Home

Calendar

Sermons

Videos

Articles

About Us

History

Photos

Directions

Contact 

   Teenistused / Services at: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (Latvian Ev. Lutheran Church)


 
Avaleht
Home
Kalender
Calendar
Jutlused
Sermons
Videod
Videos
Kirjutised
Articles
Teejuhis
Directions
Kontakt
Contact


Õpetaja:  
Enn Auksmann
Tel:  949-387-4109
Cell:  310-745-0450
E-post:
padrepaul@mac.com

Esimees: 
Heino Nurmberg

Tel: 760-342-5136
Cell:  714-785-0583
E-post: hnurmberg@earthlink.net

Laekur:  
Uve Sillat

Tel:  310-836-4210
Cell:  310-422-7745
E-post:
Sillat@att.net

 

Praost emeeritus
õpetaja  Enn Auksmann

 



Esimees Heino Nurmberg

 

 

 

ET MEIE RÕÕM OLEKS TÄIELIK!
Koguduse Teated  2015, nr. 3

Kalendriaasta hakkab jõudma poole peale. Nii on see ka kirikuaastaga, kuigi aasta alguse ja lõpu arvestus tava- ja kirikukalendris käib veidi erinevalt. Ja ega kirikukalendergi ole igal pool üks ja sama.

Näiteks Idakirikud alustavad kirikuaastat sügisel, septembri alguses, ning lõpetavad selle augustis, järgides nõnda Neitsi Maarja elutsüklit, kuna Jumalaema on ka kiriku võrdkuju – nagu Kristus on sündinud Maarjast, nii oleme meie, Kristuse Ihu liikmed, sündinud püha ristimise sakramendi läbi nii Taevase Isa kui kiriku lasteks. Seda kinnitab ka meie kirikuõpetajate traditsiooniline ametivanne, milles tõotatakse kirikut «kui oma vaimulikku ema … austada ja armastada ning tema ülesehitamiseks jõudu mööda töötada».

Aga tuleme tagasi kirikukalendri juurde. Läänekirikutes, ka luterlikes, algab kirikuaasta Kristuse tulemise ehk advendiajaga, neli pühapäeva enne jõule. Ning lõpeb järelikult advendiajale eelneva nädalaga, mis jääb enamasti novembrikuu lõppu.

Kui kirikuaasta nüüd pooleks jagada, siis näeme, et esimene poolaasta on kantud Kristuse elu olulisemate sündmuste meenutamisest ja pühitsemisest: me alustame Messia tulemise ootusajaga, rõõmustame Tema sündimisest, meenutame Tema ümberlõikamist, templissetoomist ja lapsepõlve, samuti Tema täisealiseks saamist ja ristimist avaliku tegevuse alguses. Seejärel läheme koos Issandaga üles Jeruusalemma, saadame Teda Tema kannatuste ja ristiteel, mõtleme kohkumuse ja patukahetsusega Tema surmale ja matmisele ning saame osa Tema ülestõusmise rõõmust ja kirkusest. Nelikümmend päeva pärast Kristuse ülestõusmise püha tähistame Tema taevasseminemist ning veel kümme päeva hiljem palume, et Jumal saadaks meilegi nagu esimestele kristlastele jätkuvalt oma Püha Vaimu, et võiksime Temast nii sõna kui teoga ustavalt tunnistust anda.

Ülestõusmisaeg kestabki kokku viiskümmend päeva – Ülestõusmispühast Nelipühani. Siit tuleneb ka Nelipüha ingliskeelne nimetus Pentecost, mille aluseks olev kreekakeelne sõna tähendabki lihtsalt viitkümmet.

Kirikukalendri esimene pooaasta lõpeb nädal pärast Nelipüha Kolmainupühaga – kirik tänab ja kiidab Jumalat, kes on kõrge ja inimmõistusele haaramatu, ent kes on teinud end meile lähedaseks ja haaratavaks oma Pojas, meie Issandas ja Õnnistegijas Jeesuses Kristuses.

Püha apostel Johannes ütleb oma esimese kirja alguses: «Mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me kuulutame Elu Sõnast. Jah, Elu on saanud avalikuks ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli Isa juures ja on saanud meile avalikuks. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus Isaga ja Tema Poja Jeesuse Kristusega. Ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik.» (1Jh 1:1-4)

See ongi ka kirikuaasta teise poole sisu ja tähendus ning Jumala poolt meile antud ülesanne: kuulutada kogu maailmas Jumala armu, mille läbi Ta on meid Jeesuses Kristuses lunastanud, meile pattude andeksandmise tõotanud ning meile igavese elu tee valmistanud ja avanud.

