Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 

JAANIPÄEVAKS JA VÕIDUPÜHAKS!

 

Vanades pühade meeste ja naiste elu ja tegusid käsitlevates tekstides võib sageli kohata ladinakeelset mõistet dies natalis, mis tähendab otsetõlkes sünnipäeva. Erinevalt selle sõna tavapärasest tänapäevasest kasutamisviisist ei peeta neis tekstides aga "sünnipäeva" all silmas mitte kellegi sündimist siia maailma, vaid vastupidi, lahkumist siit maailmast, inimese surmapäeva!

See tähendab, et üheks olulisemaks – võib-olla kõige olulisemaks – sündmuseks inimese elus on kirik läbi aegade pidanud tema surma, või täpsemalt: seda viisi, kuidas inimene sureb. Meie vanades kirikupalveteski kohtame tihtipeale lauset: "Hoia meid kurja surma eest, kui süda alles patust pööramata!"

Erandiks on kirikukalendris kolm tänapäeva mõistes tähistatavat sünnipäeva:  Kristuse sündimine jõulupühal, 25. detsembril, Jumalaema Maarja sündimine 8. septembril, mida rahvakalendris nimetatakse selle seotuses järgi looduses toimuvaga ussimaarjapäevaks, ning Ristija Johannese sündimine jaanipäeval, 24. juunil!

Kristuse sündimise tähistamine on kahtlemata kõige olulisem: Jumala ainusündinud Poeg saab inimeseks, et meid lunastada ja Jumalaga lepitada, et meie, kaduvusele allutatud inimlapsed, võiksime Tema armu läbi saada Jumala lasteks ning pärida igavese elu Tema auriigis!

Ka Neitsi Maarja sünnipäev on tähtis, kuna tema näol on tulnud ilmale see inimene, kellelt Jumala Poeg sai oma inimloomuse. Pealegi näitab Pühakiri meile Maarja loos, kuidas Jumal, nagu ütleb kirikuisa Augustinus, kes on meid ilma meieta loonud, et taha meid ilma meie osaluseta õigeks mõista.

Vähemalt teatud mõttes tegi Jumal inimkonna lunastuse ju sõltuvaks tollest väiksest Naatsareti neitsist, kelle ihus Jumala igavene Sõna sai lihaks alles pärast seda, kui ta oli ingli kuulutuse peale vastanud: "Vaata, siin on Issanda ümmardaja, sündigu mulle sinu sõna järgi!" (Lk 1:38)!

Aga miks tähistatakse Ristija Johannese sünnipäeva?  Kõigepealt sellepärast, et Pühakiri kõneleb meile põhjalikult tema sündimisest. Järelikult on see oluline ja me peame küsima, miks ning mis on selle vaimulik tähendus!

Nagu mitme Vana Testamendi tegelase sündimisel, nii on ka Ristija Johannese sündimisel muljetavaldav eellugu. Tema vanemad olid juba kõrges eas, neil ei olnud lapsi, nad said imelisel viisil ingli suu läbi sõnumi poja sündimise kohta, neile anti juba ette teada, mis nime nad peavad oma pojale andma ning milliseks kujuneb tema elukäik. Ristija Johannes ei olnud keegi, kes oleks juhuslikult saanud Jumala kutse ja seda järginud, vaid ta oli juba loodud, juba enne sündimist ette määratud teatud kindla ülesande täitmiseks!

Ristija Johannese missioon oli "pöörata isade südamed laste poole ja sõnakuulmatud õigete meelsusse, et kujundada Issandale valmistatud rahvast" (Lk 1:17). Ta pidi valmistama "Issanda eel Temale teed, et anda Tema rahvale pääste tunnetus nende pattude andeksandmises meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meile tuleb päikesetõus kõrgustest" (Lk 1:76-78)!

Kristus on see "päikesetõus kõrgustest", Johannes aga koidukuma, mis kuulutab ette, et päev on saabumas. Kristus on see, kelles meile on ilmunud Jumala südamlik halastus ning meie patud andeks antud – Ristija Johannes aga oli Kristuse teevalmistaja inimeste südames. Johannese ülesanne oli kuulutada inimestele tõde nende olukorra kohta Jumala ees ning kutsuda neid patukahetsusele ja meeleparandusele, et nad võiksid Kristuses teostunud pääste kaudu leida tee Jumala juude ja uude ellu!

