Eestikeelsed Jutlused

Piiskopi karjase kiri 2020

E.E.L.K. Piiskop Thomas Vaga - 2020 märtsil

Armsad lugejad, koguduste esimehed, juhatuste ja nõukogu liikmed, kallid kaasmaalased!  

Armu teile ja rahu meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt!  


Suurem osa meist oskab palvetada Meie Isa palvet, või tunnevad sellesse kogutud seitsme palve sõnu. Mõned palved on tuntud paljudele, nagu “meie igapäevast leiba anna meile tänapäev” ja “ära saada meid (mitte) kiusatusse”.

Koroonaviiruse maailmalaiuse nakatushaiguse levimise pärast on üks palvetest saanud meile eriti palavaks südame sooviks. See on “päästa meid ära kurjast.” See palve küsib abi Jumalalt, palume päästmist ja pääsemist kurjuse mõjuvõimu käest. Kristlased on palvetanud seda palvet üle kahekümne sajandi. Nad on saanud abi ja pääsu Jumalalt veriste tagakiusamiste, taudide, nagu musta surma ehk katku, sõdade ja looduse katastroofide keskel. Issanda Kristuse suur apostel Paulus loetles mitmeid kurjuse tegusid ja Jumala antud võitu nende üle: “Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus, või ahastus, või tagakiusamine, või nälg, või alastiolek, või häda, või mõõk?” (Pauluse kiri roomlastele 8. peatükk, salmid 31 ja 35) Paulus loetleb kogu ristiusu kiriku ja kristlaste ning kogu inimkonna ajaloos valitsenud kurjuse tegusid. Paulus julgustab kristlasi olema kindlad palves Jumalale. Jumal kuuleb Tema poole usus pöörajate palveid: “Sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägevad, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.” (Pauluse kiri roomlastele 8. peatükk, salmid 38 ja 39) 

Kristlastena oleme võimelised usus ja lootuses Jumalasse seisma murede, raskuste, haiguste, taudide ja muu kurja vastu. Paulus kinnitab meid Pühakirja sõnas: “ Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus, või ahastus?” (Roomlastele 8:35). 

Praegune koroonaviiruse taudi levimine üle kogu maailma tuletab meile uuesti meelde, et siin ilmas me elame kurjuse poolt tehtud kannatuste sees. Jeesus õpetab meile seda Meie Isa palves, milles me korduvalt palume, et Jumal, kui meie Taevane Isa, päästaks meid kõigest kurjast. Me palume seda iga kord, kui 

me palume Meie Isa palvet. Me palume päästmist kurjast sama tihti kui me palume igapäevast leiba. Jeesus, kes õpetas Meie Isa palve oma jüngritele ja ka meile jüngrite poolt kirja pandud Pühakirja Uue testamendi kaudu, teadis, et maailmas on neil ja meil ahastus (Vaata Johannese 16. peatükk , 33. salm), aga võit on Jeesusel: “Olge julged, mina olen maailma ära võitnud!”

Kannatused ja kurjuse tegevus pole vähenenud, nagu praegune kroonaviiruse taudi levimine käib ka kõrgtehnoloogia saavutuste üle. Aga Jeesus Kristus on koos meiega ka tänapäeva pandeemia keskel. Kurjus kaob alles siis, kui praegune maailm lõpeb ja Jumal loob uue taeva ja uue maa. Kristus Jeesus aga teeb meie kannatused talutavaks, sest Tema ise on nüüd meiega kannatuste keskel. Tema jagab meile välja kannatamise ja vastu pidamise võime. Kõige selgemalt ja valusamalt on see nähtav ja tuntav, kui pöördme Tema poole Kolgata ristipuul. Pühakirjas on öeldud: “Sest selles, milles ta on kannatanud kiusatud olles võib ta aidata neid, keda kiusatakse.” (Kiri heebrealastele 2. peatükk, 18. salm). Vana testamendi prohvet Jesaja raamatus on kirjeldatud Jeesuse Kristuse kannatusi kurjuse käes kuid Ta kannatas neid meie vabastamiseks: “Tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid! Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu! Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud!” (Jesaja 53. peatükk, 4. ja 5. salm). “Heitke kõik oma mured tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!” (Peetruse esimene kiri, 5. peatükk, 7. salm) Kristus Jeesus kannatab ka koroonaviiruse taudi käes, et meil oleks kergem. Me usume, et Tema päästab meid ära kurjast.  

Mõtleme Jeesusele eesoleva kannatusnädala kestel. Mõtleme Jeesuse päästmisele ja patust vabastamisele suurel reedel ja rõõmule Tema ülestõusmise pühal.   

Soovin kõikidele meie kiriku ja koguduste liikmetele rahulikku ja õnnistatud Issanda Jeesuse ülestõusmispüha.  

Teie Issanda teenistuses
E.E.L.K. Piiskop Thomas Vaga - 2020 märtsil 

Loe originaal....

Ülestõusmispüha tervitus Piiskop Vagalt - Easter message from Bishop Vaga 
Watch on YouTube here.

Address

607 East 7th Street
Lakewood NJ 08701

KOGUDUSE ÕPETAJA
Thomas Vaga piiskop electus
thomasvaga@verizon.net
Telefon-mobiil:  732-245-2584
Telefon-kodus:  732-363-0532
Katselei/office:  732-370-8317

KOGUDUSE ESIMEES
Kenneth Ling, Chairman
Telefon-kodus:  732-363-2458


©  2011 - 2023 E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu Kogudus / The Holy Ghost Estonian Evangelical Lutheran Church.   All Rights Reserved
The images, backgrounds, and text are used with permission and are copyrighted by the image providers.  

Made with ‌

WYSIWYG HTML Editor