Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 Esimees Heino Nurmberg

 

 

 

 

ÜLESTÕUSNUD KRISTUS - MEIE AINUS LOOTUS
Koguduse Teated - Mai, Juuni 2017, Nr. 3


Apostel Paulus ütleb 1. Kirjas korintlastele: "Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad." (1Kr 15:19)

Tean mitut inimest, kes ütlevad, et nende jaoks lõpeb Jeesuse tähendus Tema surmaga – kusjuures nad mitte ainult ei eita Tema ülestõusmist, vaid ei omista mingit tähtsust isegi Tema surmale, tihtipeale ei taha nad sellest üldse kuuldagi, süüdistades kristlasi selles, et nad austavat "ristile naelutatud laipa".

Need inimesed mõistavad Jeesust vaid kui erilist ajaloolist persooni, kelle missiooniks oli kuulutada "uut eetikat" ning aidata inimkonnal taasavastada lapsesuhe Jumala, oma Looja, oma taevase Isaga. Nii oleks Jeesus vaid õpetaja või teatud kombel isegi vahendaja, kes viitab Jumalale ja püüab inimestele selgitada Tema armastust, aga ei midagi enamat.

Selline arusaam erineb põhimõtteliselt kristlikust, kuna nii võiks Jeesuse asemel olla ükskõik milline inimene – kasvõi meie ise, kui tajume oma suhet Jumala kui oma Looja ja Isaga ning usume Tema armastust ja püüame selle järgi elada. Ometi ei saa mitte keegi Jeesust asendada ega isegi Tema kõrvale astuda (kuigi mõned tahaksid sinna paigutada näiteks Buddha või Laozi), ja mitte üksnes seetõttu, et Jeesus oli täiuslik ja veatu inimene, meie aga patused, vaid seepärast, et Jeesus ei ole mitte üksnes tõeline inimene, vaid ka tõeline Jumal.

Jeesus mitte ainult ei rääkinud Isa armastusest, vaid Tema ise ongi selle armastuse kehastus – Jumala armastus meie, patuste inimeste vastu teostus just seeläbi, et Tema igavene Poeg sai meie taoliseks ning ühendas oma isikus lahutamatult ja jäädavalt jumaluse ja inimsuse, Jumala ja inimkonna.

Nii saavad ka Kristuse ristisurm ja ülestõusmine hoopis teise tähenduse, osutudes mitte ainult ajaloolisteks tõsiasjadeks, vaid lunastusloo seisukohalt täiesti mööda-pääsmatuks ja põhjapanevaks.

Jeesus on surnud meie eest. Võime seda öelda ka teisiti: ka meie oleme koos Jeesusega juba surnud, s.t kui me jääme Temasse, siis me ei pea enam surema. Jah, meil seisab siiski veel ees ajalik surm, aga me oleme päästetud igavesest surmast ja sellega kaasnevast hukatusest.

Püha Paulus kirjutab: "Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud Tema surmasse? Me oleme siis koos Temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse." (Rm 6:3-4)

Sama kehtib ka Jeesuse ülestõusmise osas: kui oleme koos Temaga surnud, siis oleme koos Temaga ka uueks eluks üles tõusnud. Taas püha Paulust tsiteerides: "Me oleme siis koos Temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Sest kui me oleme kasvanud kokku Tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega.»" (Rm 6:4-5)

Apostel Paulus võrdleb Jeesust oma kirjades mitmel korral Aadamaga. Me teame, et esimese inimese nimi tähendabki heebrea keeles "inimene" – nii kujutab Aadam endast kogu inimkonda ja seda seletamatut või kirjeldamatut olukorda, milles me aegade algusest peale oleme olnud: ühelt poolt me teame, mis hea ja mis on halb, me kasvatame oma lapsi headeks ja tublideks inimesteks ning püüame olla seda ka ise, ent samas peame jätkuvalt kogema, et me ei ole need, kes me olla tahaksime. Me eksime ja teeme kurja, meid valitsevad surm ja patt ja me ei tea kuidagi, kuidas sellest olukorrast pääseda.

