Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 


Ta on tõesti üles tõusnud!
Koguduse Teated - Mai 2018, Nr. 3

 

 

Nad tulid välja, jooksid haua juurest ära, sest neid oli vallanud väristus ja hämmastus; ja nad ei ütelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. (Mk 16:8)

"Kristus on surnuist üles tõusnud!" – see on tavapärane Ülestõusmispüha tervitus, millele vastatakse enamasti: "Ta on tõesti üles tõusnud!"

See tervitus on nii tavaline – aga võib-olla liigagi tavaline. Sest kas pole meiegi mõnes mõttes nende naiste sarnased, kes, ülestõusmispäeva hommikul Jeesust hauast leidmata, läksid tagasi Tema jüngrite juurde sõnumiga, mida nad tegelikult ise ei mõistnud ja mille nad seetõttu esialgu kuulutamatagi jätsid?

"Kristus on surnuist üles tõusnud!" – jagan selle lause järgnevalt kolmeks osaks, kolmeks möödapääsmatult oluliseks mõisteks või mõisteteringiks, mille üle tahan koos teiega mõtiskleda.

Esiteks: Kristus. See ei ole mitte Jeesuse perekonnanimi, nagu mõned arvavad. Pigem on see ametinimetus, aga sedagi on tegelikult liiga vähe öelda, kuna tegemist ei ole ametiga, mida võiksid pidada mitmed erinevad inimesed, vaid millegi ainulaadse ja kordumatuga.

Sõna Kristus tuleb kreeka keelest ning tähendab Võitut või Salvitut – täpselt sedasama, mida heebrea keeles Messias. See viitab paljude rahvaste juures tuntud vanale tavale võida või salvida tähtsaid ametimehi – näiteks kuningaid nende kroonimisel – õliga, mis tähistab jumalikku kutsumust, läkitatust ja õnnistust. Niisiis kõneleb nimi Kristus meile nii selle kandja jumalikust missioonist kui ka Tema meelevallast.

Kristuse missioon, Tema ülesanne siin maailmas, oli teha nähtavaks Jumala mõõtmatu armastus ning teostada sellest lähtuv lunastusplaan: Ta annab iseennast meie, patuste eest – õige ülekohtuste eest –, et meie süü oleks lepitatud, meie patud andeks antud ja meid endid kurja meelevallast lahti ostetud. Ta teeb seda vabatahtlikult, ennast oma tagakiusajate kätte loovutades ning risti lüüa ja patuohvrina surmata lastes.

Siinkohal on oluline teinegi mõiste, mida ma nimetasin: Kristuse jumalik meelevald. Vahel samastatakse sõna «meelevald» sõnadega "vägi" või "jõud". See ei ole päris õige, kuna meelevald küll sisaldab endas nii väge kui ka jõudu, aga tähendab tegelikult siiski midagi muud. Nimelt on meelevald autoriteet, mis ei tulene millestki ega kellestki muust kui selle omajast endast. Kreeka keeles on meelevald exousia, mis tähendab sõnasõnalt "iseenda olemisest". Kristusel on kõik meelevald nii taevas kui maa peal Temast endast tulenevalt – see, et Ta on Kristus, tähendab, et Ta on tõeline Jumal, kes on saanud meie pärast tõeliseks inimeseks, et meie, inimesed, võiksime Tema armu läbi uuesti sünnitatuna ja jumalikku armastusse vastu võetuna saada Jumala lasteks.

Niisiis, kui me kõneleme Kristusest, siis võime teada, et juba ainuüksi selles nimes või sõnas on peidus kristliku usu keskne sõnum: Jumal on läkitanud oma Ainusündinud Poja, kes on meid oma jumalikus meelevallas päästnud ja lunastanud.

Teiseks: surnuist: Kristus on surnuist üles tõusnud – see tähendab, et Ta suri tõeliselt, Ta andis end tõeliselt meie eest. Tema, elu allikas – võime öelda ka: Elu ise –, loobus iseendast, et meie ei peaks surma enam kartma ega sellele alluma.

