Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 

MINA USUN ÜHT, PÜHA, KRISTLIKKU KIRIKUT
Koguduse Teated - Oktoober 2016, Nr.5

 

Kirikuaasta lõppedes ja peatsele Usupuhastuspühale mõeldes on hea meenutada, mis on kirik.

See sõna tuleneb kreeka keelest ning selle aluseks on sõna "Kyrios" – Issand. Niisiis on Kirik miski, mis kuulub Issandale, mille rajaja ja omanik on Jumal. Seda on äärmiselt oluline meeles pidada, vastukaaluks üha enam maad võtvale arusaamale, nagu oleks kirik eeskätt midagi inimlikku, meie loodut, meie kujundatavat.

Kirik on Issanda oma ning see Issand, kelle oma ta on, on Jeesus Kristus, inimeseks saanud Jumala Poeg, lihaks saanud Sõna. Kiriku kutsumus ja ülesanne on jätkata oma Issanda lihakssaamist, Tema missiooni inimeste päästmisel patu, kurja ja surma meelevallast, meie jumalanäolisuse taastamisel ning meie juhtimisel surmast ellu, kaduvusest, hukkumisele määratusest igavesse taevasesse rõõmu ja kirkusesse.

Teine sõna, millega kirikut kreeka (ja ka ladina) keeles tähistatakse, on "ekklesia". Selle eestikeelseks vasteks on "kogudus". Aga taas tuleb hoiduda vääritimõistmisest: see ei tähenda mitte neid, kes on ise, oma tahtel kokku kogunenud, vaid neid, kes on kellegi teise poolt – Jumala Püha Vaimu poolt – kokku kogutud ning jumalatust maailmast välja kutsutud.

Kiriku olemus, tema tunnused, tulevad väga hästi esile vanakiriklikus Nikaia usutunnistuses: nendeks on ühtsus, pühadus, katoolsus ja apostellikkus.

Nagu on ainult üks Kristus, nii saab olla ka ainult üks kirik, Kristuse Ihu. Luterliku arusaama järgi tähendab see eeskätt ühtsust evangeeliumi kuulutamises ja sakramentide jagamises: "Kiriku tõeliseks ühtsuseks piisab, kui ollakse ühel meelel evangeeliumi õpetuse ja sakramentide jagamise osas ega ole vajalik, et igal pool oleksid ühetaolised inimlikud traditsioonid või inimeste poolt seatud tavad või kombetalitused." (Augsburgi usutunnistus VII).

Kiriku pühadus seisneb Kristuse pühaduses. Augsburgi usutunnistus tõdeb väga kainestavalt: "uigi kirik peaks õieti olema pühade ja tõeliste usklike osadus, on siiski selles elus nende hulka segatud palju silmakirjatsejaid ja jumalakartmatuid." (Augsburgi usutunnistus VIII) See tähendab, et kiriku tõelist pühadust ei tule otsida mitte meist, inimestest kui Jumala armu vastuvõtjatest, vaid Jumalast kui armu jagaja ning Tema jagatavatest armuandidest.

Katoolsus tähendab kiriku kõikehõlmavust ja kõigile suunatust, eeskätt seda, et kiriku ülesanne

on anda muutmatult ja täielikult edasi see, mis on tema kätte usaldatud, ning kahtlemata ka seda, et ta on läkitatud kõikide inimeste juurde. "Minge kõike maailma, ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule!" ütleb Issand Kristus (Mk 16:5)

Siit tuleneb ka kiriku apostellikkus. See on põhimõte, mida suurepäraselt väljendavad apostel Pauluse sõnad: "Mina olen Issandalt saanud selle, mis ma teilegi olen andnud." (1Kr 23) – kirik on kutsutud andma põlvest põlve edasi seda, mille ta on apostlite kaudu saanud Issandalt endalt, sellele midagi omalt poolt juurde panemata ning sellest midagi ära võtmata.

Martin Luther lisab nimetatuile veel seitse tunnusmärki, mille järgi tuntakse tõelist Kristuse kirikut.

Esimeseks nende hulgas on Jumala Sõna. Seal, kus Jumala sõna avalikult ja puhtalt kuulutatakse ning usus vastu võetakse, on kirik.

