Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 

Jutlused - Sermons

Näoga Jeesuse poole

Abipraost Jüri Pallo jutlus Lakewoodi Pühavaimu kirikus Eesti Evangeeliumi
Luteri Usu Kiriku Põhja-Ameerika koguduste Sinodi jumalateenistusel
29. aprillil 2013.a. 

 

Abipraost Jüri Pallo"Kui ta nüüd oli väljunud, ütles Jeesus :  Nüüd on Inimese Poeg austatud ja Jumal on austatud temas!  On Jumal temas austatud, siis  austab teda ka Jumal eneses ja austab teda varsti! Lapsukesed, ma olen veel üürikese aja teie juures; te hakkate mind otsima. Ja nagu ma juutidele ütlesin:  Kuhu mina lähen, sinna teie ei või tulla!  Nõnda ma ütlen nüüd ka teile. Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu teiegi üksteist armastaksite!  Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis!"  Jh. 13: 31- 34

"Kui te mind armastate, siis pidage mu käsusõnu!  Ja mina palun Isa ja Tema annab teile teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti, tõe Vaimu , keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast et ta teda ei näe ega tunne aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees."  Jh. 14: 15-17

 

Tunnistan Sulle, armas kogudus, et ma seisan täna, siin kantslis, ajaloolisel hetkel.  Mõned kõnemehed tarvitsevad kasutada sellistel puhkudel sõnu: "pöördeline", "murranguline", "uus algus" jne.  Oraatoritel on kalduvus siis langeda paatoslikesse terminitesse , ülemäärastesse emotsioonidesse.

Armas kuulaja! Eelpool öelduga ma mõtlesin  meie koguduste ees seisvat uut elukorraldust, väljavaadet, enesemääratlust ja sihti.

Etteruttavalt ütlen kohe ära, et meie kirikus "pöördeid" ei toimunud sellel sinodil, kõik jäi samaks. Traditsioonid jäid ja jäävad ausse. Jumala neljanda käsu kohaselt me austame oma vanemaid . Me jääme austama jätkuvalt  neid usulis-rahvuslikke põhiväärtusi, mis nad on meile eluks kaasa andnud.  Esivanematelt saadud õpetust ja kasvatust me hoiame ja peame kalliks.

Seetõttu ütlen kohe ette, et tänane jutlus tuleb täiesti tavaline igapühapäevane Eesti Kiriku jutlus:  seletav, arutlev ja näoga JEESUSE poole pööratud.  Jeesuse silmadesse vaatav.

Miks ma nii ütlen: "Jeesuse silmadesse vaatav."?    Selgitan hiljem.  Nüüd alustagem.

Johannes, meie tänaste kirjakohtade autor, on Jeesust isiklikult näinud ja kuulnud.  Enese kohta kõneleb teksti autor järgmist:  "jünger, keda Jeesus armastas" 13:23, "näinud Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõtt". 1:14

Pärit oli Johannes Betsaidast Geneetsareti järve äärest ja oli tõenäoliselt algselt Ristija Johannese õpilane.  Hiljem liitus koos Andreasega Jeesuse ja tema jüngritega.  Johannes koos oma venna Jakoobusega kuulus Jeesuse lähemate jüngrite hulka, kes viibisid Jeesusega koos Kirgastamise mäel ja Ketsemane aias. 19:25  Teatel on Jeesus ristil teinud talle ülesandeks hoolitseda oma ema Maarja eest.  Jeruusalemmas tegutsenud algristikoguduses oli Johannes üks juhtidest.  Varajane kirikuajalugu räägib, et Johannesest sai Efesose piiskop, tegutsenud kuni Rooma Keiser Trajanuse ajani, vähemalt aastani 98.  See fakt  jutustab meile , et Johannes elas väga kõrge eani, ligemale 100 aastat vanaks.