Oma taevaminemisel ütles Issand jüngritele nõnda: «Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.» (Mt 28:18-20)

Loen neid sõnu sageli, enamasti siis, kui kedagi ristin, kuna need on meie ristimisliturgias ette kirjutatud. Muidugi on nende sõnade esmane mõte, eriti ristimisel, see, et kõigile inimestele tuleb pakkuda võimalus saada Kristuse omaks, ning selleks peabki neid ristima ja õpetama. Õpetama neile kõike, mida Issand on käskinud – ja mis on võetud kokku kahes suures käsus: «Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! Armasta oma ligimest nagu iseennast!» (Mt 22:37.39)

Aga seda Suurt Misjonikäsku, nagu seda nimetatakse, lugedes tabab mind ikka ja jälle üha uuesti justkui välguna veel üks mõte, mis tuleb välja sellest, millega Jeesus alustab ja millega lõpetab: «Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal … Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.»

Niisiis, Talle on antud «kõik meelevald». Mis oleks, kui minule oleks antud kõik meelevald nii taevas kui maa peal – mida ma sellega teeksin, mida ma peale hakkaksin? Millegipärast meenub mulle seepeale üks Jeesuse kõrbekiusatustest: «Taas võttis kurat Tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas Talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles Talle: «Selle kõik ma annan Sinule, kui Sa maha langed ja mind kummardad.»» (Mt 4:8-9)

Mida ma teeksin, kui mul oleks meelevald teha kõike, mis mulle iial mõttesse tuleb? Ma arvan, et parem on selle üle mitte liiga pikalt fantaseerida. Hoopis olulisem on küsida, mida teeb Kristus selle meelevalla täiusega, mis Talle on antud nii taevas kui maa peal. Ta ise vastab sellele küsimusele nii: «Ja vaata, mine olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.»

Tema valib meid! Ta tahab olla meie juures, iga päev ja igavesti! Kogu maailmas, kogu universumis ei ole Tema jaoks midagi ega kedagi tähtsamat kui igaüks meist – kas me nüüd mõistame, kui väga Ta meist hoolib, kui suur on Tema armastus meie vastu?!

See on ka peamine põhjus, miks me järgime aastast aastasse ikka neidsamu kirikukalendri tähtpäevi: sest nii Kristuse sündimine, kannatused, ristisurm ja ülestõusmine kui ka Tema taevasseminemine ja Püha Vaimu läkitamine kõnelevad ikka ühest ja sellestsamast – Tema mõõtmatust ja lõputust armastusest meie vastu.

Ning see on ka põhjus, miks kirikuaasta teine pool tuletab meile üha uuesti ja uuesti meelde meie püha kohust kuulutada Jumala armu Jeesuses Kristuses kogu maailmale – et meie kõikide rõõm Issandas võiks olla täielik.

Enn Auksmann

 


JUTLUSTE KOGUMIK


2020 - Kaevul

 

2019 - Sina, Petlemm Efrata

2019 - Suurpõgenemise Aastapäev

2019 - Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma Tõusen Üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks

 

2018 Usu, lootuse ja armastuse teekond

2018 Kuum Suvi

2018 - Ülevoolavad Tänus Armastuses

2018 - Ta on tõesti üles tõusnud!

2018 - Au olgu Jumalale kõrges

2018 Joona Tunnustäht

Issanda Aasta 2017

2018 Meie südamesses kirjutatud Eesti.

2018 Paastuaeg - Aeg tõusta ja uuesti alustada

 

2017 Oh tule, tule, Immaanuel!

2017 Jõulud - Meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha

2017 - Eks meile Sõna seisma jää - praost Enn Auksmann

2017 - Vastutades nii Jumala Kui Inimeste Ees - praost Enn Auksmann

2017 - Ülestõusnud Kristus - meie ainus lootus - praost Enn Auksmann

2017 - Kristliku jumalateenistuse juured - praost Enn Auksmann

2017 - Kui minu rahvas...-praost Enn Auksmann

2017 - Taevase peigmehe mõrsja - praost Enn Auksmann

 

2016 - "Tee ja tõde ja elu" - praost Enn Auksmann

2016 - "Mina usun üht, püha, kristlikku kirikut" - praost Enn Auksmann

2016 - "Meie kodupaik asub taevas" - praost Enn Auksmann

2016 - "Muinasjutt meist endist" - praost Enn Auksmann

 

2015 - "Maa peal ei ole surmavalla valitsust" - praost Enn Auksmann

2015 - "Armastage Üksteist" - praost Enn Auksmann

2015 - "Et meie rõõm oleks täielik!" - praost Enn Auksmann

2015 - "Üles, üles kutsutakse mind" - praost Enn Auksmann

2015 - "Tänulikkust ja rõõmu" - praost Enn Auksmann

 