Teiseks tunnusmärgiks on püha ristimise sakrament, kui seda vastavalt Kristuse seadmisele õigesti õpetatakse, usutakse ja tarvitatakse.

Kolmandaks nimetab Luther püha armulauda kui päästevahendit, mille kaudu need, kes seda õiges usus vastu võtavad, saavad osa Kristuse enda pühadusest, ning mida tuleb vastu võtta nii sageli kui võimalik.

Tõelise kiriku neljas tunnusmärk on Kristuse poolt kiriku kätte usaldatud võtmete meelevald, mida tarvitatakse pihil pattude andeksandmiseks ning mis muudab ja pühitseb neid, kes sellest osa saavad.

Viiendaks on kiriku teenimisamet, mille olulisus ja ülesanne seisneb ülal nimetatud armuvarade vahendamises kogudusele. Vaimulikuameti pühadus seisneb selle andja, see tähendab Jumala, mitte selle kandja, see tähendab inimese pühaduses. Siinkohal on sobilik tsiteerida Augsburgi usutunnistust, milles öeldakse: "Et võiksime tulla usule, on seatud evangeeliumi õpetamise ja sakramentide jagamise teenimisamet. Sest Sõna ja sakramentide kui instrumentide kaudu antakse Püha Vaim, kes toob esile usku, kus ja millal Jumal tahab, neis, kes kuulevad evangeeliumi, nimelt et Jumal mõistab mitte meie oma teenete järgi, vaid Kristuse pärast õigeks need, kes usuvad end olevat armusse vastu võetud Kristuse pärast." (Augsburgi usutunnistus V)

Kiriku kuues tunnusmärk on ühine ning avalik palve ja Jumala kiitmine. Siia juurde kuulub ka Jumala Sõna avalik õpetamine, mis on samuti Jumala kiitmine – kokkuvõtlikult peab Luther siin silmas liturgiat ehk avalikku jumalateenistust kui jumalikku päästevahendit, mille kaudu me saame osa Jumala ligiolust, päästvast väest ja pühadusest ning kiidame ja austame Teda Tema suurte tegude eest.

Viimaks nimetab Luther seitsmendat tunnusmärki: selleks on rist. Nagu Kristus pidi kannatama, nii kannatab ka Tema kirik. Jeesus ise ütleb oma jüngritele: "Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas!" (Mt 5:11-12), ning: "Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle!" (Mt 16:24)

Lutheri jaoks on see viimane, seitsmes tunnusmärk, määrava tähtsusega: selle olemasolu on kuue eelneva tõeväärtuse kinnituseks. See võib meile tunduda paradoksaalsena, kuid nii see on – sest rist on tõeline päästevahend, Kristuse rist, millel meie eest kannatanud ja surnud Jumala Poeg on lunastanud kogu maailma. Nii ütleb ka üks vana laul:

"Ei ristita või olla sa! Rist patu maha rusub, Et Jumalat siis üksinda Hing armastab ja usub. Maailm siis läeb Ja Jumal jääb. Nüüd mõtle hoolsast seda, Kuis armastad sa teda?

Ka ma ei taha ristita Siin olla, tahan kanda, Mis Jumal saadab armuga. Mis Isa võtab anda, On väike piin. Kui nutan siin, Siis kiitust seal tall' annan. Ma Jeesu risti kannan!"

Jumal kingib meile Kristuses oma kiriku kaudu uue elu. Ta istutab selle meie südamesse oma püha Sõna kaudu, Ta sünnitab meid vaimulikul viisil pühas ristimises, toidab armulauasakramendiga, puhastab võtmete meelevalda kasutades, kasvatab meid vaimuliku teenimis ameti abil palves ja jumalakartlikus elus, uuendab ja pühitseb meid jätkuvalt ning juhib läbi Kristuse risti taevasse.

Kirik on püha, kuna Kristus on püha, Kristus on iseennast tema pühitsemiseks ohvriks toonud, ta oma lunastusverega pesnud.

"Olge pühad, sest mina olen püha!" ütleb Issand (1Pt 1:16).

Õpetaja Enn Auksmann

 

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on October 13, 2016 11:37 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.