Kuidas nii, võime nüüd küsida: meiegi peame ju kord surema; mõelda vaid, kui palju on neid, kes on Kristuse ülestõusmisele järgnenud pea kahe tuhande aasta jooksul surnud?!

Jah, nii see on, aga Kristuse surma ja ülestõusmise läbi on surma tähendus pöördeliselt muutunud. Ühes vanas kirikulaulus väljendatakse seda nõnda:

"Surm, kus nüüd sinu oda jäi, / Kus, põrguhaud, su võimus?
Nüüd Kristus meile eluks sai, / Ehk nende vaen küll hirmus.
Nüüd olgu Jumal tänatud, / Et surm on täiest surmatud
Ja meile võit on antud."

Kristus suri meie eest tõeliselt – selles mõttes, mida surm tähendas enne lunastust. Just seepärast hüüdis Ta ristil: "Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa mu maha jätsid?" Lunastamata inimese jaoks tähendab surm igavest lahutatust mitte ainult elust, vaid ka eluallikast ehk Jumalast. Kristuse surma läbi on surm aga neile, kes Temasse usuvad ja kellel on osa Tema lunastustööst, saanud mitte Jumalast lahutajaks, vaid vastupidi: ukseks ajast igavikku, kaduvuse meelevallast tõelisse ellu, ähmaselt aimavast usust Jumala vahetusse nägemisse.

Millist valu võis tähendada Jumala Poja jaoks sattumine surnute sekka! Tema, kes on täielikult üks oma Isaga, pidi nüüd kogema oma Isast täieliku lahutatuse kohutavust. See oli Tema rängim kannatus, mis ületas kõik inimeste poolt Talle põhjustatud piinad.

Kui rooma sõjamees torkas piigi ristil surnud Õnnistegija südamesse, siis tõeliselt oli Jeesuse süda rebitud lõhki seeläbi, et Ta pidi meie jumalatust kogedes ja enda peale võttes minema alla surmavalda – Tema, elu Issand!

Kolmandaks: üles tõusnud! Jeesus ei ole enam surnud, vaid elab – see on meie kristliku usu põhialus, ja kui keegi seda ei usu, siis on ta, apostel Pauluse sõnu kasutades, "kõigist inimestest

kõige armetum".

Tahan siinkohal juhtida tähelepanu sellele, et kui kõneleme Kristuse ülestõusmisest, siis kasutame enamasti aktiivset kõneviisi. Uues Testamendis on see kuulutus vahel ka passiivses vormis: "Ta on üles äratatud" – pidades silmas Jumal Isa tegu, kes on oma Poja surnuist üles äratanud –, aga algusest peale on kristlastele olnud selge, et kuna Jeesus on oma Isaga lahutamatult üks, on Ta ise surnuist üles tõusnud oma jumalikus väes. Niisiis tähendab kuulutus, et Kristus on surnuist üles tõusnud, ka täiesti ühemõttelist usutunnistust, et Ta on mitte ainult tõeline inimene, vaid ka tõeline Jumal.

Kristus on surnuist üles tõusnud! Meie patud on andeks antud, meie süü on maha pestud!  Surm on võidetud ja meile, kes usume Kristusesse, on avatud tee igavesse ellu ja õndsusesse.

Jumal ise on seda teinud, ja seepärast ei pea me enam mitte midagi kartma – kui Tema on meie poolt, kes võiks olla meie vastu?

Soovin kõigile õnnistatud jätkuvat Ülestõusmisaega!

Õpetaja Enn Auksmann

 

Images courtesy of pixabay.com and ChristiansUnite.com

 


 

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

 

2017 - Jumalateenistuse Patutunnistus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - Algus

 

2016 - Küsimusi-vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenitust

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Mõtteid Koguduse Teenimisest

2016 - Auksmanni Perekonnast

 

2014 Suvepäev

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses 29-30 märtsil

 

2013 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 22. septembril

2013 - Ühel meelel kristlikus osaduses - Koosolek 26-28. aprillini 2013.

 

2012 Suvepäev

 

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 Suvepäev

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

 

 

This page was last edited on May 05, 2018 04:39 PM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 

2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.