Siinkohal tahan kõrvalepõikena pöörduda Sinu poole armas ametivend Thomas Vaga, kes Sa said Sinodi poolt volituse juhtida meie kogudusi Piiskopina.  Soovin ja palume kõik Jumalat Sinu eest, et Issand annaks Sulle palju jõudu, tervist ja oma õnnistust sellel tähtsal,  väärikal ning vastutusrikkal ametipostil.  Samuti, pidades silmas Johannese eluiga, soovime Sullegi, armas Thomas, palju aastaid!

Evangelist Johannes väldib oma tekstides peaaegu täielikult raskeid teoloogilisi oskussõnu.  Evangeeliumi kogu sügavus ja avarus on valatud sõnadesse, mida suudab mõista iga laps.  See lihtne keelekasutus aga valmistab peavalu usuteadlastele, kes küsivad ja kahtlevad, et kas tõesti on võimalik nii primitiivsete sõnadega edasi anda Jumala suurt tarkust ja väge?

Johannese kuulutus, tema poolt kirjutatud jutlus on meile kõigile teada-tuntud.  See on lühim jutlus.  Ühelauseline.  Sina oled seda jutlust kuulnud, armas kirikuline.  Sellest jutlusest täiesti piisabki igal jumalateenistusel.  Sinodil oli kuulda, et kurdeti ühe õpetaja pikkade jutluste üle.  Dr. Martin Luther jutlustas tunde kantslis.  Kaks, kolm tundi.

Kuula siis armas kirikuline seda Johannese jutlust:´ "Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu !" Jh 3: 16

Nüüd võiksin öelda rahuliku südamega "Aamen", kuid ma ei saa, sest ma pole oma aega veel täis jutlustanud.

Tänase jutluse kirjakohtade armastusekäsu lahtiseletamise lühikokkuvõte on järgmine:

Jumala armastus seisneb selles, et JUMAL on MEID armastanud.  Jumala armastus saab nähtavaks oma Poja Jeesuse läkitamisega maailma.  Jumala armastus seisneb ka Poja ohverdamises ohvritallena MEIE pattude eest.

Jeesus ja Jumal Isa on üks.  Kes on näinud Jeesust, on näinud Isa.  Jeesuses Kristuses annab Jumal oma armastuse tõttu inimestele kõik, mis inimesed vajavad igavese elu saavutamiseks.

"te hakkate mind otsima", ütleb Jeesus tänases tekstis.

Siin kirikus me olemegi selleks, et me otsime Jeesust.  Jeesus, kus Sa oled?

Ütlesin, ma jutlustan näoga Jeesuse poole.  Saksa teoloog Karl Barth on öelnud:  "Jeesus Kristus  on kogudus".  Kogudus.  Sina. Vaatan Sinu silmadesse.   "Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu  jüngrid, kui teil on armastus isekeskis." Jh 13:35

Kõik.  Mitte ainult teised kristlased ei tunne, vaid ka meie vaenlased.  Kõik meie vaenlased..

Meie ülesanne on armastada . Raske ülesanne.  Selle edukaks täitmiseks peamegi koos käima KOGUDUSENA.

Kirik, kogudus on seal, kus Jumala Sõna tões ja vaimus kuulutatakse ning vastu võetakse, kus Jumala Pühi Sakramente jagatakse.

Jeesus Kristus on keset meie seas!  Kus kaks või kolm on Tema nimel koos.  Ma vaatan Sinu silmadesse, armas Jeesus, Sa näed, kuidas ma pingutan, et Sulle jutlustada.  Sulle, kes Sa ise tead kõike ja kõigist paremini.  Teen seda sellepärast, et ma olen Sinu poolt kutsutud ja seatud Sinu sulane.

Aamen.

õp. Jüri Pallo 
Lakewood, New Jersey
28. aprillil 2013

 

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2020 - Kaevul

 

2019 - Sina, Petlemm Efrata

2019 - Suurpõgenemise Aastapäev

2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

 

This page was last edited on December 03, 2017 10:26 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.