teenistus.  KRISTUS MEIE KESKEL.
Liturgiline teenistus jõuluevangeeliumi lugemisega. 
Teenib piiskop Thomas Vaga, orelil Maria Star Zumpano 
Teenistusele järgneb kovilaud ja jõululaulude laulmine.
Tulge, tooge oma kitarred ja teised muusikariistad kaasa, laulame jõululaule koos ja
pühitseme Jeesuse Kristuse sünnipäeva.

"Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et
teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus."  Luukas 2: 10

Epistel: Efeslastele 1: 15-23. Evangeelium: Luuka 24: 44-53
Epistle: Ephesians 1: 15-23, Gospel: Luke 24: 44-53

Lakewood Christmas Services
Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil: 732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2023 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Made with ‌

WYSIWYG HTML Editor