Esileht Kog. Tegevus Kalender Meie Kirik Ajalugu Fotod Seadused Kontakt Maakaart Viited
Home Events Calendar About Us History Photos Bylaws Contact Directions Links

 Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Esileht | Home
Kalender | Calendar
Jutlused | Sermons
Kirjutised | Articles
Teejuhis | Directions
Kontakt | Contact

Õpetaja:  Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: Heino Nurmberg
Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  Uve Sillat
Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 


KOGUDUSE
2019 JUHATUSE 
& NÕUKOGU
KOOSSEISUD

Juhatus -

Heino Nurmberg -Esimees

Andres Ruetman - Ase-esimees

Uve Sillat - Laekur

Mati Laan - Abi-laekur

Kuno Lill - Kirjatoimetaja

Edgar Kaskla - Abikirjatoimetaja

 

 

Nõukogu -

Boris Auksmann

Ave-Miina Eberhard

Heljo Kaskla

Kuno Lill

Raivo Neggo

Kaie Pallo

Andres Ruetman

Uve Sillat

 

 

 

ARMASTAGE ÜKSTEIST
Koguduse Teated  2015, nr. 4

«Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist!  Nõnda nagu mina teid olen armastanud,
armastage teiegi üksteist!» (Jh 13:34)

Aastaid tagasi, kui andsin Kärdla koolis gümnaasiumiõpilastele religiooniõpetust, juhtus järgmine, ühelt poolt veidi naljakas, teisalt aga vähemalt minu jaoks päris kõnekas lugu.

Käsitlesime parajasti hinduismi, aga kuna üks tund sattus 2. novembrile, see tähendab Hingedepäevale, kõnelesin möödaminnes põgusalt ka sellest – peamiselt seoses meie rahvapärimusega. Muuhulgas selgitasin, kui tähtis paik oli meie esivanemate jaoks saun, ja seda mitte ainult pesemise, vaid ka sündimise ja suremise kohana.

Mõned päevad hiljem, kui tegin õpilastele kontrolltöö hinduismi kohta, kirjutasid peaaegu kõik, et selle religiooni järgijate jaoks on eriti püha ja tähtis paik… saun.

See lugu tuli mulle meelde, kui tutvusin viimatise Eestis elavate inimeste usulisi arusaamu käsitleva uuringu tulemustega. Küsitlus viidi läbi käesoleva aasta aprillis ja mais, osalenuid oli kokku tuhatkond, mehi ja naisi peaaegu võrdselt, rahvuselt põhiliselt eestlastest (68%) linnaelanikud (69%).

Annan sellest uuringust väikse ülevaate, kuna see on minu arvates päris huvitav, kasvõi juba see, et vastanuist peab usku enda jaoks tähtsaks rohkem inimesi (37%) kui poliitikat (27%) – oleksin arvanud pigem vastupidi. Ka kirik on minu meelest oluline üllatavalt paljudele inimestele, peaaegu veerandile (24%). Ometigi jäävad need protsendid tõsiselt alla sellele, kui tähtsaks peetakse vaimsust ja enesearengut (80%), ning konkurentsitult on esikohal perekond (97%) ja kohe selle järel sõbrad ja tuttavad (91%), see tähendab üleüldse lähedased inimsuhted – minu jaoks äärmiselt tähtis näitaja.

Usklikuks ja usu poole kalduvaks peavad end vastavalt 20% ja 26% inimestest, kusjuures usklike osakaal on teinud võrreldes 2010. aastaga, mil see oli 13%, märkimisväärse hüppe ülespoole, samal ajal kui usu suhtes ükskõiksete inimeste osakaal on jäänud peaaegu samaks (käesoleval aastal 35%, viis aastat tagasi 33%). Kahanenud on ateismi poole kalduvate inimeste (10%, 2010. aastal 13%) ning veendunud ateistide (7%, 2010. aastal 10%) hulk.

Ühelt poolt kummalistena, teisalt aga praegusaegset väga individualistlikku ja subjektiivset usukäsitlust silmas pidades mõistetavatena mõjuvad järgmised andmed: ristitud on 46% eestlastest ja 80% mitte-eestlastest, ent kuhugi kogudusse kuulub ainult 19% eestlasi ja 25% mitte-eestlasi. Esiteks näitab see, et inimesed ei tea, et ristimise kaudu saab nendest ka koguduse liige (või nad lihtsalt ei taju ennast koguduse liikmena), teisalt aga seda, et ristimine on mingil põhjusel paljude inimeste jaoks siiski tähtis. Eriti, kui võrdleme ristitute hulka usklike omaga – ristituid on usklikest enam kui kaks korda rohkem.

