Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 


KÕNELGU KÕIK MEILE KRISTUSEST
Koguduse Teated - detsember 2018, Nr. 6

Olen varemgi jaganud meenutusi esimesest jõuluõhtu jumalateenistusest, millele poisipõlves sattusin. Ma ei mäleta täpselt, kui vana ma olin, samuti ei mäleta ma tollest jumalateenistusest midagi sisulist. Küll on mul meeles, et vaatamata kõigile pingutustele ei saanud ma mitte midagi aru sellest, mida kirikuõpetaja kõneles. Kas põhjuseks oli, et ma lihtsalt ei kuulnud teda, või et ma ei olnud võimeline tema sõnumit mõistma, igatahes ainus, mille ma sellelt jumalateenistuselt kaasa võtsin, oli jõuluõhtu laululeht.

 

 

Koju jõudes mõtlesin, et püüan siiski selgust saada, ning arvates üsna õigesti, et laulude vahel olevad kummalised lühendid viitavad Pühakirjale, otsisin välja vanavanamate pööningult leitud vähemalt saja aasta vanuse Piibli ning üritasin laululehele märgitud kohti üles leida. Ainus tuttav lühend oli "Lk." – paraku ei teadnud ma, et see tähistab Luuka evangeeliumi, vaid arvasin, et tegemist on leheküljeviitega. Niisiis avasin oma Piibli teiselt leheküljelt, kuna laululehel seisis "Lk. 2", ja hakkasin lugema. Sattusin õige pea segadusse, kuna jõuludest seal minu meelest küll juttu polnud – ja ei saanudki olla, kuna tegelikult oleksin pidanud lugema hoopis Jeesuse sündimise lugu Luuka evangeeliumi 2. peatükist.

Ometi võib tagantjärgi tõdeda, et nagu vahel juhtub, leidis siingi pime kana ootamatult tera: sest ka jõuluõhtu pühakirjalugemised ei piirdu Luuka evangeeliumiga, vaid sisaldavad õige mitut Vana Testamendi kirjakohta; ka päris Piibli algusest: kui mitte teiselt, siis kolmandalt leheküljelt ikkagi.

Jõuluõhtu pühakirjalugemised juhatatakse meie kiriku traditsioonilise korra järgi sisse Vana Testamendi ennustustega Kristusest", millest esimene pärineb 1. Moosese raamatu kolmandast peatükist: "Jehoova Jumal ütles mao vastu: Ma tahan vihavaenu tõsta sinu ja naise vahele, ja sinu seemne ja tema seemne vahele; seesama peab su pea rõhuma ja sina võtad tema kanda rõhuda."

Piibliteadlased nimetavad seda salmi "protoevangeeliumiks" (kreeka keeles: esimene evangeelium), kuna kristliku arusaama järgi on siin tegemist ettekuulutusega Lunastajast. Madu on muidugi kurat, eksitaja, kes ahvatles Eeva ja Aadama pattu tegema, ning naise seeme on neitsi Maarjast sündinud Õnnistegija, kes peab küll kannatama mao salvamist, meie eest ristil surres, kuid kes sellesama surma läbi purustab mao pea, s.t murrab patu ja kuradi meelevalla inimsoo üle. Või nagu Martin Luther seda piiblisalmi kommenteerides ütleb: "See on esimene evangeelium ja tõotus Kristusest… et ta peab patu, surma ja põrgu ära võitma ning meid mao meelevallast õndsaks tegema."

Järgmine ettekuulutus on selline: "Ja Aabrami vastu ütleb Jehoova: Ma tahan sind suureks rahvaks teha ning õnnistada ja su nime suureks teha; sest sinu seemnest peab kõigile maailma rahvastele õnnistus tulema."

Nagu esimeses ettekuulutuses naise seeme, nii on siin Aabrami seeme taas Kristus. Apostel Paulus viitab just sellele tõotusele Galaatia kirjas, öeldes: "Tõotused aga on öeldud Aabrahamile ja tema seemnele. Ei öelda: ja sinu seemnetele, otsekui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta: ja sinu seemnele, kes on Kristus."  Pauluse järgi kõneleb see ettekuulutus sellest, et kui Jumal kutsus Aabrami ning lubas ta teha paljude rahvaste isaks, nagu kinnitab ka talle antud uus nimi Aabraham, ja õnnistuseks kõigile rahvastele, siis pidas Ta silmas aastasadu hiljem Aabrahami soost sündivat Messiat, meie Õnnistegijat Jeesust Kristust.

Kolmas prohvetikuulutus meie jõuluõhtu jumalateenistusel on järgmine: "Ja Juuda, Jaakobi poeg, sai tõotuse: Juuda, sinu, sinu ette peavad su isa pojad kummardama, sest valitsuskepp ei pea mitte Juudast lahkuma ega käsuandja tema jalgadelt, seni kui Rahusaatja tuleb, ja tema sõna võtavad rahvad kuulda."

Me teame, et Jeesuse kasuisa Joosep oli Taaveti soost, s.t ka Juuda suguharust. Nii on see, kelle tulemist Jaakob siin prohvetlikult ette kuulutab, taas Jeesus Kristus, kelle kohta Ilmutusraamatus öeldakse, et Ta on "lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, kes on võitnud".

