Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-775-9160
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  626-476-6394
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


EESTI KIRIKU SEINAKALENDER


Kogudus oli eelarveliselt otsus- anud toetada ajalehe “EESTI KIRIK” seinakalendri väljaandmist $500 summaga. 

2018 aasta kalendrisse on kogutud Eestimaal 17. sajandil tegut- senud puunikerdaja Christian Ackermanni looming meie pühakodades. Nii on saanud oma lehekülje järgmised kirikud: Tallinna toomkirik, Hageri, Simuna, Järva- Madise, Türi, Koeru, Kullamaa, Rapla, Martna, Vigala, Juuru ja Rootsi- Mihkli. 

Kalendri hinnaks on $5.00 ja on saadaval Aili Rebaselt. tel. (949) 709-5292. 

Samuti soovitab juhatus teha ajaleht “Eesti Kirik” tellimusi, mille maksumus on € 90.00 aastas. Ajaleht ilmub kord nädalas ja saadetakse välismaale kahe nädala kaupa. 

Tellimuste vormis- tamisega saab abistada koguduse laekur.

 

KOGUDUSE TEATED
 

Ta on tõesti üles tõusnud!
Koguduse Teated - Mai 2018, Nr. 3

 

Nad tulid välja, jooksid haua juurest ära, sest neid oli vallanud väristus ja hämmastus; ja nad ei ütelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. (Mk 16:8)

"Kristus on surnuist üles tõusnud!" – see on tavapärane Ülestõusmispüha tervitus, millele vastatakse enamasti: "Ta on tõesti üles tõusnud!"

See tervitus on nii tavaline – aga võib-olla liigagi tavaline. Sest kas pole meiegi mõnes mõttes nende naiste sarnased, kes, ülestõusmispäeva hommikul Jeesust hauast leidmata, läksid tagasi Tema jüngrite juurde sõnumiga, mida nad tegelikult ise ei mõistnud ja mille nad seetõttu esialgu kuulutamatagi jätsid?

"Kristus on surnuist üles tõusnud!" – jagan selle lause järgnevalt kolmeks osaks, kolmeks möödapääsmatult oluliseks mõisteks või mõisteteringiks, mille üle tahan koos teiega mõtiskleda.

Esiteks: Kristus. See ei ole mitte Jeesuse perekonnanimi, nagu mõned arvavad. Pigem on see ametinimetus, aga sedagi on tegelikult liiga vähe öelda, kuna tegemist ei ole ametiga, mida võiksid pidada mitmed erinevad inimesed, vaid millegi ainulaadse ja kordumatuga.

Sõna Kristus tuleb kreeka keelest ning tähendab Võitut või Salvitut – täpselt sedasama, mida heebrea keeles Messias. See viitab paljude rahvaste juures tuntud vanale tavale võida või salvida tähtsaid ametimehi – näiteks kuningaid nende kroonimisel – õliga, mis tähistab jumalikku kutsumust, läkitatust ja õnnistust. Niisiis kõneleb nimi Kristus meile nii selle kandja jumalikust missioonist kui ka Tema meelevallast.

Kristuse missioon, Tema ülesanne siin maailmas, oli teha nähtavaks Jumala mõõtmatu armastus ning teostada sellest lähtuv lunastusplaan: Ta annab iseennast meie, patuste eest – õige ülekohtuste eest –, et meie süü oleks lepitatud, meie patud andeks antud ja meid endid kurja meelevallast lahti ostetud. Ta teeb seda vabatahtlikult, ennast oma tagakiusajate kätte loovutades ning risti lüüa ja patuohvrina surmata lastes.

 

 

AU OLGU JUMALALE KÕRGES

Jumalateenistust käsitleva artiklitesarja eelmises osas kõnelesime patutunnistusest ning sellega seotud liturgilisest hümnist Kyrie, eleison (Issand, halasta). Eesti luterlikus traditsioonis on see paigutatud kohe patutunnistuspalve järele ning sellele järgneb omakorda armukuulutus ja vastusena koguduse Aamen.

Kohe seejärel kõlab järgmine liturgiline hümn – Gloria in excelsis Deo (Au olgu Jumalale kõrges) –, tõsi, enamasti mõnevõrra mugandatuna.

Selle ülistuslaulu algupäraks on inglite kiituslaul Luuka evangeeliumi alguses, Jõuluevangeeliumis, kust võime lugeda:

“Ja seal paigus oli karjaseid väljal õitsil pidamas valvet öösel oma karja juures. Ja Issanda ingel astus nende ette ja Issanda auhiilgus paistis nende ümber, ja nemad kartsid üliväga. Ja ingel ütles neile: “Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale: sest teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus! Ja see olgu teile tunnuseks: te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat!” Ja äkitselt oli ingliga ühes taeva sõjaväe hulk; need kiitsid Jumalat ning ütlesid: “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel!”” (Lk 2:8-14)

Kirikuajaloo vältel on sellele salmile lisandunud Kolmainu Jumala kiituseks pühendatud hümn, mille kohta tihtipeale kasutatakse nimetust Laudamus (Me kiidame). Nii on selle liturgiaosa kogutekst tänapäevases tõlkes järgmine:

 

 

TÄISKOGU KOOSOLEK

Koguduse täiskogu aastakoosolek toimus 18. märtsil 2018.a. Los Angelese Eesti Majas. Koguduse esimees Heino Nurmberg avas koosoleku ja leinaseisakus mälestati lahkunud koguduse liikmeid.

Koguduse tegevusaruanne oli esitatud kirjalikult eelmises Koguduse Teadetes. Täiskogu kinnitas nii tegevus- kui ka majandusaruanded esitatud kujul. Kinnisel hääletusel valiti tagasi nõukogu liikmeteks Valdur Kaskla, Luige Lill, Tiia Mikkelsaar, Olav Padjus, Aili Rebane, Tõnis Rebane, Malle Tael.

Koguduse Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Luige Lill, Edgar Kaskla ja Kuno Lill. Kirikukongressi saadikuks valiti Heino Nurmberg.

 

Koguduse nõukogu peale ametisse õnnistamist 15. aprillil 2018. 

Istuvad, vasakult: Asta Auksmann, õpetaja Enn Auksmann, Luige Lill, koguduse esimees Heino Nurmberg ja Aili Rebane. 
Seisavad, vasakult:Tõnis Rebane, Uno Anderson, Boris Auksmann, Valdur Kaskla, Olav Padjus, Helge Laan,Malle Tael, Johannes Nukk, Raivo Neggo, Kuno Lill, Kaie Pallo ja Uve Sillat. 
Puuduvad: Edgar Kaskla, Heljo Kaskla, Mati Laan, Asta Liivoja, Tiia Mikkelsaar, Agnes Palango, Maarja Pallo ja Andres Ruetman. 

Foto: Mirje Auksmann

 

Pühapäeval, 4. märtsil 2018 toimunud E.E.L.K. Los Angelese koguduse
68. aastapäeva
jumalateenistusel E.E.L.K. piiskop electus Thomas Vaga
seadis ametisse Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmanni.

 

 

Tuleb varsti......  E.E.L.K. 2018 a. Sinodi info......

 

 

 

 

Lõikeid 29. aprilli Sinodi Jumalateenistuselt

 

Watch on YouTube here 49:01 min.

 

 

This page was last edited on May 07, 2018 03:20 PM


.


HUVITAVAT LUGEMIST


2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2018

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

KOGUDUSE TEATED

 

2018

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2018 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.