Vähemalt kord aastas käib jumalateenistusel 47% vastanutest, iganädalaselt aga üksnes 5%. Enamasti tehakse seda armastusest vanade traditsioonide vastu (51%), ent ka soovist leida hingerahu (44%).

Kuigi 90% küsitletuist on seisukohal, et iga inimene peaks midagi teadma erinevatest religioonidest, on viimase viie aasta jooksul kasvanud nende hulk, kes leiavad, et koolis ei ole vaja religiooniõpetust. Enamus on siiski religiooniõpetuse poolt, näiteks gümnaasiumi osas 67%, aga vastaseid on – sellesama gümnaasiumi osa puhul – käesoleval aastal rohkem (27%) kui viis aastat tagasi (20%). Millega seda seletada, on väga raske ütelda.

Religiooniteemade üle ei mõtiskleta kuigi sagedasti – vähemalt kord kuus teeb seda üksnes 21% inimestest, kusjuures tihti omaette; pereliikmetega räägivad neist asjust vähemalt kord kuus 14% ja sõpradega 13% vastanuist.

Kristlikud põhimõtted – mida nende all ka silmas peetaks – meeldivad 59 protsendile inimestest. 51% vastanuist usub, et hinge eksistents jätkub ka pärast surma, ning 37%, et inimese tegudel on mõju tema surmajärgsele saatusele. 90% inimestest usub aga, et kõik hea ja halb, mida inimene teeb, tuleb talle tagasi praeguse elu jooksul. Taevasesse paradiisi usub 30%, põrgu olemasolusse 29% vastanuist.

Kristuse ülestõusmises on veendunud 12% ning sellega pigem nõus 19% inimestest, isikulise Jumala olemasolu usub kindlalt 9% ning pigem nõus on taas 19% vastanuist, samal ajal aga kinnitab «mingi kõrgema väe» olemasolusse koguni 66% vastanuist.

Kristuse lunastavasse ristsurma usub 29%, kaitseinglitesse aga 54% küsitletuist – ning sama palju (54%) ka tähtede ja teiste taevakehade mõjusse inimsaatusele.

Hinge taassündi pärast surma peab kindlalt tõeseks 11% ning tõenäoliseks 34% inimestest. Peaaegu sama paljud (33%) leiavad, et neil ei ole vaja ühtegi kindlat religiooni ega kirikut, vaid neil on oma usk. 28 protsendil vastanuist on mingi talisman, mis neid nende arvates kaitseb.

Miks mulle meenus seda uuringut lugedes too kunagine lugu hinduismi ja saunaga? Põhjuseid on kaks: esiteks näib mulle, et «kõige uskmatumaks rahvaks» tituleeritud eestlased ei ole sugugi nii uskmatud või vähemalt mitte nii suletud usulistele ja vaimsetele teemadele kui tihtipeale arvatakse (80% peab oluliseks «vaimsust ja enesearengut»).

Ning teiseks: kui iseloomulik on ikkagi meie rahvale too Koidula poolt «Säärases mulgis» nii tabavalt kirjeldatud «iseenese tarkus», mis nopib kord siit, kord sealt, võtab omaks selle, mida tahab, ning jätab kõrvale paar «tühja täpikest», hoolimata sellest, et tulemus on lõppkokkuvõttes midagi hoopis muud kui algselt mõeldud. Teist meie kuulsat kirjanikku, Oskar Lutsu, tsiteerides: «segi nagu Kört-Pärtli särk pühapäeva hommikul».

Kõige olulisem ja valusam vastuolu kõnealuse uuringu tulemustes seisneb minu jaoks aga selles, et samal ajal, kui peaaegu kõik vastajad peavad ülioluliseks perekonda ja isiklikke suhteid lähedaste inimestega – ja see on äärmiselt positiivne ning lootustandev tulemus! –, ei osata suurt midagi peale hakata arusaamaga isikulisest Jumalast ega selle vahetu, isikliku suhtega Temaga, mida Ta otsib ja pakub meile oma ainusündinud ja inimeseks saanud Pojas Jeesuses Kristuses. Jah, inimeseks saanud Jumalas, kes on lõpmatust armastusest meie vastu – olles ise kehastunud armastus – andnud ennast lõpuni meie eest, et meie võiksime elada koos Temaga lõputus, igaveses õnnes ja armastuses.

