Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 

ARMASTAGE ÜKSTEIST
Koguduse Teated  2015, nr. 4

«Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist!  Nõnda nagu mina teid olen armastanud,
armastage teiegi üksteist!» (Jh 13:34)

Aastaid tagasi, kui andsin Kärdla koolis gümnaasiumiõpilastele religiooniõpetust, juhtus järgmine, ühelt poolt veidi naljakas, teisalt aga vähemalt minu jaoks päris kõnekas lugu.

Käsitlesime parajasti hinduismi, aga kuna üks tund sattus 2. novembrile, see tähendab Hingedepäevale, kõnelesin möödaminnes põgusalt ka sellest – peamiselt seoses meie rahvapärimusega. Muuhulgas selgitasin, kui tähtis paik oli meie esivanemate jaoks saun, ja seda mitte ainult pesemise, vaid ka sündimise ja suremise kohana.

Mõned päevad hiljem, kui tegin õpilastele kontrolltöö hinduismi kohta, kirjutasid peaaegu kõik, et selle religiooni järgijate jaoks on eriti püha ja tähtis paik… saun.

See lugu tuli mulle meelde, kui tutvusin viimatise Eestis elavate inimeste usulisi arusaamu käsitleva uuringu tulemustega. Küsitlus viidi läbi käesoleva aasta aprillis ja mais, osalenuid oli kokku tuhatkond, mehi ja naisi peaaegu võrdselt, rahvuselt põhiliselt eestlastest (68%) linnaelanikud (69%).

Annan sellest uuringust väikse ülevaate, kuna see on minu arvates päris huvitav, kasvõi juba see, et vastanuist peab usku enda jaoks tähtsaks rohkem inimesi (37%) kui poliitikat (27%) – oleksin arvanud pigem vastupidi. Ka kirik on minu meelest oluline üllatavalt paljudele inimestele, peaaegu veerandile (24%). Ometigi jäävad need protsendid tõsiselt alla sellele, kui tähtsaks peetakse vaimsust ja enesearengut (80%), ning konkurentsitult on esikohal perekond (97%) ja kohe selle järel sõbrad ja tuttavad (91%), see tähendab üleüldse lähedased inimsuhted – minu jaoks äärmiselt tähtis näitaja.

Usklikuks ja usu poole kalduvaks peavad end vastavalt 20% ja 26% inimestest, kusjuures usklike osakaal on teinud võrreldes 2010. aastaga, mil see oli 13%, märkimisväärse hüppe ülespoole, samal ajal kui usu suhtes ükskõiksete inimeste osakaal on jäänud peaaegu samaks (käesoleval aastal 35%, viis aastat tagasi 33%). Kahanenud on ateismi poole kalduvate inimeste (10%, 2010. aastal 13%) ning veendunud ateistide (7%, 2010. aastal 10%) hulk.

Ühelt poolt kummalistena, teisalt aga praegusaegset väga individualistlikku ja subjektiivset usukäsitlust silmas pidades mõistetavatena mõjuvad järgmised andmed: ristitud on 46% eestlastest ja 80% mitte-eestlastest, ent kuhugi kogudusse kuulub ainult 19% eestlasi ja 25% mitte-eestlasi. Esiteks näitab see, et inimesed ei tea, et ristimise kaudu saab nendest ka koguduse liige (või nad lihtsalt ei taju ennast koguduse liikmena), teisalt aga seda, et ristimine on mingil põhjusel paljude inimeste jaoks siiski tähtis. Eriti, kui võrdleme ristitute hulka usklike omaga – ristituid on usklikest enam kui kaks korda rohkem.

Vähemalt kord aastas käib jumalateenistusel 47% vastanutest, iganädalaselt aga üksnes 5%. Enamasti tehakse seda armastusest vanade traditsioonide vastu (51%), ent ka soovist leida hingerahu (44%).

Kuigi 90% küsitletuist on seisukohal, et iga inimene peaks midagi teadma erinevatest religioonidest, on viimase viie aasta jooksul kasvanud nende hulk, kes leiavad, et koolis ei ole vaja religiooniõpetust. Enamus on siiski religiooniõpetuse poolt, näiteks gümnaasiumi osas 67%, aga vastaseid on – sellesama gümnaasiumi osa puhul – käesoleval aastal rohkem (27%) kui viis aastat tagasi (20%). Millega seda seletada, on väga raske ütelda.

Religiooniteemade üle ei mõtiskleta kuigi sagedasti – vähemalt kord kuus teeb seda üksnes 21% inimestest, kusjuures tihti omaette; pereliikmetega räägivad neist asjust vähemalt kord kuus 14% ja sõpradega 13% vastanuist.