Inimene vajab selleks, et ta võiks elada täisväärtuslikku elu ja olla tõepoolest inimene, Jumalat. Samal ajal on inimene – too Aadam – ikka see, kes Jumala eest peitu poeb ega ürita mitte oma vigu heastada, vaid ennast kuidagi välja vabandada või oma eksimusi teiste kaela veeretada – tihtipeale koguni Jumala enda kaela.

Kristuses on Jumal ise inimeseks saanud – uueks Aadamaks. Temast algab uus inimkond – kõik, kes on Temasse ristitud, on Temaga rõivastatud, kirjutab apostel Paulus (Gl 3:27). Pühakiri nimetab ristimist uuestisünni pesemiseks (Tt 3:5), ja seda tuleb mõista sõnasõnalt: sellest hetkest peale, kui oleme ristitud, oleme uued – me ei pea oma põlvnemist lugema enam Aadamast, vaid Kristusest. Nii on Kristuse surmal ja ülestõusmisel päris konkreetne tähendus ka meie elus: me oleme juba koos Temaga maetud ja koos Temaga uueks eluks üles äratatud.

Aga Jeesuse surm ja ülestõusmine ei tähenda mitte ainult seda. See on alles algus – uudsevili, nagu ütleb apostel. Kord järgneb sellele ka tõeline lõikus ja osasaamine igavese elu viljast.

Me ei pea lootma Kristusele üksnes selles elus, arvates, et kristlaseks olemine tähendab üksnes Tema eeskuju järgi vagalt ja pühalt elamist, sest kui me nii mõtleme, siis pole me sugugi targemad neist inimestest, kellest oli juttu ülalpool. Siis oleme tõesti – püha Pauluse sõnade kohaselt – kõigist inimestest armetumad.

Kristlaseks olemine ja uus elu Temas ei too endaga automaatselt kaasa maapealset jumalariiki ega muretut elu Jumala kaitsva tiiva varjus. Vastupidi, ristiinimese elu võib olla täidetud katsumustest ja kannatustest, nagu Jeesuse enda omagi. Siin maailmas valitsevad hoopis teised reeglid kui jumalariigis, ja nende järgi on kristlased pigem kaotajad kui võitjad.

Meie lootus on aga selles, et Kristuse surm ja ülestõusmine on alles algus. Jah, igavene elu algab juba siin ja praegu, kuid ei piirdu siinse ja praegusega. See siin on vaid vari, nagu tuhm kujutis vanaaegses peeglis – kord aga jõuab kätte aeg, kus Jumal on kõik kõiges ning meid ei piira enam aeg ega ruum, me ei ole enam kammitsetud oma ebatäiuslikkusse ega isekusse.

Kristus on surnuist üles tõusnud ja viib oma töö lõpule sellega, et kaotab kord surma ja igasuguse kurja. Millal see sünnib, ei ole meie teada – samuti nagu seegi mitte, kuidas täpselt Ta seda teeb. Pole midagi parata, me oleme nagu naised Jeesuse haual, kelle esimeseks reaktsiooniks Tema ülestõusmise sõnumile olid mõistmatus, segadus, hämmastus ja hirm.

Kristus on üles tõusnud selleks, et vabastada meid kõigest, mis meid koormab. Jah, võime öelda, et Ta paneb meie peale oma koorma, kuid selle eripäraks on, et mida enam ennast Temale üle anname, seda vähemat pingutust nõuab meilt Tema koorma kandmine – pigem kannab see teinekord meid endid.

Pühakiri kinnitab meile, et viimaks alistab Kristus kõik Jumalale, aga see ei tähenda mitte vägivalda ega orjaikkesse panekut, vaid vastupidi – vabastamist ja seda, et Tema, Kõigekõrgem, on saanud meie kõikide teenijaks ja Lunastajaks. Tema, kes ütleb meilegi: "Mina elan ja ka teie peate elama!" (Jh 14:19)

Õpetaja Enn Auksmann

 

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2020 - Kaevul

 

2019 - Sina, Petlemm Efrata

2019 - Suurpõgenemise Aastapäev

2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

 

This page was last edited on April 26, 2017 02:29 PM
Clipart courtesy of www.ChristiansUnite.com

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemistArticles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlusedSermons

 Video Sermons

 Church Events

 English Constitution
& Bylaws

 E.E.L.K.
Facebook

 Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.