Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 


Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus
Koguduse Teated - Detsember 2017, Nr. 6

 

Artiklitesarja eelmises osas alustasime jumalateenistuse üksikosade tutvustamist, jõudmata kaugemale päris algusest, nimelt jumalateenistuse algussalmidest ehk Introitusest, mis kujutavad endast tavaliselt psalmidest või prohvetikuulutustest, harvemini ka muudest pühakirjaraamatutest valitud salme, mille eesmärgiks on juhatada sisse konkreetse jumalateenistuse, päeva või püha põhiteema.

Algussalmidele järgneb meie traditsioonis koguduse ühine üldine patutunnistus. On kujunenud tava, et ilma armulauata jumalateenistusel tarvitatakse lühemat, Agenda alguses seisvas peajumalateenistuse korras olevat patutunnistust, armulauaga jumalateenistusel aga enamasti Agenda teises osas asuvat kiriklike talituste hulka kuuluvas pihitalituses leiduvat pikemat palvet.

Siinkohal on paslik teha väike ekskurss minevikku ning tuletada meelde nüüdseks vist kahjuks pea kõikjalt kadunud laupäevase pihil käimise või vähemalt koguduse ühise pihijumalateenistuse tava.

Nimelt aitavad sajanditagused ja vanemad kirikukroonikad ja aruanded mõista, et viimase poole sajandi jooksul vähemalt Eestis levinud ja nüüdseks samuti suurel määral unustatud "lauakirikusse kirjutamise" ehk armulauaks registreerimise komme on algselt olnud seotud enne armulauast osasaamist pihil käimisega. Kui isiklik ja põhjalik see piht viimaste sajandite jooksul oli, seda saab vaid mõistatada, aga igal juhul on teada, et vähemalt osas Eesti luterlikest kogudustest säilis see kuni teise maailmasõjani. Nii võime vastavaid märkusi lugeda Pärnu Eliisabeti koguduse aruannetest, samuti meenutasid seda veel 1990. aastate keskpaiku Paide koguduse vanemad liikmed: laupäeval mindi kas pastoraati õpetaja jutule pihile ja ennast armulauale kirja panema, või koguneti kirikusse õhtusele pihijumalateenistusele. Mõnes paigas toimus pihijumalateenistus ka pühapäeva hommikul, näiteks pool tundi enne peajumalateenistuse algust.

Pihijumalateenistuse ülesehitus on väga lihtne: alguslaul, mille ajal pihilised kogunevad altari ette; õpetaja avasõnad, pihikõne ja Agendas sõnasõnalt ette kirjutatud pihimanitsus; patutunnistuspalve; pattudest lahtimõistmine (millele võis lisanduda käte pealepanemisega pattude andeksandmise kuulutamine); tänupalve koos Meie Isa palvega; õnnistamine ja lõpulaul.

 

 

Juhul, kui pihitalitus peetakse jumalateenistuse alguses (väljakujunenud tava kohaselt armulauaga jumalateenistuse puhul) või vahetult enne seda, on kombeks seda veidi lühendada. Kõige olulisem erinevus ilma armulauata jumalateenistuse alguses kasutatavast üldisest patutunnistusest ei seisne aga eeskätt palve pikkuses, vaid selles, et pihitalituse puhul ei ole järgne pattude tunnistamisele mitte üldine armukuulutus, vaid konkreetne patust lahtimõistmine. Õpetaja ütleb kogudusele pärast patutunnistuse lugemist: "Kui see on teie kõigi tõeline tunnistus ja palve, siis kostke: Jah!", ning alles pärast koguduse jaatavat vastust kuulutab pattudest lahtimõistmist, mille kulminatsiooniks on sõnad: "…teile kuulutan mina kui kutsutud ja seatud Jumala Sõna sulane Jumala armu ja mõistan teid Issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist teie pattudest lahti – Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel."

Et rõhutada selle erilise patutunnistuse ja pattudest lahtimõistmise tähtsust ja seotust armulauaga, millele vana kirikliku tava kohaselt peab eelnema piht, peetakse pihitalitus mõnel pool ka vahetult enne armulaualiturgia algust.

Ilma armulauata jumalateenistuse puhul juhatatakse patutunnistus sisse kas psalmisõnaga, mis tuletab meelde, kui õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud ja kelle patt on kinni kaetud (Ps 32:1), või kutsega enne Jumala ette astumist ja Tema kummardamist ning oma tänu ja palvete Tema ette toomist oma elu üle järele mõtelda ning oma patud Jumalale üles tunnistada. Patutunnistuspalvele järgneb üldine armukuulutus, milles tuletatakse meelde Jumala halastust

Jeesuses Kristuses ning kinnitatakse Tema armastust, mis päästab meid hukatusest ja kingib meile igavese elu lootuse.

Nii ühe kui teise patutunnistuspalve puhul tuleb meeles pidada, et tegemist ei ole pelga formaalsusega, vaid tõsise sisemise valmistumisega selleks, et astuda Jumala ette, et kohtuda oma Looja ja Issandaga, kelle käes on ka kohtumõistmine ja õigus. Me oleme patused, me eksime iga päev palju ja mitmel viisil ning oma arvatavale õigusele toetudes ei või me Jumala ees püsima jääda. Prohvetisõna ütleb: "Me kõik oleme saanud roojaseks ja kõik meie õigused on määrdunud riide sarnased; me kõik oleme närtsinud nagu lehed ja meie süü kannab meid ära otsekui tuul!" (Js 64:5) Ainult Jumala arm Jeesuses Kristuses on see, mis võib meid päästa ja tõeliselt õigeks teha, seepärast vajame ilmtingimata Tema armu, patust lahtimõistmist ja halastust.

Eesti luterlikus traditsioonis on jumalateenistuse alguses seisev patutunnistus ühendatud esimesega vanakirikliku missa põhiosadest, nimelt Kyrie’ga. See nimetus tuleb kreeka keelest ning on lühend palvest "Kyrie, eleison!" "Issand, halasta!" Vana tava kohaselt lauldakse või öeldakse kolm korda kolm korda: "Kyrie, eleison! Kyrie, eleison! Kyrie, eleison! Christe, eleison! Christe, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kyrie, eleison! Kyrie, eleison!" Meie Agendasse on sellest jäänud ühekordne "Issand, halasta! Kristus, halasta! Issand, halasta!", mis ei kujuta endast enam iseseisvat jumalateenistuse osa, vaid millest on saanud üks patutunnistuse komponente: see järgneb, enamasti koguduse lauluna, õpetaja poolt kas üksinda või koos kirikulistega loetud patutunnistuspalvele, mille järel tuleb omakorda armukuulutus või pattudest lahtimõistmine.

Samamoodi on jumalateenistuse algusliturgia osaks ja seega patutunnistusega otseselt seotuks kujunenud järgmine traditsioonilise armulauaga jumalateenistuse põhiosa, nimelt Gloria. Ka see nimetus on lühivorm pikemast, õigupoolest Pühakirjast pärit ülistuslaulust, mille laulsid inglid Kristuse sündimise ööl ning mis ladina keeles kõlab järgmiselt: "Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis." – eesti keeli: "Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel."

Gloria’st kõneleme pikemalt juba artiklisarja järgmises osas.

Õpetaja Enn Auksmann
Koguduse õpetaja

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on November 27, 2017 11:04 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.