Kristlikud põhimõtted – mida nende all ka silmas peetaks – meeldivad 59 protsendile inimestest. 51% vastanuist usub, et hinge eksistents jätkub ka pärast surma, ning 37%, et inimese tegudel on mõju tema surmajärgsele saatusele. 90% inimestest usub aga, et kõik hea ja halb, mida inimene teeb, tuleb talle tagasi praeguse elu jooksul. Taevasesse paradiisi usub 30%, põrgu olemasolusse 29% vastanuist.

Kristuse ülestõusmises on veendunud 12% ning sellega pigem nõus 19% inimestest, isikulise Jumala olemasolu usub kindlalt 9% ning pigem nõus on taas 19% vastanuist, samal ajal aga kinnitab «mingi kõrgema väe» olemasolusse koguni 66% vastanuist.

Kristuse lunastavasse ristsurma usub 29%, kaitseinglitesse aga 54% küsitletuist – ning sama palju (54%) ka tähtede ja teiste taevakehade mõjusse inimsaatusele.

Hinge taassündi pärast surma peab kindlalt tõeseks 11% ning tõenäoliseks 34% inimestest. Peaaegu sama paljud (33%) leiavad, et neil ei ole vaja ühtegi kindlat religiooni ega kirikut, vaid neil on oma usk. 28 protsendil vastanuist on mingi talisman, mis neid nende arvates kaitseb.

Miks mulle meenus seda uuringut lugedes too kunagine lugu hinduismi ja saunaga? Põhjuseid on kaks: esiteks näib mulle, et «kõige uskmatumaks rahvaks» tituleeritud eestlased ei ole sugugi nii uskmatud või vähemalt mitte nii suletud usulistele ja vaimsetele teemadele kui tihtipeale arvatakse (80% peab oluliseks «vaimsust ja enesearengut»).

Ning teiseks: kui iseloomulik on ikkagi meie rahvale too Koidula poolt «Säärases mulgis» nii tabavalt kirjeldatud «iseenese tarkus», mis nopib kord siit, kord sealt, võtab omaks selle, mida tahab, ning jätab kõrvale paar «tühja täpikest», hoolimata sellest, et tulemus on lõppkokkuvõttes midagi hoopis muud kui algselt mõeldud. Teist meie kuulsat kirjanikku, Oskar Lutsu, tsiteerides: «segi nagu Kört-Pärtli särk pühapäeva hommikul».

Kõige olulisem ja valusam vastuolu kõnealuse uuringu tulemustes seisneb minu jaoks aga selles, et samal ajal, kui peaaegu kõik vastajad peavad ülioluliseks perekonda ja isiklikke suhteid lähedaste inimestega – ja see on äärmiselt positiivne ning lootustandev tulemus! –, ei osata suurt midagi peale hakata arusaamaga isikulisest Jumalast ega selle vahetu, isikliku suhtega Temaga, mida Ta otsib ja pakub meile oma ainusündinud ja inimeseks saanud Pojas Jeesuses Kristuses. Jah, inimeseks saanud Jumalas, kes on lõpmatust armastusest meie vastu – olles ise kehastunud armastus – andnud ennast lõpuni meie eest, et meie võiksime elada koos Temaga lõputus, igaveses õnnes ja armastuses.

Kahtlemata on see peeglisse vaatamise koht ka kirikule: kuidas meie oleme suutnud seda sõnumit edasi anda? Või õigemini: kuidas on nii, et me nii vähe, nii ebaveenvalt, oleme seda sõnumit edasi andnud?!

Võtame näiteks ristimise: 46% eestlastest ja 80% mitte-eestlastest on ristitud, ent kogudusse kuulub ainult vastavalt 19 ja 25 protsenti. Samal ajal peab 97% oluliseks perekondlikke suhteid – ja ristimine on ometi perekondlik sündmus ka selles mõttes, et inimene võetakse seeläbi vastu Jumala laste perekonda, talle antakse Jumala «perekonnanimi». Miks aga meie inimesed ei taju kogudust Jumala perekonnana, kuhu nad kuuluvad ning kus neid hoitakse ja armastatakse, neist hoolitakse ja nende eest hoolitsetakse? Miks ainult 5% inimestest võtab iganädalaselt osa koguduse jumalateenistusest…

Usk on kahtlemata väga isiklik asi. Aga usk ei ole ainult isiklik asi, vaid see peaks olema midagi, mis inimesi üksteisest lahutamise asemel hoopis üksteisega – ja Jumala, oma elu allikaga – seob.

Kuidagi teisiti me seda ei saavuta, kui üksnes neidsamu Issanda sõnu järgides, millega ma alustasin: «Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!»

 Enn Auksmann

 

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2020 - Kaevul

 

2019 - Sina, Petlemm Efrata

2019 - Suurpõgenemise Aastapäev

2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

 

This page was last edited on November 25, 2015 10:00 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.