Järgmine ettekuulutus: "Ja Moosese vastu ütles Jehoova: Ühe prohveti tahan ma lasta tõusta nende vendade seast ja oma sõnad Ta suhu panna; ja Ta peab neile rääkima kõike seda, mis ma Temale käsin. Ja see mees, kes mu sõna ei kuule, mis Ta minu nimel räägib, sellelt tahan mina seda nõuda."

Juba apostel Peetrus tunnistab ühes oma esimestest jutlustest, et see tõotus on Kristuses täide läinud.  Ta ütleb Jeruusalemma rahvale: "Parandage meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks. Mooses on ju öelnud: 'Issand, teie Jumal, tõstab teile Prohveti teie vendade seast, seesuguse nagu mina. Teda kuulake kõiges, mida ta iial teile ütleb. Aga iga inimene, kes seda Prohvetit ei kuula, kaotatakse rahva seast ära.' Jumal on teile oma sulase Jeesuse üles äratanud ja teie juurde läkitanud teid õnnistama, kui te igaüks pöördute oma tigedusest."

Võime siinkohal meenutada ka Johannese evangeeliumi algust, kus Kristusest kõneldakse kui lihaks saanud Jumala Sõnast, kes on meile toonud armu ja tõe sõnumi otse Isa südamest, ning Heebrea kirja algust, kus seisab: "Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu."

Viies prohvetikuulutus on suunatud kuningas Taavetile ja tema soole: "Ja Taaveti kojale kinnitatakse: Ma olen Taavetile, oma sulasele, vandunud: Ma kinnitan su soo igaveseks ja ehitan su aujärje üles põlvest põlveni.

See tõotus kajab otseselt edasi juba peaingel Gabrieli poolt neitsi Maarjale Jeesuse sünni ettekuulutamisel öeldud sõnades: "Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale Poja ja paned Talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja Teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab Talle Tema isa Taaveti trooni. Ja Ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning Tema valitsusele ei tule lõppu." Jeesus on Taaveti poeg, kuigi Ta on ka näidanud, et see tiitel on üsna suhteline – sest Ta on palju enam kui Taaveti poeg, Ta on Jumala enda ainusündinud Poeg, kelle kuningas Taavet ise 110. laulus oma Issandaks tunnistab.

Kuues ettekuulutus on taas selline, mille seostamine Jeesuse sündimisega ei ole kuigi keeruline: "Ja prohvet Miika läbi kuulutab Issand: Ja sina, Petlemm Efrata, see on vähe, et sa oled Juuda tuhandete seast; sinust tuleb mulle välja see, kes on valitseja Iisraelis; ja Tema väljumised on vanast, igavesest ajast olnud."

Tuletame meelde: need olid kuningas Heroodese käsul kokku tulnud ülempreestrid ja kirjatundjad, kes selle prohvet Miika raamatu salmi põhjal kinnitasid, et Kristus ei saa sündida mujal kui Petlemmas. Paraku ei olnud ükski neist valmis minema vastsündinud Messiat kummardama – seda tegid üksnes hommikumaalt saabunud paganatest tähetargad. Andku Jumal meilegi mitte niivõrd kirjatundjate raamatutarkust, kuivõrd hommikumaa tarkade südame- ja usutarkust!

Viimane prohvetikuulutus on võetud päris Vana Testamendi lõpust: "Ja viimaks hüüab Jehoova prohvet Malakia suu kaudu: Pea tuleb oma templi juurde Issand, keda te otsite, ja seaduse ingel, keda te tahate. Vaata, Ta tuleb! ütleb vägede Jehoova."

Selle ingliga, kellest prohvet siin kõneleb, samastab Jeesus ise Ristija Johannese, kes on tulnud Tema eel, et Talle, oma Issandale, teed valmistada. Ettekuulutus oma templi juurde tulevast Issandast on täitunud mitmel viisil: kõige esmalt aga siis, kui Jeesus neljakümne päeva vanusena pühakotta toodi, et Tema eest ettenähtud ohvritalitused toimetada. Vaga Siimeon võttis Ta siis vastu sõnadega:  "Issand, nüüd Sa lased oma sulase rahus minna oma sõna järele, sest mu silmad on näinud Sinu päästet, mille Sa oled valmistanud kõigi rahvaste nähes, valguseks, mis peab ilmuma paganaile ja auhiilguseks oma rahvale Iisraelile!"

Kiriku alguspäevist peale on kristlased teadnud, et mitte ainult meile Uue Testamendina tuntud evangeeliumid ja apostlite kirjad, vaid ka Vana Testamendi raamatud kuulutavad Kristust ning eeskätt seda silmas pidades peame neid ka lugema ja tõlgendama. Nii ütleb ka Martin Luther, et iga prohvetikuulutust tuleb mõista Kristusest lähtudes, välja arvatud seal, kus ilmneb selgetest sõnadest, et see käib kellegi teise kohta.

Ka jõulude keskpunktiks on Kristus. Ning seda parem, kui lisaks Temale seostuvad jõulud meile paljude muudegi asjadega: kaunite lapsepõlvemälestuste, armsate inimeste, koheva lume, krõbeda külma, küünlavalguses särava kiriku, kaunite laulude, maitsvate roogade, kingituste ja muu taolisega.  Peaasi, et me ei unustaks oma taevast Isa tänada tolle tõelise jõulukingituse eest – Jõululapse eest, kes on tulnud, et anda ennast meile ja meie eest, et meil oleks elu, ja seda ülirohkesti.

Õpetaja Enn Auksmann

 

 

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on December 02, 2018 10:29 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 

2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.