Kirik peab Ristija Johannese sünnipäeva tähistamist nii oluliseks sellepärast, et tegemist on justkui teatava murdepunktiga kogu inimkonna ajaloos:  see, mida oli ammust ajast oodatud ja igatsetud, on nüüd kätte jõudmas.  Päike ei sära veel täie hiilgusega, ent akendelt lükatakse luugid eest või võetakse katted maha ning silmapiiril on juba näha valgust kumamas!  Meie rahval on seda ehk hea mõista ja mõtestada meie oma ajaloost lähtudes.  Me tähistame jaanilaupäeval Võidupüha, ent sageli kiputakse unustama, et tegemist on äärmiselt sümboolse tähtpäevaga, mis ei märgista mitte Vabadussõja lõppu, vaid, võiksime öelda, "lihtsalt üht episoodi" selle sõja käigus.  Ometi taolist episoodi, mille tähendus on märksa suurem konkreetsest sündmusest endast!

On tõsi, et Eesti alalt said vaenlased minema pühitud juba 1919. aasta paari esimese kuu jooksul, ent Vabadussõda kestis edasi, ligi terve aasta.  Nii ei olnud ka juunikuuks lõplikud tulemused veel sugugi kindlaks määratud – ja ometi peame just Võnnu lahingu aastapäeva Võidupühaks.  Miks nii?   Küllap siin on erinevaid põhjusi – mõnede sõnul lihtsalt sellepärast, et siis on hea soe aeg paraadi pidada (mis käesoleval aastal sugugi tõele ei vastanud).  Ometi on seda võimalik mõtestada ka märksa sügavamalt, sest võit Võnnu lahingus oli midagi enamat kui lihtsalt võit ükskõik millises relvakonfliktis!

Tegemist oli kaua küpsenud ning pikka aega alla surutud ootuse täitumisega ja pinge vallandumisega.

Võiksime tegelikult neile vaestele landesveeri meestele lausa kaasa tunda, sest nemad pidid oma nahal kogema kogu seda vimma, mida meie esivanemad olid läbi aastasadade kandnud endas nende esivanemate vastu. Ning kuigi, nagu juba öeldud, ei lõpetanud Võnnu lahing Vabadussõda, võime olla päris kindlad, et sellest alates ei kaheldud Eestis enam, et kauaoodatud vabadus jõuab viimaks ometi kätte!

Nii oli võit Võnnu lahingus koidukumaks, mis tõotas kindlalt, et päike tõuseb ja päev on käes – ja sellisena sobib see suurepäraselt kokku Ristija Johannese sünnipäeva pidamisega!

Siin on aga kaks väga tähtsat asjaolu, mida me ei tohi unustada.  Esiteks:  nagu Ristija Johannese sündimisel, nii oli ka meie rahva iseseisvaks saamisel ja võidul Vabadussõjas oma eellugu!

Johannese sünnilugu algab tõdemusega tema vanemate kohta:  "Nad mõlemad olid õiged Jumala silmis, elades laitmatult kõigi Issanda käskude ja nõudmiste järgi. Aga neil ei olnud last." (Lk 1:6-7)  Nii pidi ka meie rahvas kasvama ja küpsema, enne kui ta sai suuteliseks oma vabaduse eest seisma ja seda kätte võitma.  Ja nii, nagu Ristija Johannese vanemad ei tohtinud unustada, et nende laps ei olnud mitte niivõrd neist enestest, kuivõrd Jumala kingitud (seda nimi Johannes tegelikult tähendabki: sõnasõnalt "Jumal on armuline" või "Jumala armuand"), nii ei tohi ka meie rahvas unustada Jumalat oma vabaduse kui Tema kingituse eest tänada!

Teine asi, mida peame alati meeles pidama, on see, et nagu Ristija Johannese missiooniks oli kutsuda inimesi õigetele tegudele – ütlema lahti patust ning taotlema tõde ja õigust, – nii on ka meie esivanemate saavutatud võit Vabadussõjas küll meie iseseisvuse möödapääsmatult tähtsaks vundamendiks, ent kõigi järeltulevate põlvede, see tähendab ka meie, ülesanne on sellele alusele ehitada.  Ehitada vagaduses ja õiguses, öeldes lahti patust ja kõigest, mis on halb ja rikutud!

Jaanipäev tuletab meile meelde Jumala suurt armu, mille Ta on meile kinkinud Jeesuses Kristuses, oma Pojas, meie Õnnistegijas.  Võidupühana tuletab jaanipäev meie rahvale meelde seda suurt armu, mille osaliseks oleme saanud seeläbi, et võime elada vaba rahvana vabal maal!  Nii üks kui teine on meile aga ka manitsuseks:  hoida seda, mis on meile kingitud, ning elada selle vääriliselt.

praost Enn Auksmann - 2014

 

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on November 25, 2015 10:00 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.