2014 - Jõulutervitused - praost Enn Auksmann

2014 - "Üks laps on meile sündinud" - praost Enn Auksmann

2014 - Jaanipäevaks ja Võidupühaks - praost Enn Auksmann

2014 - "Kristus on Üles Tõusnud" - praost Enn Auksmann

 

2013 - "Üks Jumala Rahvas Me Oleme" - õp. Allan Taruste - detsember 2013

2013 - "Puhastage usku oma südames" - Enn Auksmann - oktoober 2013

2013 - "Üks Laul" - õp. Jüri Pallo viimane lahkumise jutlus 18 juunil, 2013.

2013 - Vaikne Nädal - Koguduse Teated Nr. 2

 

2012 - Head Uut Aastat 2013

2012 - Päikesetõus - Koguduse Teated - mai 2012 - nr. 3

 

2011 - Jõulu Jutlus ja Tervitus - Koguduse Teated Nr.6

2011 - Surnute Püha Jutlus - Koguduse Teated Nr. 5

2011 - Jutlus Tulevasest Aust - Koguduse Teated Nr. 4

 

 

This page was last edited on November 25, 2015 10:00 AM

 


HUVITAVAT LUGEMIST


2019 - Kuidas sündis sinimustvalge

2019 Koguduse suvepäev

2018 - Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod

Vaata salvestatud lugemist



Articles

JUTLUSED

2020

2020 Kaevul

 

2019

2019 Suurpõgenemise Aastapäev

2019 Suurim Põlvkond

2019 - Taevas ja maa peal

2019 - Ma tõusen üles

2019 - Jumalal on meile varuks midagi palju enamat

2019 - Vaata, Ma teen kõik uueks!

 

Salvestatud jutlused



Sermons

 



Video Sermons

 



Church Events

 



English Constitution
& Bylaws

 



E.E.L.K.
Facebook

 



Resource Links

 

 

KOGUDUSE TEATED

 

2021

2021-aprill-nr.2

2021-veebruar-nr.1

 

2020

2020-märts-nr.2

2020-veebruar-nr.1


2019

2019-detsember-nr.6

2019-oktoober-nr.5

2019-juuli-nr.4

2019-mai-nr.3

2019-märts-nr.2

2019-veeb.-nr.1


2018

2018-detsember-nr. 6

2018-oktoober-nr.5

2018-juuli-nr.4

2018-mai-nr.3

2018-märts-nr.2

2018-veeb.-nr.1

 

 

2017

2017-dets-nr.6

2017-okt-nr.5

2017-juuli-nr.4

2017-mai,juuni-nr.3

2017-märts-nr.2

2017-veeb.-nr.1

 

2016

2016-dets.-nr. 6

2016-okt.-nr. 5

2016-juuli-nr. 4

2016-mai-nr. 3

2016-märts-nr. 2

2016-veeb.-nr. 1

 

2015

2015-detsember-nr. 6

2015-oktoober-nr. 5

2015-juuli-nr. 4

2015-mai-nr. 3

2015-märts-nr. 2

2015-jaanuar-nr. 1

 

2014

2014-dets.-nr. 6

2014-oktoober-nr. 5

2014-juuli-nr. 4

2014-mai-nr. 3

2014-märts/aprill-nr.2

2014-veebruar-nr. 1

 

2013

2013-detsember-nr. 6

2013-oktoober-nr. 5  

2013-juuli-nr. 4 

2013-mai-nr. 3  

2013-märts-nr. 2  

2013-veebruar-nr. 1

 

2012

2012-detsember-nr. 6

2012-oktoober-nr. 5

2012-juuli-nr. 4

2012-mai-nr. 3

2012-märts-nr. 2

2012-veebruar-nr. 1

2011

2011-detsember-nr. 6

2011-oktoober-nr. 5

2011-juuli-nr. 4

2011-mai-nr. 3

2011-märts-nr. 2

2011-veebruar-nr. 1

Terms of Use/Privacy Policy                            

© 2011-2021 E.E.L.K. Los Angelese Kogudus / Estonian Evangelical Lutheran Church of Los Angeles - Kõik õigused kaitstud. All Rights Reserved.
Veebilehe/Webpage Tegevtoimetaja / Administrator:
Heino Nurmberg  
Header image by J. Sherbert, from
Stock.xchng
The images, backgrounds and text are used with permission and are copyrighted by the image providers. Distribution, transmission or republication of any material from this website in whole or in part in any medium or form is prohibited without prior written permission.