Eestikeelsed Jutlused

Jeesuse Kristuse taevaminemise pühaks

Öpetaja Thomas Vaga - 2014

Apostlite teod 1: 1-11 ja Luuka 24: 44-53

Issandas armsad koguduse liikmed, kes peate meeles ja pühitsete Jeesuse Kristuse taevaminemist. Jeesuse Kristuse taevasse minemine on aluseks nii meile kristlastena olemisele isiklikult kui meie kristliku kiriku olemasolule. Kuuleme Luuka evangeeliumist Kristuse lubadust oma jüngritele, mida Tema annab taevast oma jüngritele: "Vaata, ma läkitan teie peale oma Isa tõotuse! Ent teie jääge sellesse linna (Jerusalemma) seni kuni teid ehitakse väega kõrgest!"   Apostlite tegude raamatust kuuleme, kes ja missugune on see "vägi kõrgest" ehk taevast: LOE APOSTLITE TEOD1:4-1 ja 8. 

Kui Jeesus poleks läinud taevasse, ehk oma Isa juurde, siis poleks Jumala Püha Vaim tulnud ei jüngrite kogu inimkonna peale ja teinud neid kristlasteks. Kristlased on need, kes usuvad, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg ja Inimese ehk Inimkonna Poeg, kes läks ristisurma nende, nii juudi kui ka iga rahva liikme, pattudest lunastamiseks ja kes tõusis ellu kolmandal päeval ning tõusis taevasse nelikümmend päeva pärast ülestõusmist surnuist. Oleme kahjuks unustaud taevaminemise püha ja selle olulise tähenduse pühitsemise.

Kreeklasest arst Luukas, kelle nime kannab tema ajalooliste uurimuste põhjal koostatud esimene teos, Luuka evangeelium, ja teine teos nimega Apostlite teod, kirjeldab Jeesuse Kristuse taevaminemist väga asjalikult ja lühidalt -- nagu arsti kirjutatud retseptis: "Siis ta (ülestõusnud Jeesus) viis nad (jüngrid) välja Betaania lähedale ja tõstis oma käed üles ja õnnistas neid.  Ja sündis, et ta neid õnnistades lahkus neist ja võeti üles taevasse." (Luuka ev. 24:50-51) Ning Apostlite tegude raamatus: "Aga te saate Püha Vaimu väe, kes tuleb teie peale, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja Samaarias ning maailma otsani. Kui ta seda oli ütelnud, siis tõsteti ta üles nende nähes ja pilv viis ta nende silme eest ära. Ja nad vaatasid üksisilmi taeva poole." (Ap.t. 1:8-10)  

Jesus

Jüngrid vaatasid üksisilmi taeva poole, sest nad olid täiesti seotud Jeesuse Kristusega. Nende tähelepanu oli juhitud Temale. Nende meeled olid kiindunud Temasse. Jüngrite meel ja süda oli seal, kus nende õpetaja ja meister, nende Issand ja Õnnistegia, Jeesus Kristus oli. Kolmkümmend aastat pärast Jeesuse taevasse minemist ja Püha Vaimu tulemist, Apostel Paulus kirjeldas esimeste kristlaste meelt taeva suhtes. Paulus kirjutas oma õpetuslikus kirjas Kolossas (keset praegust Türgimaad) olevale kogudusele nende õhutuseks olema nagu Jeesuse jüngrid: Lugege Pauluse kirjast koloslastele 1 ja 2.  

Taeva olemasolu tõde peaks olema meile ristiinimestele selge ja elav mitte ainult matustel, vaid kogu aeg. Sain sellest meeldetuletuse ja näpunäite täiesti maisest väljaandest, mis on praegu müügil suurtes kaubamajades ja toidupoodides. Selle väljaandja on kuulsa "Time" lehe kirjastaja. Selle nimi, mis on suurte tähtedega selle kaanel: "Discovering Heaven: How our ideas about the afterlife shape how we live today" (Taeva avastamine, kuidas meie arusaamised surmajärgsest elust kujundavad meie elu mida elame"). Uurija ja kirjutaja ütleb õigesti ja tabavalt: "Usklikud kristlased peavad taevast ja põrgut tõeliste usu asjadena. Nad tunnistavad selle olemasolu, iga kord, kui nad ütlevad apostliku usutunnistuse sõnades: "Mina usun Jumalasse , kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse...ihu ülestõusmist ja igavest elu." Ja usklikud risitiinimesed tunnistavad taeva olemasolu iga kord nad loevad Meie Isa palves: "Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal."  

Kui evangelist, arst Luukas, kirjutab retsepti vormis juhise ja kinnituse meile kristlastele ja kogu inimkonnale, et meie võtaksime oma südamesse ja teadmisse, et Jeesus Kristus läks taevasse Jumala juurde, ta tegi seda samasuguse kindlusega kui see, mis oli Jeesuse jüngritel. Jüngritel oli selge, et Jeesus läks Jumala juure, sest nad nägid Teda tõusmas taevasse, kus nemad olid kindlad on Jumala isikliku valitsuse ja väe ning pühaduse asukoht; sellepärast Jeesus tõusis taevasse, ega kadunud nähtavusest maapinnal, või roninud mäe otsa, või kadunud leeki, või midagi sellist.  

Inimesed küsivad kirjeldusi ja pilte taevast. Neid on palju kujutavas kunstis, helitöödes, koraalides, vaimulikes lauludes ja jutustustes. Taeva tõelisus on vaimustanud sellist loomingut. Piiblis on meile antud kaks kirjeldust, mis kirjeldavad missugune headus ja rõõm valitseb taevas: Lugege ilmutuse raamatust: 22:1. ja 21:3-4.   

Me elame keset kõiksuguseid kirjeldusi taevast ja taevastest. Need on kõik saanud oma osa "Discovering Heaven" raamatus: budistide, hindude, muhameedlaste, zoroastrialaste, mormoonide, Jehoova tunnistajate, "Near death experience" (Surma piiril kogemuste) läbi elanute, usklike ja uskmatute kristlike tedlaste ja isegi moodsa aja nõidade ning iidse paganauskude praktiseerijate kirjeldused taevast või elust pärast surma, Kõik kokku on kui tohuvapõhu, tühjus ja segadus, kui meie tähelepanu ja süda pole suunatud Jeesusele Kristusele, kes on taevas. Kui me vaatame üksisilmi Jeesuse poole ehk taevasse, siis meil on selge, mis ja kus on taevas.

Kuidas ja miks me pääseme taevasse? Jeesuse Kristuse kaudu ja Tema armastuse ja halastuse kaudu. Meile on matustelt tuntud tekst, mis kinnitab seda meile Jeesuse Kristuse enese poolt: “Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile ütelnud:  Ma lähen teile aset valmistama?  Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juure, et teiegi oleksite, kus mina olen.”  Taevas on meile kristlastele Jeesuse Kristuse Isa ja meie Taevase Isa maja. Meie usuvaate suunajaks ja kursil pidajaiks on Pühakiri ehk Piibel ja Püha Vaim, kes annavad meile usukindluse Jeesusesse Kristusesse maa peal ja taevas.  AAMEN. 

Ascension image courtesy of www.christiansunite.com

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2022 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Designed with ‌

Website Software