Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 


Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks
Koguduse Teated - Oktoober 2017, Nr. 5

 

Lugesin hiljaaegu üht artiklit, mille kohta võiks veidi irooniliselt öelda, et selle põhiväiteks oli, nagu oleks luterlus tekkinud 19. sajandil. Veidi vähem irooniliselt: autori arvates näib ainus tõeline luterlus olevat n-ö valgustatud luterlus, mis on oma olemuselt liberal protestantlik, rajaneb Piibli ajaloolis-kriitilisel tõlgendamismeetodil kui ainsal mõeldaval ning käib kaasas ühiskonna muutustega ja vaimse arenguga, olles ka ise osa sellest. 

Esimese hetkega ei oskagi selle peale öelda muud, kui et eks see ole taas üks praegusajal moevooluks kujunenud “avarapilgulise kitsarinnalisuse” tüüpilisi avaldusi: vastaste väidetavat fundamentalismi hurjutades esindatakse üpris fundamentalistlikul viisil vastu vaidlemist mittesallivat tõemonopoli selle kohta, kuidas asjad tegelikult on ja olema peavad. Kahtlen, kas Martin Luther oleks suutnud ennast taolise luterlasega samastada. 

Et nüüd enamasti mõttetuks osutuva ja tulemusetu sõnasõja juurest millegi tõelisema manu minna, tahan järgnevalt tuua esile kolm olulisimat märksõna, mida luterlik reformatsioon minu jaoks endas kannab. 

Esiteks: meeleparandus. Luterliku usupuhastuse sümboolseks alguseks loetakse 31. oktoobrit 1517, mil Martin Luther pani välja üheksakümmend viis teesi ehk vaidluslauset, millega ta kutsus vahetama mõtteid esmalt meeleparanduse ja kõige sellega seonduva üle, sellest tulenevalt aga laiemalt nii kiriku kui tema kutsumuse ja kuulutuse tõelise sisu ja tähenduse üle. 

Luther alustab nõnda: “Kui meie Issand ja õpetaja Jeesus Kristus ütles 'parandage meelt' jne, tahtis Ta, et kogu usklike elu oleks meeleparandus.” Probleemiks oli Lutheri arvates see, et kuulutus meeleparandusest oli muutunud pelgaks sakramentaalse pihi propageeri miseks, ja kuna pihil kaasneb pattude andeksandmisega teatav hüvitusnõue, siis oli sellest tema hinnangul saanud ka paljude kirikutegelaste poolt ülekohtuselt ära kasutatud vahend inimestelt raha või muude hüvede väljapressimiseks ning nende südametunnistuse aheldamiseks. 

Tõeline meeleparandus on, Augsburgi usutunnistuse sõnu kasutades, “kahetsus ehk vapustus, mis tabab südametunnistust patutundmise läbi”, ning sellele vastu tulev “usk, mis sünnib evangeeliumist ehk absolutsioonist ja usub, et Kristuse pärast on patud andeks antud, ning trööstib südametunnistust ja vabastab hirmust” ja millele “peavad järgnema head teod, mis on meeleparanduse vili”. 

Siit tulenebki teiseks: evangeelium. Martin Luther arutleb oma üheksakümne viies teesis selle üle, milles seisneb kiriku tõeline varandus, ja vastab kindla veendumusega: “Tõeline kiriku varandus on Jumala kirkuse ja armu kõigepüham evangeelium.”  Evangeelium on, nagu ülal näidatud, sisuliselt seotud meeleparandusega ja kiriku kätte usaldatud võtmete ehk patust lahtimõistmise meelevallaga. Evangeelium on mõeldud kõnetama inimest, kes on ära tundnud oma rikutuse, süü ja patu ning kes kahetseb ja on selle äratundmise läbi määratud surmani piinlema. Just sellele inimesele – me näeme, et siin on tegemist mitte kultuuri-, elustiili- või maailmavaate, vaid elu ja surma küsimusega! – kõlab evangeeliumi kuulutus armulisest Jumalast, kes on meid Jeesuses Kristuses lunastanud, ja mitte mingil lihtsal ega kergel viisil, vaid iseennast meie eest häbistavasse ja piinarikkasse surma andes. Evangeelium ei ole nali, see ei ole, nagu on öelnud saksa vaimulik ja märter Dietrich Bonhoeffer, mitte odav, vaid see on ülikallis arm.

Niisiis kolmandaks: Jumala arm ja armastus. Jumala ülikallis arm, Jumala armastus on see, illest uue elu viljana peab võrsuma ka meie armastus. “Armastuse teo läbi kasvab armastus ja inimene saab paremaks,” ütleb Martin Luther oma teesides. Usk Jumala armu evangeeliumisse toob inimeses esile head teod ja sünnitab armastuse. Võime ka öelda, et usk saab tegevaks, tõeliseks, tugevaks ja püsivaks armastuses. 

Nii luterliku teoloogia kui Pühakirja keskmes seisab õpetus patuse inimese õigeks mõistmisest Jumala armu läbi Kristuses, Augsburgi usutunnistus sõnastab selle õpetuse kokkuvõtlikult nõnda: “Inimesed ei saa olla Jumala ees õigeks mõistetud omaenda jõu, teenete või tegude läbi, vaid on muidu õigeks mõistetud Kristuse pärast usu kaudu, kui nad usuvad, et on armusse vastu võetud ja patud andeks saanud Kristuse pärast, kes hüvitas meie patud oma surmaga. Selle usu arvab Jumal enese ees õiguseks.” 

Tulles tagasi ennist tsiteeritud arvamusavalduse juurde, nagu oleks ainus tõeline luterlus see, mis “käib kaasas ühiskonna muutustega ja vaimse arenguga” ja “on osa sellest”, tuleb tõdeda, et usupuhastajate endi arusaamu järgides tuleks öelda pigem vastupidi: hoolimata sellest, mis kõik võib meie ümber muutuda, keskendub kirik ja kiriku sõnum sellele, mis on muutumatu. Muutumatu on inimese põhiolemus, inimese põhihäda ja tema ainus lootus. Muutumatu on ka Jumala armukutse, kutse meeleparandusele ja pöördumisele, kutse evangeeliumi juurde ja uude, armastusest kantud ja täidetud ellu. 

Luterliku usupuhastuse viiesajanda aastapäeva tähistamiseks ei ole paremat viisi kui seada oma silme ette taas kiriku tõeline aare: Jumala kirkuse ja armu kõigepüham evangeelium. Ning teha seda mitte “valgustatu” kõrkusega, vaid sellesama siira lapseliku andumuse ja kahetseva patuse alandlikkusega, millega kord munk Martin otsis armulist Jumalat. 

Õpetaja Enn Auksmann

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on October 11, 2017 05:08 PM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.