Eestikeelsed Jutlused

Usupuhastuse 501. aastapäeva jutlus

Thomas Vaga, E.E.L.K. piiskopp electus - 2018

Armu teile ja rahu Jumalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt!

Issandas armsad jumalateenistuse ja usupuhastuse kiriku liikmed, armsad kaaskristlased. 

Oktoobri päevadel pühitseme kaht suurt ajaloolist püha: iidsest ajast pärit lõikustänupüha ja 500-aastast usupuhastuse püha. Nende kahe tähendusel on sarnadusi. Mõlemad, looming ja usupuhastus, on Jumala tegu, mille Jumal tegi ja pani sündima oma sõna väel.

Paremal:  Jumalateenistusel teenisid koguduse  õpetaja Thomas Vaga ja diakon Kalju Ets. 

3 Ja Jumal ütles: „Saagu valgus!” Ja valgus sai.

14 Ja Jumal ütles: „Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst! Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid, 

Thomas Vaga Kalju Ets. 

24 Ja Jumal ütles: „Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad nende liikide järgi!” Ja nõnda sündis: 

Looming pole looduse ja loomade oma tegu. Samuti pole usupuhastus inimese tegu. See on Jumala armutegu, mis sündis Jumala sõna läbi. Kuulge mida apostel Paulus ütleb oma kirjas roomlastele: 

8 „Sõna on su lähedal,sinu suus ja su südames.”  See on ususõna, mida me kuulutame.

17 Nii tuleb usk kuulutusest ja kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.

See ilmselt pole mistahes sõna Johannese evangeeliumi alguses on selgelt öeldud, et see on sõna, mis on üks ja sama Jeesuse Kristusega. 

1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Temas, oli elu, ja elu oli inimeste valgus.  

Kuidas see kõik sündis on öeldud samas Johannese evangeeliumi alguses: 

Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel,ja me nägime tema au nagu Isast Ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde. 

Inimestele tuli õndsus Jumala Poja ehk Sõna kaudu.

12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid,andis ta meelevalla saada Jumala lasteks,neile, kes usuvad tema nimesse, lasteks,neile, kes usuvad tema nimesse,

Usu läbi tuli õndsus. See on usupuhastuse keskne kuulutus. Näiteks kui vaatame kiiresti suurte usupuhastajate, nagu Martin Luter, kes ütles end lahti katoliku kiriku käskude ja kogu valitsuse alt, kuulutusele. Tema pühendas ennast kogunisti Püha Kirja sõna valitsuse ja armu alla. Teine usupuhastuse liikumise suurkuju oli krahv Nikolaus von Zinzendorf, Vennaste koguduse asutaja. Tema kuulutuse läbi levines Jumala sõna rahvaste hulka. Kolmas suurkuju on meile kõigile tuntud evangelist Billy Graham. Sellistel suurtel usupuhastajatel oli ühine põhialus nende õpetusele. See on kuulutus Jeesusest Kristusest kui Lunastajast ja Õnnistegijast, kes vabastab meid patust armu vastuvõtmise ja MITTE käskude täitmise pärast.  

Teine oluline õige usupuhastuse alus on Püha Sõna, mis meile on antud Piiblis. Õigeks saamise tõde on esmajärguliselt Piiblis ehk Püha Kirjas. Nii me ütleme, et selle algus ei tulnud inimese ega kiriku käest. Kristuse sõna on Piiblisse üles kirjutatud. Jeesus Kristus kuulutas selge sõnaga, et sõna on seotud Temaga, nagu tänases tekstis Johannese evangeeliumist loeme: 

31 Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid: „Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid

32 ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.”

36 Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.

Usupuhastus seab meid suure ja olulise küsimuse ette: Me kas usume Jeesust Kristust või mitte. Usu tähendus on siin kohal sama kui usaldus. Meie vastus sellele küsimusele määrab meie igavese õndsuse. Martin Luter viis usu ehk usaldamise Paavsti ja Vana Testamendi ehk kiriku loodud käskude alt Jeesuse Kristuse alla, sest Püha Kirja sõna ütleb selgelt: 

20 seepärast et Seaduse tegude tõttu ei mõisteta kedagi õigeks tema ees, sest Seaduse kaudu tuleb patutundmine.

Õigusemõistmine usu läbi

21 Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese Seadus ja Prohvetid, uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust,

23 sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest

24 ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses,

Õigeks mõistmine sündis Jeesuse meie eest tehtud suure enese ohvri läbi ristil Golkatal, nagu sõna tänases lugemises kirjas Roomlastele ütleb: 

24 ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses,

25 kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu,

Usupuhastuse kristlastena me elame elu Jeesuses Kristuses, kes on vaba Jumala Poeg, kes täitis Jumala tahtmist – ka käsku – armastusest Jumala vastu ja rõõmuga. Jeesus kutsub meid Tema juurde. 

31 Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid: „Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid

32 ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.” 

Elu Jeesuses Kristuses teeb meid õigeks Kõigeväelise Jumala, meie Isa, ees. Mida peame tegema? Püha Kiri ütleb, et peame hüüdma appi Jeesust, palvetama Jeesuse, meie Issanda, nimel. Loe Piiblit kui Püha Kirja. Usu Jeesusesse ja usalda Jeesust. Räägi Temaga ja Temast teistele. Piiblis öeldakse:

9 Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma  südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse,

10 sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks.

Nii oled ja elad õige usupuhastuse kristlasena. Aamen.

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2022 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Designed with ‌

Mobirise