Kalendaarium

Calendar 2022

Teenistused iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval kell 11:00 e.l.   Teenistused peetakse eesti keeles. 

Services are held every second and fourth Sunday at 11:00 a.m.  All services are held in Estonian. 

Mobirise

TEENISTUSED SEPTEMBRIS 2022

Jeesus ütles:  Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik!  Johannese evangeelium 16:24.  
Until now you have not asked for anything in my  name.  Ask and you will receive, and your joy will be complete.  Gospel of John 16:24.

TÄHELEPANU:  Teenistused algavad septembrist alates tund aega  hiljem, kell 11 e.l.  Tulge kirikusse!  Ootame teid!

Pühapäeval, 11. septembril kell 11.  
Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud minule. Matteuse evangeelium 25: 40
The King will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.’ Matthew 25:40

Epistel: 1. kiri Timoteosele 1: 12-17. Evangeelium: Luuka 15: 1-10
Epistle: First letter to Timothy 1: 12-17. Gospel: Luke 15: 1-10

Pühapäeval, 25. septembril kell 11.  
Põgenike abistamine.

Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. 1. Peetrus 5: 7
Cast all your anxiety on him because he cares for you. ! Peter 5: 7

Epistel: 1. kiri Timoteosele 6: 6-19. Evangeelium: Luuka 16: 19-31.
Epistle: First letter to Timothy 6: 6-19. Gospel: Luke 16: 19-31

Lakewood September Services

TEENISTUSED OKTOOBRIS 2022

Kuu loosung: Suured ja imelised on sinu teod, Issand Jumal, Kõigeväeline.  Õiged ja tõelised on sinu teed. Ilm. 15: 3
“Great and marvelous are your deeds,Lord God Almighty.  Just and true are your ways, King of the nations. Rev 15: 3

Pühapäeval, 9. oktoobril kell 11. Lõikustänupüha. ARMULAUD.

Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal. Psalm 145: 15
The eyes of all look to you, and you give them their food at the proper time. Psalm 145: 15

Epistel: Teine kiri Timoteosele 2: 1-19. Evangeelium: Lukas 17: 11-19
Epistle: Second letter to Timothy 2: 1-19. Gospel: Luke 17: 11-19


Laupäeval, 22. oktoobril kell 2 p.l. LEERIPÜHA teenistus.
Lakewoodi Pühavaimu kirikus.  Leeri õnnistamisele tulevad:
Mikk Aasmaa
Mikko Liivak
Veronika Liivak
Kristjan Tõõtsov


Pühapäeval, 23. oktoobril kell 11. Usupuhastuse püha.
Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi.
Jeremija 17: 14
Heal me, LORD, and I will be healed; save me and I will be saved,for you are the one I praise.  Jeremiah 17: 14

Epistel: Roomlastele 3: 19-28. Evangeelium: Johannese 8: 31-36.
Epistle: Romans 3: 19-28. Gospel: John 8: 31-36

Lakewood October Services

TEENISTUSED  NOVEMBRIS 2022

Kuu loosung:  "Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks ja valguse pimeduseks, kes teevad kibeda magusaks ja magusa kibedaks!"  Jesaja 5: 20
"Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweetand sweet for bitter"  Isaiah 5: 20

Pühapäeval, 13. novembril kell 11. IGAVIKUPÜHA, SURNUTE MÄLESTUSPÜHA. ARMULAUD. Holy Communion.

"Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees." 2. Korintlastele 5: 10
"For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad." 2. Corinthians 5:10

Epistel: Koloslastele 1: 12-20. Evangeelium: Luuka 23: 33-43
Epistle: Colossians 1: 12-20. Gospel: Luke 23: 33-43


Pühapäeval, 27. novembril kell 11. KRISTUSE OOTUSE PÜHA teenistus.

"Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja."  Sakarja 9: 9
"See, your king comes to you, righteous and victorious."  Zachariah 9:9

Epistel: 1. korintlastele 15: 1-8. Evangeelium: Luuka evangeelium 24: 1-12
Epistle: 1 Corinthians 15: 1-8. Gospel: Luke 24: 1-12

Lakewood November services.

TEENISTUSED DETSEMBRIS 2022 

Kuu loosung: "Tõstke oma pea ja vaadake, sest teie lunastus läheneb." Luukas 21:28
"Lift up your heads, because your redemption is drawing near.” Luke 21: 28

Pühapäeval, 11. detsembril kell 11. KRISTUSE VALITSUSE teenistus.

"Valmistage kõrbes Issanda teed, vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt."  Jesaja 40: 3

Epistel Jakoobuse 5: 7-10. Evangeelium: Matteuse 11: 2-11
Epistle: Jakob 5: 7-10. Gospel Matthew 11: 2-11


Pühapäeval, 25. detsembril kell 11 . JÕULUPÜHA teenistus.  KRISTUS MEIE KESKEL.
Liturgiline teenistus jõuluevangeeliumi lugemisega.  
Teenistusele järgneb KOHVILAUD ja jõululaulude laulmine.

"Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et
teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus."  Luukas 2: 10

Epistel: Efeslastele 1: 15-23. Evangeelium: Luuka 24: 44-53
Epistle: Ephesians 1: 15-23, Gospel: Luke 24: 44-53

Lakewood Christmas Services
Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil: 732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2022 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Made with Mobirise ‌

Free Website Maker