Kahtlemata on see peeglisse vaatamise koht ka kirikule: kuidas meie oleme suutnud seda sõnumit edasi anda? Või õigemini: kuidas on nii, et me nii vähe, nii ebaveenvalt, oleme seda sõnumit edasi andnud?!

Võtame näiteks ristimise: 46% eestlastest ja 80% mitte-eestlastest on ristitud, ent kogudusse kuulub ainult vastavalt 19 ja 25 protsenti. Samal ajal peab 97% oluliseks perekondlikke suhteid – ja ristimine on ometi perekondlik sündmus ka selles mõttes, et inimene võetakse seeläbi vastu Jumala laste perekonda, talle antakse Jumala «perekonnanimi». Miks aga meie inimesed ei taju kogudust Jumala perekonnana, kuhu nad kuuluvad ning kus neid hoitakse ja armastatakse, neist hoolitakse ja nende eest hoolitsetakse? Miks ainult 5% inimestest võtab iganädalaselt osa koguduse jumalateenistusest…

Usk on kahtlemata väga isiklik asi. Aga usk ei ole ainult isiklik asi, vaid see peaks olema midagi, mis inimesi üksteisest lahutamise asemel hoopis üksteisega – ja Jumala, oma elu allikaga – seob.

Kuidagi teisiti me seda ei saavuta, kui üksnes neidsamu Issanda sõnu järgides, millega ma alustasin: «Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!»

 Enn Auksmann

 

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

 

This page was last edited on November 25, 2015 10:00 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 - Jumalateenistuse Algusosa - Patutunnistus

2017 - Mõtteid Usupuhastuse 500. aastapäevaks

2017 - Jumalateenistuse tervik ja üksikosad - 
Algus

2017 - Jumalateenistuse Ülesehitus

2017 - Kristliku Jumalateenistuse juured

2016 - Küsimusi- vastuseid Eestist

2016 - Mis on Jumalateenistus

2016 - Adveniat regnum tuum

2016 - Auksmanni Perekond

2016 - Mõtteid koguduse teenimisest

2016 - Koguduse Suvepäev

2016 - E.E.L.K. Sinod Torontos

2014 - E.E.L.K. Sinod Los Angeleses  

2013 - Suvepäev & Lõikuspüha teenistus. 

2013 - Ühel Meelel -  Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku koguduste töö jätkumisest. 

2012 - 2650 miili - õp. Jüri Pallo  (Kirjutised)

2011 - Koguduse Lõikuspüha jumalateenistus ja suvepäev - 25. septembril

2011 - õp. Jüri Pallo - Jutlustamisest ja Talaarist

2011 - praost Thomas Vaga - E.E.L.K. koguduste olevik ja tulevik Põhja Ameerika mandril

JUTLUSED

2019

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

2018

2018 Kõnelgu kõik meile Kristusest

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää

2017 - Jumala sarnaseks, tema enda näo järgi loodud

2017-Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees-praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus-Meie Ainus Lootus-praost Enn Auksmann

2017-Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017-Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

2016

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut - praost Enn Auksmann

2016 - "Seitse venda ja nende püha ema - praost Enn Auksmann

2016 "Vaimus ja Tões" - praost Enn Auksmann

2016 "Meie kodupaik asub taevas"-praost Enn Auksmann

2016 "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann


2015

2015 "Kui väga armastan ma sind" - praost Enn Auksmann

2015 "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014

2014 "Jõulutervitused" - 
praost Enn Auksmann

2014 "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks halb ja kaks head uudist" - praost Enn Auksmann

2014 - "Jaanipäevaks & Võidupühaks" - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud"  

 

2013

2013 - "Üks Jumala Rahvas me Oleme" 

2013 ~ "Puhastage usku oma südames"  

2013 ~ "Üks Laul"

2013 ~ Vaikne Nädal

 

2012

2012 ~ Head Uut Aastat 2013

2012 - "Päikesetõus" 

 

2011

2011 ~ Jõulu Jutlus 

2011 ~ Surnute Püha

2011 ~ Tulevane Au

 

SERMONS

There are currently no sermons in English.

 

VIITED

 

KOGUDUSE TEATED

 


2019

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1\

 

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

 

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                  Site Design by Toronto Tiiu               

© 2011-2019 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg ~ Webmaster: Tiiu Roiser
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.